Ke Manakah Ajaran Kristian?

Kategori: Agama Kristian

Seringkali orang-orang Kristian mengajak umat Islam supaya memeluk agama mereka kerana pada dakwaan mereka, agama Kristian itulah yang benar dan ajaran Islam itu adalah palsu. Kita ingin bertanya kepada mereka: di manakah kebenaran agama Kristian itu? Di sini kita ingin menunjukkan kriteria-kriteria yang membuktikan bahawa sesuatu ajaran itu benar atau salah. Kita harus bersetuju bahawa sekiranya sesuatu agama gagal memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ini, maka selayaknya ia ditolak sebagai agama untuk pegangan hidup umat manusia seluruhnya.

Berikut adalah sebab-sebab mengapa agama Kristian harus ditolak sebagai agama pilihan untuk manusia:

1. Konsep Ketuhanan

Ajaran Kristian menekankan bahawa Allah itu terdiri dari tiga oknum, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus. Ketiga-tiga “tuhan” ini bukanlah tiga, tetapi satu. Apakah logikkah pemikiran seperti ini?

Lebih-lebih lagi, salah satu daripada “Tuhan” orang Kristian, iaitu Yesus (Nabi ‘Isa), yang kononnya adalah Tuhan Allah itu sendiri menurut kepercayaan orang-orang Kristian, diperlakukan seperti manusia biasa. Berikut adalah dalil-dalil yang menyokong hujah ini:

Di dalam ‘Matius’, fasal 4 ayat 5, menyebut:

“Kemudian daripada itu iblispun membawa Yesus ke Negeri Suci, lalu diletakkannya Jesus di atas bumbung Baitullah.”

Wajarkah Tuhan yang disembah dan dimuliakan oleh manusia dibawa oleh Iblis yang dilaknat dan dikutuk tunduk kepada kemahuan Iblis dibawa ke mana-mana sahaja? Wajarkah Iblis berani berhadapan dengan Allah?

Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 27 ayat 1-2, menyebut:

“Setelah hari siang, maka segala ketua imam dan orang-orang tua kaumpun berundinglah atas hal Yesus supaya dibunuhkan dia, maka diikat dia serta dibawa pergi, lalu diserahkan kepada Pilatus, iaitu Wakil Pemerintah.”

Wajarkah Tuhan boleh diikat sesuka hati oleh manusia dan di mana pula kekuatan yang ada pada diri Tuhan sehingga sanggup menyerah diri kepada manusia?

Manakala di dalam ‘Lukas’ fasal 2 ayat 21, menyebut:

“Apabila genap delapan hari, ia disunat, lalu disebut namanya Yesus….”

Wajarkah Tuhan disunatkan kemaluannya seperti manusia biasa? Apakah perlunya Tuhan disunatkan? Kalaulah Tuhan itu disunatkan bererti Tuhan mempunyai hawa nafsu untuk kepuasan seks.

Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 26 ayat 2, menyebut:

“Anak manusia akan diserahkan supaya disalibkan.”

Yang dimaksudkan dengan anak manusia ialah Yesus dan di sini jelaslah bahawa Yesus itu bukanlah anak Tuhan, tetapi anak manusia. Ini merupakan pertentangan di antara konsep kepercayaan ajaran Kristian bahawa Yesus itu adalah anak Tuhan dengan ayat di atas bahawa Yesus itu adalah anak manusia.

Di dalam ‘Matius’ fasal 5 ayat 45, menyebut:

“Supaya kamu menjadi anak Bapamu….”

Di sini juga menyebut bahawa orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan menurut Yesus akan menjadi anak Tuhan, oleh itu bukan Yesus sahaja anak Tuhan yang tunggal.

Di dalam ‘Matius’ fasal 7 ayat 21 menyebut:

“Bukan tiap-tiap orang yang menyeru aku tuhan, tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di syurga.”

Di dalam Alkitab sendiri jelas menyangkal dan menolak orang-orang yang menganggap diri Yesus sebagai tuhan atau menyerunya sebagai tuhan, malah orang-orang yang menyeru itu tidak akan masuk kerajaan syurga.

Kalau Yesus itu benar-benar Allah, mengapa dia dilahirkan oleh seorang manusia? Adakah Yesus keturunan tuhan? Wajarkah ilmu pengetahuan zahir atau batin menerima bahawa Tuhan itu diperanakkan? Wajarkah ilmu pengetahuan exact atau yang abstrak (exact/abstract wetenschap) menerima hakikat ini?

2. Percanggahan Dalam Alkitab

Wajarkah sebuah kitab yang dianggap suci dan datang dari Allah mempunyai banyak kesilapan dan kesalahan di dalamnya? Sila rujuk kepada artikel ini untuk melihat bukti-buktinya.

3. Tiada Ulama dan Tokoh Ilmuan

Ajaran Kristian tidak mempunyai ulama atau tokoh ilmuan yang menghuraikan lebih lanjut tentang ajaran Kristian atau menghuraikan lebih lanjut lagi tentang ajaran Kristian atau menghuraikan pengertian ayat-ayat yang terkandung di dalam Alkitab. Kekuatan sesuatu ajaran adalah bergantung kepada kekuatan ilmu pengetahuan yang ada pada para ulamanya yang mempertahankan kekuatan ajaran tersebut.

Ketiadaan tokoh-tokoh agama di dalam ajaran Kristian melambangkan ajaran tersebut ketandusan ilmu pengetahuan dan penghuraian lanjut tentang peranan seterusnya yang harus dimainkan oleh ajaran Kristian. Agama Kristian hanya menyediakan para mubaligh untuk berdakwah menyeru manusia ke arah agamanya tetapi tidak mampu melahirkan manusia yang benar-benar profesional dan berkualiti terhadap konsep kepercayaan tersebut. Sepatutnya di sana perlu sekali penjelasan lanjut tentang konsep agama, konsep ketuhanan, konsep dakwah atau lain-lain lagi yang mampu dihuraikan oleh para ulama Kristian. Merekalah yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia seharian dan menyelesaikannya dengan baik dan kemudian memandu mereka ke jalan yang benar. Tetapi hakikatnya ajaran Kristian tidak bermaya melahirkan tokoh ilmuan dalam agamanya dan tidak pula mampu mengluarkan ulama yang berperanan, sebagaimana yang berlaku di dalam ajaran Islam, seolah-olah ajaran tersebut menyekat budaya berfikir dan kebebasan mengeluarkan idea.

4. Konsep Ijtihad, Tajdid dan Mujaddid

Setiap ajaran memerlukan idea-idea pembaharuan atau tajdid untuk mengemaskinikan lagi ajaran agama. Maksud pembaharuan atau tajdid ini bukannya mencipta suatu bentuk ajaran lain dalam agama atau mengubahsuai ajaran agama atau mengada-adakan suatu ideologi dalam agama, tetapi apa yang dimaksudkan ialah suatu pembaharuan yang membaik-pulih ajaran agama yang telah lama ditinggalkan oleh para penganutnya atau membetulkan segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penganutnya dengan menilai semula apa yang sepatutnya yang dituntut oleh ajaran agama.

Di dalam ajaran Kristian tidak wujud sama sekali konsep tajdid yang mencetuskan idea ‘ijthad’ terhadap sesuatu perkara yang tidak terdapat dalam nas atau dalam Kitab Suci, justeru ianya memerlukan suatu bentuk pemikiran yang tidak melanggar ketentuan syarak dan tidak terkeluar dari batas-batas agama. Konsep ‘ijtihad’ ini kadang-kadang bergantung kepada keadaan dan sesuatu tempat sebagai kesesuaian untuk masyarakat supaya tidak membebankan mereka di dalam mengendalikan ajaran agama.

Ajaran Islam telah ramai melahirkan tokoh ijtihad dalam masalah fiqh seperti Imam Syafie’i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lain-lain lagi yang telah banyak memberi sumbangan kepada keharuman ajaran Islam. Juga wujud tokoh-tokoh mujaddid yang membawa pembaharuan dalam agama seperti Sheikh Mohamed Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hassan Al-Banna, Syed Qutb dan lain-lain lagi. Mereka banyak memberi sumbangan kepada ajaran Islam melalui hasil tulisan tangan mereka.

5. Manhaj Kehidupan Yang Tidak Jelas

Ajaran yang syumul dan komprehensif mestilah mempunyai manhaj kehidupan yang jelas dan teratur. Manhaj tersebut meliputi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Ajaran Kristian tidak mengatur dengan jelas tentang manhaj kehidupannya untuk diprogram kepada para penganutnya, tetapi yang dititik-beratkan ialah masalah ketuhanan dan meninggalkan unsur-unsur yang berbentuk keduniaan. Dalam masalah ketuhanan, ajaran Kristian hanyalah menyentuh tentang pendekatan diri kepada Tuhan dan kepercayaan tentang hari kemudian, tetapi tidak sekali-kali menyentuh tentang konsep kekuasaannya, konsep peribadatan dari aspek ;rububiyyah’ atau ‘uluhiyyah’, tidak pula membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, perbuatannya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Zat-Nya. Oleh itu, dari aspek tersebut terdapat kepincangan yang harus diselesaikan.

Dalam masalah peribadatan atau konsep amalannya pula, ajaran Kristian tidak menggariskan batas sempadan halal-haram sesuatu perkara, yang mana harus dibuat dan yang mana harus ditinggalkan dan bagaimana pula sesuatu perkara ataupun sesuatu benda itu dianggap halal atau haram? Dan di dalam ajaran Kristian juga tidak terdapat pun suatu kaedah yang menunjukkan bagaimana struktur ibadat itu terbina.

Keadaan seumpama ini tidak cukup untuk kesempurnaan hidup manusia. Bahkan manusia memerlukan bekalan yang lebih untuk perjalanan hidupnya di hari esok dan hari-hari seterusnya.

6. Tiadanya Contoh Masyarakat Kristian

Ajaran Kristian tidak mempunyai suatu model bagaimana dakwah yang disampaikan itu dapat membentuk suatu perubahan kepada manusia dan membimbing mereka ke arah masyarakat yang kolektif. Ajaran Kristian tidak pernah menggariskan bagaimana rupa bentuk masyarakat yang mahu diwujudkan dan ke arah mana mereka mahu membawa masyarakat tersebut. Tidak ada contoh masyarakat Kristian untuk dijadikan cermin perbandingan kepada umat manusia dan adakah konsep pengasingan diri atau konsep pertapaan mahu diwujudkan dan kemudian dijadikan suatu masyarakat untuk dihayati? Kalaulah itu yang mereka mahukan, nescaya jumudlah pemikiran manusia, punahlah nilai kemanusiaan dan hakikat kehidupan.

Tetapi Islam mempunyai model masyarakatnya tersendiri tanpa dicampur-adukkan dengan mana-mana unsur atau mana-mana agama, sebagaimana yang telah dibina oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah yang berjaya menyatu-padukan para penduduk Madinah yang sebelum ini tidak pernah bersatu dan mengeratkan lagi hubungan persaudaraan iman, sekalipun mereka tidak diikat dengan ikatan tali perkahwinan ataupun keturunan.

7. Perbalahan Dalam Mazhab

Agama Kristian terbahagi kepada beberapa mazhab yang saling bermusuhan di antara satu sama lain. Perkara ini berlaku di eropah apabila wujudnya pertelingkahan dan perbalahan di antara kumpulan-kumpulan penganut ajaran Kristian menyebabkan mereka berpecah dan menubuhkan kumpulan masing-masih. Mereka semua adalah orang-orang Kristian tetapi mengelarkan diri mereka dengan nama khas, seperti Katolik Roma, Protestan, Orthodoks, Anglican dan Methodist. Orang-orang Kristian dari sekte Katolik Roma mengakui Pope di Rom sebagai ketua agama mereka.

Sewaktu timbulnya mazhab Protestan di Eropah yang diasaskan oleh Martin Luther, pihak gereja Katolik telah bangkit menentang pengikut-pengikut mazhab tersebut dengan segala kekuatan yang ada. Sejarah penekanan manusia telah melihat beberapa peristiwa penyembelihan yang ngeri, di antaranya ialah ‘Penyembelihan Paris’ yang berlaku pada 24hb Ogos 1572 M di mana pihak Katolik telah menjemput para pengikut mazhab Protestan sebagai tetamu mereka di Paris untuk mencari penyelesaian supay dapat diselaraskan beberapa pertentangan dan percanggahan pendapat di antara kedua-dua mazhab. Akan tetapi pihak mazhab Katolik telah mengambil kesempatan ini dengan menyerang para pengikut mazhab Protestan dan membunuh mereka sewaktu mereka sedang tidur. Setelah berlakunya peristiwa terseubut, datanglah bertalu-talu ucapan tahniah kepada Raja Charles XI daripada Pope dan daripada raja-raja Katolik serta para pembesarnya. Tetapi yang anehnya, apabila puak Protestan memperoleh kekuatan, mereka pula bertindak liar dengan melakukan keganasan terhadap puak Katolik dan sebenarnya Protestan tidak kurang liarnya kalau dibandingkan dengan puak Katolik (Utusan Malaysia, 17 April 1997). Luther pernah menegaskan kepada para pengikutnya bahawa “Sesiapa di antara kamu yang boleh membunuh, mencekik leher dan menyembelih sama ada secara sulit atau terang, maka bunuhlah, cekiklah dan sembelihlah mereka para petani yang memberontak itu dengan sepuas-puas kamu.” (Dr Ahmad Syalabi, Al Masihiyyah).

Kesimpulan

Inilah hakikat ajaran Kristian yang ingin disampaikan oleh para misionaris kepada umat Islam. Apakah inikah agama, yang serba kekurangan baik dari segi intelektual mahupun dari segi etika dan moral, yang ingin ditukar-ganti dengan Al-Islam yang suci? Sekali-kali tidak! Kebenarannya terserlah, bahawa ajaran Kristian adalah ajaran yang rapuh yang mengajak penganutnya ke arah kemunduran dan keganasan. Hanyalah Islam agama Allah yang diperakui untuk anutan umat manusia seluruhnya, dan hanyalah Islam yang dapat menyelamatkan manusia dari lembah kehinaan. Firman Allah s.w.t.:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai AL-ISLAM itu menjadi agamamu.” (Surah Al-Maidah (5):3)

30 May

142 Ulasan untuk artikel “Ke Manakah Ajaran Kristian?”

 1. hamba Allah yg Muslim Says:

  Islam adalah agama yang benar..agama paulus(kristian) adalah sesat..kitab bible yang ada skrg ni dengan mudahnya isinya berubah, siapa yang ubah?..tanyalah orang yang beragama paulus(kristian)..murahnya ayat tuhan sampai boleh diubah2..i proud to be a Muslim..ALLAHUAKHBAR!!!!..

 2. 1malaysia Says:

  apakah maksud iman dalam islam?adakah mukjizat terjadi dalam islam?

 3. hamba Alloh Says:

  KEBENARAN ISLAM YANG MUTLAK.

  1. Qur’an dengan bahasanya yang tetap sepanjang masa dan
  sama dimana-mana telah sanggup menciptakan iklim keIslaman
  yang merata mutlak. Ia akan dimengerti di Amerika, demikian
  juga di Inggris. Bila ia dibacakan di Jepang, maka ia juga
  dipahami oleh orang-orang India dan Pakistan, dan bila ia
  dibaca di negeri Belanda, maka Mesir, Libya, Indonesia akan
  mengerti, setidak-tidaknya mengenali bahwa itulah ayat-ayat
  Al Qur’an. Qur’an tidak pernah dirubah bahasanya dan ini
  saja sudah dapat dijadikan pegangan, bahwa isinya authentik
  asli. Beda dengan Injil yang telah melalui sedemikian banyak
  terjemahan, sehingga keaslian kata-kata mungkin telah
  menyimpang dari maksud semula. Ia disalin dari bahasa Ibrani
  ke bahasa Gerika, lalu ke bahasa Latin, dari Latin oleh
  Marthen Luther pada tahun 1521 disalin ke bahasa Jerman.
  Dari Jerman disalin pula ke dalam bahasa Inggris, Belanda,
  Indonesia, Jawa, Minang, Timor dst. Sambil menyalin, maka
  atas pertimbangan politik(?) sipenyalin menterjemahkannya
  pula menurut “situasi dan kondisi” setempat. Kita lihat
  misalnya, kalau didalam Injil bahasa Belanda dan Inggris
  syarat masuk surga adalah Door bidden en fasten atau by
  praying and fasting, maka didalam Injil bahasa Indonesia
  mereka mencukupkan hanya dengan doa, sedangkan fasting atau
  fasten atau puasanya dihilangkan.

  2. Al-Qur’an tidak bertentangan dengan Ilmu pengetahuan.
  Bacalah theorie LaPlace & Chamberlin, bacalah theorie
  kejadian bumi, maka Chamberlin menyebutkan: Bahwa bumi kita
  ini ialah terjadi dari gumpalan-gumpalan kabut yang
  bergulung-gulung semakin lama semakin padat, sehingga
  berpijar, dan kemudian mati pijarnya, lalu tumbuhlah
  kehidupan. Lalu cobalah kita buka Al-Qur’an surat
  tertulislah disana theorie itu: “Dan ingatlah ketika Aku
  menciptakan bumi ini dari suatu hamparan yang lalu
  bergulung-gulung.” Qur’an surat Nuh 14 menulis tentang
  adanya tingkatan-tingkatan kejadian dari manusia, surat Al
  An’am 97 memuat theorie Astronomi. Dalam surat-surat yang
  lain dimuat pula theorie perkawinan tanam-tanaman (botani).
  Qur’an tidak serupa dengan Perjanjian Lama yang menolak
  theorie Galileo Galilei, Islam tidak seperti Kristen yang
  telah begitu banyaknya membunuhi kaum cerdik pandai seperti
  Galileo Galilei, Johannis Heuss dan sebagainya.

  3. Al-Qur’an tidak menentang fitrah manusia. Itulah sebabnya
  didalam Islam tidak diakuinya hukum Calibat atau
  pembujangan. Manusia dibuat laki-laki dan perempuan adalah
  untuk kawin, untuk mengembangkan keturunan. Maka itu ajaran
  Paulus yang mengatakan bahwa ada “lebih baik” laki-laki itu
  membujang seperti aku dan perempuan itu tidak kawin,
  ditentang oleh Islam. Bukankah monogami akhirnya melibatkan
  dunia Kristen dalam lembah pelacuran? Bukankah orang-orang
  Italia yang monogami itu akhirnya mempunyai juga istri-istri
  yang gelap? Dan bukankah Amerika, Swedia dll. akhirnya
  menjadi bejat akhlaknya sebab mempertahankan monogami? Maka
  dunia akhirnya menetapkan: Poligami adalah bijaksana dengan adanya term and condition tertentu.
  Poligami mencegah manusia daripada zinah dan pelacuran.
  Tidak heran bila surat An Nisa ayat 3 kemudian membolehkan
  orang untuk Poligami, yaitu poligami yang terbatas: 4.

  4. Qur’an udak bertentangan dengan aqal dan fikiran manusia.
  Itulah sebabnya Islam sangat menghargai akal dan fikiran
  yang sehat. Kaidah Islam tidak dapat menerima doktrin “Tiga
  tetapi satu,” sebab tiga tetapi satu bertentangan dengan
  ratio. Ummat Islam sama sekali tidak dapat memahami
  bagaimana Paus, seorang manusia, dapat menjabat Wakil
  Tuhan(Ficarius Filii Dei). Paus mewakili urusan Allah untuk
  dunia ini, memberikan amnesti, abolisi dan grasi atas ummat
  manusia yang berdosa dengan mandaat sepenuhnya dari Allah.
  Demikian pula, kalau kami yang tidak tahu menahu akan
  perbuatan Adam harus memikul dosa Adam. Dan akal lebih tidak
  bisa menerima lagi, kalau Allah yang pengasih penyayang itu
  akhirnya lalu menghukum mati anaknya sendiri demi menebus
  dosa Adam dan anak cucu Adam. Maka itulah Islam tidak
  mengakui dosa keturunan, juga tidak mengakui adanya
  “Sakramen pengakuan dosa” yang memanjakan manusia dan
  mengajar manusia untuk tidak bertanggung jawab itu.

  5. Islam tidak bertentangan dengan sejarah. Islampun dengan
  sendirinya tidak mendustai sejarah. Putih hitamnya sejarah
  Islam, diakuinya dengan jujur. Ia, misalkan mengalami
  tragedi pahit seperti “Night of St. Bartolomeus” pastilah ia
  mengakui, dan ummatnya mengetahui. Islam selalu sesuai
  dengan situasi d.an kondisi, ia bukannya menyesuaikan diri,
  tetapi diri (dunia maksudnya) yang harus menyesuaikan
  dengannya.

  6. Oleh sebab itulah maka Islam tetap bertahan. Ia selalu
  maju seirama dengan kemajuannya zaman. Empat belas abad
  sudah lamanya Islam tetap dalam suatu kesatuan syareat dan
  hakekat. Seribu empat ratus tahun lamanya hukum-hukumnya,
  undang-undangnya, shalat dan kiblatnya, puasa dan hajinya
  tetap berjalan. Ia tidak ambruk setelah ilmu pengetahuan
  lebih maju, ia juga tidak colaps menghadapi kebangkitan
  humanisme dan sosialisme. Adapun atau kalaupun dikatakan
  mundur, sebenarnya ialah ummat artinya orang-orangnya apakah
  itu person atau kelompok. Mengapakah ummatnya mundur? Sebab
  ia telah meninggalkan Qur’annya. Ia berbeda dengan ajaran
  atau hukum gereja Katolik yang selalu berubah-ubah boleh –
  tidak boleh dan sekarang boleh lagi kawin. Padahal soal
  kawin adalah soal keputusan Tuhan. Adalah keputusan Tuhan
  selalu berubah-ubah dan dapat ditentang oleh manusia?

  7. Qur’an tak dapat disangkal ]agi, adalah pegangan hidup
  dan mati, dunia dan akhirat. Qur’an ternyata merupakan
  landasan idiil dan spirituil, landasan hidup di dunia dan
  di akhirat. Qur’an, tidak hanya memuat perkara akhirat saja,
  tetapi juga perkara dunia. Itulah sebabnya bila kita membaca
  Al-Qur’an kita akan menemui bermacam-macam hukum, apakah itu
  hukum pidana, perdata, atau hukum antar manusia dan
  kemasyarakatan. Demikian pula ia memuat hukum dengan
  lengkapnya hukum perkawinan dan sopan santun perang.

 4. mUJAHID SIPITANG Says:

  SESUNGGUHNYA KEJAYAAN MANUSIA HANYA TERLETAK KPD AGAMA…SEJAUH MANA KITA IKUT PERINTAH ALLAH S.W.T. DAN IKUT CARA KEHIDUPAN NABI S.A.W.IA AKAN BERJAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT..

 5. niat Says:

  to all non-muslim….find the truth when you still have time….

 6. ABdullah Says:

  kristian wujud selepas kematian nabi isa..nama kristian wujud dari golongan yang tidak suka akan nabi isa dengan mengelar pengikut baginda kristian…seperti yang ada sekarang…Baginda(nabi isa a.s) kalau dia wujud di depan kita sekarang,kita bertanyakan pd Baginda apakah agamamu wahai nabi Allah???…kmu rasa apa Baginda akan jawab?adakah kristian?..Baginda tidak akan jawab kristian sebab baginda tidak pn bagi nama agama yang dia anuti semasa hidupnya itu kristian…Baginda akan menjawab agama yang saya anuti adalah PENYERAHAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA TUHAN!!!..dan ayat pendek untuk maksud perkataan di atas dalam bahasa arab adalah ISLAM!!!

 7. hamba Allah Says:

  wahai abdullah,sungguh terang dan nyata kesalahan mu. . sebelum kedatangan Nabi Muhammad, agama ISLAM tidaklah dinamakan ISLAM. . saudara, saya yakin nabi ISA akan menjawab “saya berpegang kepada agama Allah”.. Nama ISLAM hanya muncul ketika Muhammad Ibnu Abdullah-the last prophet- muncul untuk menyelamatkan kaum Musyirikin ~ ASSALAMUALAIKUM, WARAHMATULLAHIWABARAKATUH . . perbetulkan ana jika ada kehilafan :) salam ukhwah !! JIHAD FISABILILLAH .

 8. kenedy Says:

  cuma tunggu dan lihat di akhir dunia ini siapa yang benar siapa yang salah..pada masa tu nabi palsu akan muncul..sama2 kita saksikan…cakap byk pun tidak guna..debat sana sini,kutuk sini sana??..think..it’s a part of sins…

 9. Ingat mati Says:

  ingatlah iblis sentiasa memesongkan kita.. wahai penganut kristan sesungguhnya agmamu telah terpesong jauh dri agama Allah s.w.t. Marilah kta kembali ke agama islam krna islam adalah sebnr2 agama yg akan membri kta kbhgian didunia lbh2 lgi diakhirat kelak.. allahualam..

 10. pencari kebenaran Says:

  assalamualaikum..
  trlebih dhlu sy ingin mngucpkn tahniah pd kalian semua, krn msih ad lg insan y peduli ttg pegangannya…kite disini bkn brbincang utk mncri prbalahan..bahkn kite brbincang bgaimna utk mncari persmaan, shingga prsmaan i2 mnybbkn kite dpt menilai dmnakh kbenaran…kritian mnyebut tuhan i2 satu..islam juga mnyatakan bhw tuhan i2 stu…cme kristian menyebut bhwa 3 i2 hakikatnya 1..umat islam mnyebut bhw Allah i2 tetap stu dn bkn 3 i2 1…bg umat islam Allah i2 tuhan yang satu..wajarkah allah menjelmakn diriNya sbg manusia utk mnebus sgla dosa manusia…mengapa ia perlu berbuat demikian mnjelma sbg makhluk y Dia sendri cipta…jika benar Allah turun mnjelma sbg isa utk mnghapuskan dosa manusia..mngapa ddlam al-kitab ad mnyatakn bhw isa mencela org y menyalibnya spatotnya isa perlu memuji org tersebut krn tlh mnyalibinya dn disebbkn penyaliban i2 mnyebabkn dosa2 manusia terhapus…jd fikir2kanla…

 11. 333 Says:

  Memang menjana minda melalui pembacaan ini. Semoga keturunan nabi Ibrahim (Ishyak dan Ismail) sentiasa diberkati.

  Semua yang berlaku memang dalam perancangan Tuhan.

 12. Sweet Says:

  Salam,btol..islam adlh agma y dredhai..Allah tuhan y 1. Xb’anak dn dperanakkn.. Kte wajib myakini bhwa Allah itu ad,mlalui kkuasaan’y. Allah mciptakn langit,lautan,daratan,matahari,bulan,bintang,bumi,dn planet2 laen.Mciptakn tumbuh2n,bahkn sluruh isi mahluk dmuka bumi ini tmsuk mnusia,jin,dn syaitan..Krne Allah jgelh kte hdup ddunia ini.Mmpukah isa y danggap owg kristian sbg tuhan mmpu mciptakn makhluk dbumi ini sdgkn dya hyalh seorg manusia..?? Dye hnyalh nabi utusan Allah utk mbimbing mnusia kjln y bnar iaitu islam.Rnung2kn dn slmt b’amal. Mdh2n dbri hidayah 4 n0n-muslim..amin…

 13. adam Says:

  Salam kepada sekalian anak cucu adam .. untuk merungkai segala permasalahan berkaitan kepercayaan dan pegangan ..

  Kena pergi kepada asas mengenal diri dan mengapakah manusia dilahirkan didunia?

  apabila sudah mengenal asal kejadian diri ini barulah kita insaf dan sadar bahawa siapakah sebenarnya yang menjadikan kita.

  adakah sia2 sahaja manusia diwujudkan didunia?

  apakah tujuan manusia dijadikan hidup didunia?

  kemanakah manusia selepas mati?

  Oleh kerana Allah itu adalah Kuasa.
  Kuasa yang menjadikan sekalian alam didunia dan selain dari dunia ini.

  Pengetahuan akal manusia ibarat setitik air dilautan.

 14. BOB Says:

  SALAM SEMUA..AKU NAIK SAKSI TIADA TUHAN DI SEMBAH MELAINKAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD ITU ADALAH PESURUH ALLAH

 15. .suka lagu rock80-90'an Says:

  memang betul terdapat beberapa persamaan antara kandungan bible dan quran..kerana kedua-dua nya adalah agama Allah swt..

  cuma,bible terdapat versi perjanjian baru dan perjanjian lama..terdapat perbezaan kandungan antara perjanjian lama dan baru..mengapa ini terjadi?kerana ia nya telah diubah suai isi kandungan nya..kepada orang kristian,kalau tidak percaya,cuba anda buat perbandingan antara pjnjian lama dan baru berkaitan kandungan nya..saya tahu,anda tidak mahu membuatnya..kerana anda malas..

  sedangkan quran,dari dulu sehingga kini,kandungannya tetap sama..tidak pernah berubah..andai kata quran lenyap didunia sekarang ini,tidak menjadi masalah untuk org islam mencari dan membuku kan nya semula..kerana ramai org islam telah menghafal isi kandungan nya..

  jika bible lenyap????bagaimana untuk mencari isi kandungannya semula sedangkan bible terdapat dua versi?..

 16. blablabla Says:

  “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).” Surah Al-Hujurat, ayat ke-13

 17. meijie Says:

  orang kristian beriman melalui apa yg disampaikan oleh paderi,pastor dan sewaktu dengannya,,, tanpa sokongan atau bukti dari alkitab…. ada juga golongan kristian yg fanatik dngan paulus, dan sebahagian tidak percayakan paulus… tidak seperti islam .. hadis dan Al-quran jadi rujukan utama…. perikan sura al-baqarah ayat 140..
  Atau patutkah kamu mengatakan, bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub berserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, (padahal agama mereka telahpun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Kristian itu)? Katakanlah (wahai Muhammad): Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

 18. Hamba Allah Says:

  Sesungguhnya Allah itu hanya 1. Agama hanya dibumi, jika kita mati nanti Allah hanya akan menilai kita bukan bertanyakan agama..Dia menilai kita sama ada kita hidup benar berlandaskan Perkatan perkataan dalam kitabNYA dan hidup dalam kasih serta tidak menghakimi sesama sendiri kerana sesungguhnya kita semua adalah hamba2NYA yakni anak2NYA yang DIA sayangi. Tetapi harus diingat dan percaya bahawa dalam hidup kita sehari2 mesti kita ingat bahawa “AKUlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (masuk kedalam syurga), kalau tidak melalui Aku.” ingatlah siapakah yg mengungkapkan kata kata ini. dan kita harus menyanjung Allah kita dan menyembahNYA selalu. MAri kita sama2 berdoa agar kedamaian dapat kita capai dan menjadikan Perkataan Allah sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan jalan hidup kita.

 19. harry potter Says:

  Hai,kepada semua yg tlh m’bri komen d atas,saya amat berterima kasih kepada mereka yg sanggup mengkaji bible dan Al-Quran….sayakagum kerana masing2 b’usaha m’pertahankan agama masing2..tapi cuba anda tanya diri anda…adakah anda mengamalkan ajaran agama anda sekiranya ianya benar?kita tidak sepatutnya menarik orang lain masuk agama kita kalau diri sendiri pun belum tau masuk surga…cadangan saya,baiklah kita mengamalkan agama kita seadanya dan melakukan kebaikan sesama….

 20. panji hitam Says:

  ni saya ada soalan mahal…soalan cepu emas…sape2 y baca ak mintak sangat tolong jawab…jika ada banyak tuhan tidak kah akan terjadi perebutan kuasa antara tuhan tuhan?jika ada banyak tuhan.tuhan y manakah kamu akan sembah?kepada orang kristian kenapa tuhan kamu yang menciptakan kamu lebih lemah dari manusia sehinggakan manusia dapat menangkap nya dan menyalibnya?ada kah tuhan y kamu sembah tu manusia?kenapa pernah ada paderi paderi yang sebelum matinya mengucap dahulu sedangkan paderi itu beragama kristian?kenapa profesor profesor ramai yang memeluk islam selepas mengkaji al quran sedang kan yang mengkaji kitab injil tidak memeluk agama kritian?

 21. panji hitam Says:

  Ucapan ini datangnya dari seorang yang benar lagi dibenarkan kata-katanya atau Sodiqul Masduq. Itulah gelaran bagi Rasulullah.

  Kalau kita mengikuti perkembangan dunia banyak peristiwa yang telah terjadi, yang sebelum terjadinya ia telah pun disabdakan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu.Ini semua sebagai bukti kebenaran ucapan kekasih ALLAH ini. Di antara maksud-maksud Hadis yang telah terbukti kebenarannya ialah :-

  Pertama : Selepas Khulafa’ur-Rasyidin, akan muncul pemerintah- pemerintah di kalangan umat Islam yang menyeleweng daripada AI Quran dan Hadis, menindas dan gila dunia.

  Kedua: Daerah pemerintahan meluas umat Islam hingga menguasai tiga perempat dunia.

  Ketiga: Banyak terbina bangunan yang tinggi-tinggi.

  Keempat: Perempuan sudah hilang malunya

  Kelima: Lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki.

  Keenam: Tersebarnya ilmu pengetahuan.

  Ketujuh: Umat Islam akan kembali kepada cara hidup orang Yahudi dan Kristian.

  Kelapan: Banyak makanan haram, berlaku rasuah dan riba, yang tidak dapat dielakkan lagi.

  Kesembilan: Orang kafir telah menguasai umat Islam hingga umat Islam terhina dan tertindas di mana-mana.

  Kesepuluh: Ulama-ulama dan pembaca-pembaca AI Quran ramai yang fasiq.

  Kesebelas: Umat Islam sangat cinta dunia dan takut mati.

  Kedua belas: Umat Islam lebih cenderung belajar ilmu dunia daripada ilmu Akhirat.

  Ketiga belas: Masjid hanya menjadi bangunan hiasan yang indah-indah, untuk ditonton, bukan untuk dijadikan tempat ibadah dan mengingati ALLAH SWT.

  Keempat belas : Banyak berlaku peperangan dan pembunuhan.

  Kelima belas: Banyak berlaku bencana alam seperti gem pa bumi, banjir, ribut taufan, ledakan gunung berapi dan pelbagai macam bencana lagi.

  Keenam belas: Banyak berlakunya zina dan lahir anak zina.

  Ketujuh belas: Orang belajar dengan tujuan keduniaan dan bukan kerana ALLAH lagi.

  Kelapan belas: Anak jadi tuan, ibu jadi hamba.

  Begitu juga dengan peristiwa Perang di Iraq ini, ALLAH jadikannya untuk membuktikan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW itu. Lebih 1400 tahun yang lalu diucapkannya dan ternyata sekarang terjadi di hadapan mata kita.

  Menurut hadis bermaksud,

  “Tidak akan berlaku Qiamat sehingga tersingkap Sungai Furat (di Iraq) menampakkan gunungan emas (minyak) maka berperanglah manusia kerananya. Akibatnya terbunuhlah daripada setiap seratus, seramai sembilan puluh sembilan orang”.
  (Riwayat Muslim)

  Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud : ”Sesungguhnya sebahagian daripada tanda Qiamat itu, banyaknya berlaku Al Kharaj iaitu pembunuhan (peperangan)”.
  (Riwayat Mutawatir)

  Hadis-hadis mengenai Peperangan Teluk ini bukan saja tanda kebenaran ucapan Rasulullah, bahkan ia juga tanda dunia ini sudah terlalu tua. Ia juga sebagai petanda semakin hampirnya kezahiran seorang Penyelamat Dunia yang bertaraf antarabangsa iaitu Al Mahdi AI Muntazar, sebagaimana yang juga sudah pun dijanjikan oleh Rasulullah. Al Mahdi merupakan penyelamat umat di akhir zaman. Beliau juga merupakan seorang khalifah akhir zaman untuk menegakkan keadilan sepertimana orang lain datang untuk menegakkan kefasiqan di muka bumi ini.

  Bersama kedatangannya, beliau membawa kedamaian, kasih sayang, keamanan dan kemakmuran sepertimana yang ALLAH firmankan dalam AI Quran:

  Terjemahannya : Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan ALLAH. (As Saba’: 15)

  Seperti juga orang Islam, orang-orang kafir turut sama menunggu seorang penyelamat di akhir zaman. Kalau umat Islam menunggu Imam Mahdi dan selepas itu diiringi pula oleh Nabi Isa a.s., orang Yahudi yakin akan munculnya ‘AI Messiah’. Bagi orang Kristian pula, mereka menantikan kemunculan ‘Tuhan’ Jesus Christ sebagaimana akidah yang diyakini mereka.

  Ketiga-tiga golongan agama ini masing-masing percaya, selain daripada pemimpin yang ditunggu-tunggu itu membawa keamanan, keadilan, kasih sayang dan kemakmuran, ia juga datang untuk membela mereka dan agama mereka. Tapi bagi umat Islam, mereka tetap berkeyakinan bahawa Imamul Mahdi dan Nabi Isa a.s. itu adalah pembela kepada umat Islam. Dua pemimpin itu akan datang untuk memerangi orang-orang kafir yang keras kepala, yang tidak mahu tunduk kepada Islam dan enggan membayar jizyah, termasuklah orang-orang Yahudi dan Kristian yang menjangka penyelamat itu akan membela mereka.

  Ini merupakan khabar gembira dan hadiah besar daripada ALLAH untuk mereka yang yakin dengan janjiNya dan Pesuruh-Nya. Ini merupakan nikmat yang paling berharga, kerana selepas ini iaitu tidak lama lagi, akan lahir seorang pemimpin besar yang ditunggu-tunggu dan yang dirindukan selama ini iaitu Al Mahdi.

  ALLAH simpan dia dan ALLAH zahirkannya untuk membela umat Islam dan ajaran Islam, Dia yang kita tahu akan menjadi khalifah akhir zaman.

  Beliau dibekalkan oleh ALLAH kemampuan dan kekuatan untuk menukar corak pemerintahan dunia yang selama ini penuh dengan kucar-kacir, huru-hara, kezaliman, penindasan, kekejaman, penuh noda dan dosa kepada keadilan, kasih sayang, kedamaian dan kemakmuran.

  Siapakah yang akan menang atau kalah dalam Peperangan Iraq ini? Kemenangan tetap berpihak kepada Islam yang akan mengulangi sejarah kegemilangannya buat kali kedua, bila pemimpin besar yang dijanjikan tiba dengan membawa bersamanya kemenangan dan keadilan. Itulah kemenangan mutlak kepada umat Islam di seluruh dunia.

 22. MOHD_SHAHRIZAL Says:

  aku bersyukur kerana aku di lahirkan seorang yang BerAgama Islam, serba sikit aku mengkaji juga, bahkan teman wanitaku seorang yang beragama kristen ! aku tidak pernah menyalahkan dirinya kerana eya memeluk agamanya, tapi suatu hari tu, aku pernah bertanya, “KALAU BETUL YESUS TU TUHAN KAMU” kenapa saat dia mengalami kekeliruan dia memohon kepada yang di Atas ?? dia pun mempersoalkan ke atas dirinya, bahkan ada tertera dalam bible. persoalanya SIAPAKAH YANG DI ATAS ? sekiranya kamu percaya yang di atas itu tuhan , (ALLAH s.w.t) kenapa bisa dia biarkan anaknya tergantung di atas tiang SALIP ! kenapa bisa nampak anaknya di pandangan mata manusia ! sedangkan TUHAN ITU 1 bukan 3 . aku berasa sedih kerana masih tidak ada kfahaman dalam persoalan ini, YA ALLAH KAU BUKAKANLAH PINTU HATI SAUDARA SAUDARIKU INI AGAR MEREKA TAHU APA ITU erti KEBENARAN.

 23. ADIN Says:

  untuk HAMBA ALLAH…mmandangkan saudra/i mngajukan persoalan , sy juga ingin mngutarakan soaln sye..pertama knapa dgn senangnya kowong mngatakn n mntfsir bhwa owng kristian mnymbah 3TUHAN tuduhan ini atas dsr pnylidikan mlalui AL-KITAB. nmpknya kmu smua juga tdak mmbaca AL-KITAB ngn teliti kn???jwab k…dan mmbuktikan bahawa kamu smua mntafsir dgn hanya MEMBABI BUTA (soie sikit terkasar bhasa)…jika sauadara/i n blum mmhmi isi AL-KITAB..so jgn hnya pndai berkata2 ngn bukti2 y terpesong selidik ngn betol2….lpas tu kemukakan bukti y relevan..

 24. brothetan Says:

  untuk saudara2 yang beragama kristian dan islam diatas,saya ingin tanya sape yang pernah baca hbis al-kitab atwpun al-qran…..

 25. atirah Says:

  Untuk makluman chester. saya beri awak jawapan ya. 1)Tidak semua yang membaca al-quran itu tidak fahami isinya dan ada memang tahu apa yang dibaca dan apa makna. 2) Jika sebelum ini dia bukan islam dan kemudian memeluk islam dengan mengucap 2 kalimah syahadat, dosa yang lepas memang diampunkan. 3) Muslim masuk syurga? memang akan masuk syurga. sekiranya mempunyai dosa yang bertimbun sekalipun, setelah dihisab dan menjalani hukuman setimpal, mereka akan masuk syurga.4) pasal penyelewengan injil atau kebenaran al-Quran,,,hanya boleh difahami dengan mata hati…..
  untuk pt gacor jaya prima
  setiap ayat al-quran dan hadis hendaklah difahami maksudnya. bukan ambil sekerat-sekerat tanpa fahami maksudnya.
  untuk 1 Malaysia, iman itu kepercayaan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab2, hari kiamat dan qada dan qadar. Pasal mukjizat, Nabi Muhammad memiliki Al-Quran sebagai mukjizat yang terhebat. OK!

 26. Rafeyki Says:

  mbokke Says:
  December 1st, 2005 at 4:20 am
  Menerangkan mengenai Trinity :
  1. Allah adalah yang menciptakan jagat raya beserta isinya, Allah melihat begitu banyak perbuatan dosa manusia kemudian.

  Soalan:
  Apakah Allah tidak tahu yang manusia akan menyebabkan banyak kerosakkan yang akan di lakukan oleh manusia di mukabumi ini?
  Allah telah berfirman:
  “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” – Surah Al-Baqarah: Ayat 30

  mbokke Says:
  2. Allah turun kedunia melalui FIRMANNYA dan diperkuat oleh ROH KUDUS,menjadi manusia yang bernama ISA AL MASIH yang disebut JESUS KRISTUS oleh orang kristian untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka.

  Soalan:
  Apakah Allah terpaksa turun ke dunia sebagai manusia melalui kaedah yang tidak jelas dan keliru ini ( melalui Firman dan diperkuat dengan Roh Kudus?) dan dialah juga yang dikenali sebagai Isa Al Masih@anak Allah untuk menyelamatkan manusia dari siksaan di neraka.?

  Saya sambung disini, pada dasarnya Pengikut Al Masih (Christ-tian-Jesus/Isa) ini percaya bahawa, semua manusia yang lahir ke dunia ini mewarisi dosa yang telah dilakukan oleh Adam semasa nabi Adam a.s disyurga. Oleh sebab itu lah mereka percaya bahawa Allah itu sendiri turun ke dunia di dalam bentuk manusia yang mereka kenali sebagai Al Masih ( Christ-penyelamat/ Jesus/Isa) untuk menebus dosa dosa warisan ini. Ini mereka kenali dengan sifat belas kasih Allah.

  Untuk melepaskan diri dari dosa ini seseorang Pengikut Al Masih @ Massiah @ Christ-tian hanya perlu percaya bahawa Isa itu adalah Allah@anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa dosa manusia dengan disalib.

  Soalannya :
  Apakah Allah tidak mampu untuk mengampunkan dosa manusia sehingga terpaksa melalui kata-katanya ( Firman) dan diperkuat dengan Roh nya sendiri untuk menjadi manusia dan menebus dosa yang bukan dilakukan oleh manusia itu sendiri.?

  Apakah manusia itu akan terlepas siksaan neraka atas dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri kerana telah ditebus oleh tuhannya.

  Oleh yang demikian bolehkah kita simpulkan ajaran ini akan menyelamatkan diri dari dosa yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri serta masuk syurga bukan dengan usahanya sendiri.

  Inilah yang saya sifatkan ramainya mereka yang tertarik dengan ajaran ini.

  mbokke Says:
  3. Setelah ISA wafat disalib dan naik ke syurga duduk di sisi Allah,

  Jawapan saya:
  Setelah Isa wafat kerana di salib ( Dia sebenarnya akan ke neraka selama 3 hari) kemudian naik ke syurga di sisi Allah. Sekiranya Nabi Isa a.s itu akan naik ke syurga DUDUK di sisi Allah, ini bermakna Isa a.s adalah bukan tuhan.

  Persoalannya, adakah layak bagi Allah untuk masuk ke suatu tempat yang sungguh keji @ neraka yang diciptaNya sendiri untuk mereka yang berdosa?.

  mbokke Says:
  ISA memberikan ROH KUDUS untuk menghibur kita secara rohani sampai akhir zaman, sebelum ISA datang kembali ke dunia untuk menghakimi kita semua yang begitu berdosa.
  Jadi trinity itu adalah:
  Allah yang mencipta,
  Allah yang menyelamatkan melalui ISA,
  Allah yang menghibur di dalam ROH KUDUS.
  jadi apakah anda berpikir tuhan nya orang kristen itu 3 ? tidak, tuhan itu satu .Dialah yg menciptakan, menyelamatkan dan menghibur kita.

  Saya berkata:
  Allah berfirman:
  “Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara ugama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al Masih Isa ibni Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada Maryam, dan (ia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”. Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya).”An-Nisaa’ – ayat 171

  Maafkan saya. saya cuma ingin berkongsi idea. Sesiapa yang merasakan ada perlu penjelasan dan kebenaran.Bersungguh sungguh mencarinya dengan mengharapkan pertolongan Allah semata mata.
  Walahaulawala quwataillah billah.

 27. hamba Allah Says:

  http://taotauajer.blogspot.com.....-nabi.html

 28. HA Says:

  Bahawa Allah itu tidak sama dengan sesuatu juapun,baik kayalan,idea,perasaan ,benda..atau pun lain2..kalau dok kayal lg tuhan tu macm makhluk..tu dok pusing2 tak lepas-lepas..keluaq la mcm manusia,mcm cahaya,tangan sepuluh,..la..DIA adalah maha suci,maha sucinya melampui dari kita pikirkan..Tiada sekutu bagiNya,dan Muhammad adalah Rasul nya….

 29. Layuyu Rejas Says:

  mengapa kita harus memburukan agama asal kita sebelum menukar ke agama lain . sering kali saya mendengar perkataan ini muncul dari mulut mereka ..apakah buruk agama asal mereka ini.jika seorang kristan ke islam dan orang islam ke kristian internet … kita membunuh seseorang bukan kerana agama yg kita anuti tapi sebalik nya kerana rasa marah kita terhadapnya.
  kita melakukan kezaliman di dunia ini sering menggunakan atas nama tuhan. jika tuhan itu kejam sudah tentu tiada apa yg tinggal di dunia ini….apakan agama yg kita anuti itu mengajar kjekejaman dan kejahatan harus di lakukan .jawapan nya tidak cuma atas perasaan marah kita . memang ada mempertahan hak dan agama kita itu ada…pada zaman nabi perkara ini wujud peperangan meperluaskan kawasan taklukan dengan cara peperangan .jika islam mengap kristan itu kafir dan kristan itu mengatakan perkataan yang sama di mana tuhan kita berada ada kah tuhan itu lebih dari satu ..orang islam menyebut allah dan orang kristian tritunggal hanya ada satu tuhan …..dalami dan halusi agama kita dan jang berdebat dengan nama tuhan cari lah jalan kebaikan di bumi ini kita sekadar penumpang saja.syurga belum tentu milik kita sebab dosa banyak yang kita lakukan sedangkan amal ibadat jarang sekali kita lakukan…berdamai lahwahai kita semua dunia kita hampir ke penghujongnya …….

 30. amb Says:

  Siapa pencipta salib?
  Bulan dan bintang sudah semestinya ciptaan Allah SWA yang maha pencipta, ciptaannya ini tidak diagungkan.
  Kaabah di Mekah adalah bermaksud rumah Allah SWA kiblat umat Islam. Satu arah tujunya sembahyang atau solat umat Islam.
  Persoalanya adakah Allah SWA mencipta salib.

 31. Semini Says:

  Kenapalah korang perlu bergaduh hanya nk tunjukkan agama siapa yang betul… nak tahu tak orang yang asyik cari kesilapan orang lain adalah orang yang tak puas hati dengan agama orang lain…
  kalau ada orang yang menghina agama kita,kita kenalah nasihatkan mereka,cakap baik-baik dengan mereka dan bukannya mengutuknya balik… kita dah merdeka dan kita juga 1 malaysia. cukup-cukuplah
  dulu berperang… jangankan pula kali ni kita berperang kerana nak buktikan agama siapa yang benar… kerana tiada siapa yang tahu kenapa agama banyak kat dunia ni kecuali tuhan yang esa…

 32. angelyna Says:

  Siapa anda untuk menghakimi manusia dan agama lain..setiap agama mngajar bnda baik dan spatutnya tiada pksaan untuk mnganut mna2 agama..ia sbnarnya dtang dri hati dan niat seseorg tu.. Dan tiada agama yg mnyuruh kta mngutuk agama lain..

 33. melati putih Says:

  walau apapun agama….tetap menyuruh kebaikan.. tidak ada agama yg menyuruh kejahatan…jangan salahkan agama tapi salahkan penganut itu…buruk seseorang itu bukan kerana agama yang dianuti tetapi kerana tidak mahu memahami dan mengkaji agama itu sendiri..ada orang kristian yang tak pernah ke gereja. ada islam yang tak pernah ke masjid dan ada buddha yang tak pernah ke kuil. kalau anda semua mengkaji maksud di dalam alquran, anda akan tahu kita semua walau apapun agama adalah dari rumpun yang sama…islam percaya pada kitab taurat yang di turunkan kepada nabi musa atau moses tapi yang ada sekarang bukan lagi asal. islam percaya pada kitab injil yang diturunkan kpd nabi isa atau yesus dan dalam alquran mengatakan bahawa baginda tdak mati sehingga hari ini tapi di angkat ke langit sehinggalah akan diturunkan semula pd masa hampir kiamat. nabi isa yang akan mengalahkan pihak yang ingkar agama. dan dlm alquran juga menceritakan bagaimana bermulanya tuhan lembu semasa ketiadaan nabi musa. jangan menuding jari atau mencari kesilapan sesiapapun. kajilah…anda semua akan temui jawapan.. pelik tak kalau di dalam alquran menyatakan bahawa suatu hari nanti matahari akan bertukar arah…tidak pelik kalau sesebuah kitab menceritakan keadaan lampau atau semasa . tapi tidakkah pelik kalau ada kitab yang menceritakan keadaan lampau, semasa dan akan datang dan ia betul2 berlaku…kajilah….kita semua adalah sama

 34. aldofuego Says:

  Saya atheis n freethinker(fahaman menjurus kepada sains) dari sabah..yang sekarang ne mulai uda mau
  mengkaji2 kitab keagamaan..sy ada kitab bible yg dibagi oleh kawan sy yg beragama kristien la..n sy ada beli satu kitab quran tafsiran…with all respect to christian and muslim…sy tiada niat mau memperlekehkan atau menyangkal ajaran kamu..maka sy kajipun dengan niat mencari kebenaran..xkan la sy hidup xda agama sampai mati kan..
  Sy pun mula dengan baca bible start dari perjanjian lama…emm dicatatkan Allah menciptakan dunia..menciptakan Adam dan Hawa..nah..terang2 sudah Allah yg Maha kuasa n menciptakan..Jesus ialah nabi yg Allah utuskan ..bukan Tuhan yg wajar disembah la..dlm quran pulak sangat menegaskan yg Allah yg Esa(tunggal) dan tiada anak…so..i think logically n spiritually Islam lebih kepada kebenaran..bab perang2 kejam2 tu mungkin ideologi terrorism mungkin tidak diterima oleh Allah jugak kan…anyway islam x ajar keganasan..kristian pun x ajar keganasan..tp quran ne macam pelengkap semua kitab bah..”membenarkan kitab sebelumnya”bemaksud memperbetulkan kitab sebelumnya..with all respect to muslim n christian..mungkin islam adalah kebenaran yg sebenar2nya…kristian pun ajar kebaikan n kasih syg..tp apa yg disembah..konsep pemahaman theology dan tauhid mgkin agak lain n bagi sy mgkin agak susah diterima la..dengan niat yg baik sy menyatakan semua.bukan bermaksud penghinaan atau mau cari gaduh..sy just takut..sy kafir n sy takut kalau sy tesalah pilih jalan saja..and ada satu lg..mgkin pendakwah islam tu is umat yg ingin mbimbing saudara2(umat kristien) ke jalan yg benar kan..cuba kristien fikir begitu..kan bagus..sy pun bukan islam tp sy yakin islam lah yg benar..ntah knpla tp begitu la sy rasa.with all respect to christian n muslim..kita tinggal d satu bumi..satu tuhan menciptakan..satu pengawal n penguasa dunia n galaksi dan semua alam2 la..so..cuba kita buka mata hati untuk mempercayai satu tuhan yg paling berkuasa paling powerful keatas dunia n isi2 dalam alam kita..jesus is nabi..dia x cipta dunia..dia x cipta manusia.malah tuhan yg cipta dia kan..so..sembah lah Allah yg mencipta jesus..bukan menyembah jesus..begitulah pemahaman sy terhadap agama d dunia..harap maklum…n salam sejahtera

 35. kassim bin harris Says:

  untuk rakan muslimku sekalian berhujah lah dgn ilmu,,,sekiranya kita he ndak berhujah kita hendaklah berhujah dan menghujah mereka di atas sudut pandang dan ke fahaman org Kristian itu sendiri terhadap agamanya . kita jangan berhujah sepertimana mereka berhujah..untuk menidakkan kefahaman org lain di atas kefahaman sendiri bukan cara yg terbaik untuk berdakwah..kalau ilmu anda terhadap islam itu sendiri cetek ini hanya akan menampakan islam itu seperti diri anda …cara kita berhujah takubah sama seperti mereka yg hanya berhujah dgn kefahaman sendiri tanpa merujuk dahulu kefahaman yg sebenar…islam berdiri di atas fakta bukan hujah,,, kebenaran islam itu tertonjol di atas kewujudan islam dan sejarah islam itu sendiri bagaimana ia bermula dan perkembangannya bukan menidakkan kefahaman org lain,,,

 36. yusup ding jau Says:

  Bagi kepercayaan kristian,tiada yang mustahil baginya..semua benda boleh berlaku baginya,keajaibpan,seperti yg dinyatakan oleh nabi isa(yesus) ..aku lah jalan..akulah alfa dan omega..melalui akulah jalan menuju kepada bapa(allah) di surga..percayalah,tuhan boleh melakukan apa saja..sebab dia maha berkuasa..

 37. robert kamp Says:

  Naseht…….
  Bgi saya tk usah debt panjang2 tdk ada ujung pangklx hx akn mnimbulkn sakit hti n kbencian. Masalh ke Tritunggalan tu tk mudah utk d jelaskn krna mnyangkut hal2 spiritual. Klu tba masax nnti klu kta bertmu muka dgn muka bersama Tuhan bru kt mengnal Dia, (1kor 13:2). krna pngetahuan kta blum lngkap n smpurna mka hal2 brkenaan dgn Ke Tuhanan masih samar2. cma satuja saran saya, tanpa Yesus Kristus smua mnusia akn binasa coz cma ada 1 jln ja kta bolh masuk surga cba baca yohanes 3:16 n jga yoh 10:9 Akulah pintu kata Yesus. yoh14:6 ktaYesus Akulah jaln kebenaran n hidup. Tidak seorangpun yg dtg kpda Bapa, klu tdk mlalui Aku. jdi klian bertobtlah smua sblum mnyesal. God bless u all.

 38. suara yang disenyapkan Says:

  Saya mencabar sesama kamu untuk hidup bersama di bawah bumbung yang sama bersama 2 orang yang berbeza agama.
  Dengar kisah hidup sebenar antara dua orang yang berbeza agama, hanya mengenai kehidupan pengalaman mereka, bukan berhujah tentang agama masing-masing, dan cuba pergi ke tempat beribadah mereka dan lihat cara hidup mereka.
  Bukan hanya tertuju kepada satu orang yang mewakili satu agama,
  tetapi bertemu lah pelbagai orang yang berbeza agama daripada masyarakat yang mempunyai latar yang berbeza, tempat yang berbeza. ( bukan melihat atau membaca melalui internet)
  Kamu akan “surprised” bahawa ramai yang lebih memahami agama sesama mereka dan betapa hormatnya mereka terhadap satu sama lain tanpa ada mempersoalkannya.
  Kamu juga akan bertemu orang Kristian yang pasti melakukan perkara yang BUKAN sebaliknya (berdasarkan kenyataan di atas), namun mengikuti apa yamg diajarkan oleh Yesus serta melihat saudara islam sebagai saudara meraka. Selain itu, kamu juga akan bertemu orang Islam yang menghormati pandangan peribadi orang Kristian mengenai Nabi Isa, dan sesetengah mereka actually percaya bahawa Nabi Isa benar-benar disalibkan dsb.
  Saya tulis perkara ini kerana hanya membaca kenyataan ini serta komen-komen yang diberi, terdapat baur kebencian, prasangka, kekecewaan dan kemarahan yang saya boleh rasakan. Saya yakin sifat ini bukan secara “online” sahaja, Sifat negatif ini juga tertanam dalam hati masing-masing (malah ada yang hanya kecewa). Saya pasti saudara yang menulis ini hanya membutakan diri tanpa menyentuh pelbagai lagi ilmu yang paling asing baginya. Saya pasti kamu hanya mampu mentertawakan antara satu sama lain dengan menghina sesama, berhujah tanpa melihat pun masalah utama yang ada di dunia ini. Ignorance. pathetic.
  Entah beberapa manusia lagi harus mati di bawah kaki kita yang hanya mempertahankan kebenaran masing-masing dengan hati seperti itu. Ingatlah kenapa atheist wujud sejak abad dahulu.
  Jika anda seorang yang beragama, cinta akan Tuhan, kenapa mempersoalkan agama orang lain? Jika anda seorang yang cinta akan kebenaran, mampu kah kamu melihat dalam diri seseorang kristian/islam sebagai insan yang kamu tinggal bersama di bumi? Siapakah kamu? paling dicintai oleh Tuhan? Siapa yang layak mati? Dia yang berbeza dari kamu?
  Mahukah Agama dipersalahkan kerana tindakan manusia? Ignorance.
  Kalau berhujah, jangan membuta diri dan hanya lihat orang sekeliling dalam kandang kamu.
  Dari insan yang hidup di bumi seperti kamu, dan dianggap “kafir” seperti dalam fikiran kamu.

 39. Saya sdh berubah Says:

  1. Manusia dicipta menurut gambar rupa pencipta = Adam
  2. Kristian diberi makanan Tubuh dan Darah = Yesus (one body one spirit) = satu jalan kebenaran kehidupan menuju rumah bapa. Manusia kristian adalah keluarga Kristus + GEREJAWI
  Hendaklah kamu sempurna seperti Bapa di Syurga.

  1. Manusia Adam dan Hawa memilih pohon ‘pengetahuan baik dan jahat’
  2. Akibat fikiran manusia seperti Allah dalam hal ‘menilai, mengadili dan menghakimi’ (letih lesuh dan berbeban berat)
  3. Wujud sistem dalam dunia UNDANG2, terutama dalam peraturan AGAMA2.
  4. Peraturan hukum Taurat dan Hukum Syariah = konsep baik dan jahat serupa dacing=menghina kesempurnaan manusia. Agama dilihat sebagai penghukum.

  Penghakiman akhir zaman
  1. Peraturan hukum Taurat dan Hukum Syariah = baik dan jahat menghadapi TIMBANGAN BAIK DAN JAHAT.
  2. Semua peraturan berkonsep baik dan jahat menghadapi penghakiman DACING.

  Tawaran Keselamatan didalam Kristus
  1. Di dalam Kristus adalah KASIH KARUNIA,
  2. itulah maksud INJIL
  3. itulah petolongan Allah iaitu penyelamatan terhadap manusia gambar pencipta melalui tubuh dan darah Kristus.

  Bukan lagi melalui korban binatang…

  Fikir2kanlah

 40. tommy Says:

  Di sini ada kesaksian seorang bekas Iman dalam sebuah Masjid tentang Yesus Kristus.
  “Sebagai seorang Imam dalam Masjid bagi umat Islam, saya selalu berkuthbah tentang Allah iaitu Allah adalah Satu dan Yesus itu bukan Anak Allah kerana Allah tidak pernah kahwin dan tidak mungkin Allah itu mempunyai anak. Tetapi pada suatu hari ada seseorang yang berada di kalangan umat Islam bertanya kepada saya “Siapakah Yesus (Isa)?” kerana selalu saya menyatakan yang Yesus itu bukan Allah. Jadi persoalannya siapakah Yesus (Isa)?
  “Demi mencari jawapan persoalan tersebut, saya sebagai Imam terpaksa membaca semula Quran tentang “Siapakah Yesus?” Terdapat 114 bab dan 6666 kali nama Nabi Muhammad muncul di 4 bab Quran tetapi Nama Yesus muncul di 25 bab Quran. Saya berasa keliru kerana bagaimana mungkin Quran memberi lebih keutamaan kepada Yesus berbanding Nabi Muhammad?
  Keduanya, saya tidak melihat nama wanita lain dalam Quran kecuali nama Mariam (Ibu Yesus). Bab 3 Quran menceritakan keluarga dan latar belakang Mariam. Dan bab 19 Quran juga diberi nama “Mariam”. Dalam bab 3 ayat 34 juga menyatakan yang Mariam lahir bukan drp dosa dan dia tidak pernah berdosa dan seorang yang dara sepanjang hidupnya. Quran bab 50 ayat 23 menyatakan yang dia terangkat ke syurga.
  Apabila saya terus membaca bab 3 Quran ayat 45 hingga 55 terdapat 10 perkara Quran bersaksi tentang Yesus. Perkara 1, Yesus adalah “Kallimatulli” bermaksud “yang berasal drp Allah”. Perkara 2, Yesus adalah “Ahimokuli” yang bermaksud “Roh drp Allah”. Perkara 3, Yesus adalah “Isa Masi” yang bermaksud “Yesus Penebus”. Dalam Quran juga menyatakan yang Yesus mula bercakap pada umur 2 hari selepas lahir. Quran juga menyatakan yang Yesus semasa kecil pernah menghidupkan segenggam tanah liat menjadi seekor burung. Yesus boleh memberi hidup kepada tanah liat, menyembuhkan orang, mencelikkan orang buta dan bermacam-macam Quran menyatakan tentang Yesus.
  Quran juga menyatakan yang Yesus menghidupkan orang yang telah mati dan Yesus diangkat ke Syurga. Yesus masih hidup dan akan datang lagi. Tetapi apabila saya melihat apa yang Quran menyatakan tentang Nabi Muhammad, Quran menyatakan yang Nabi Muhammad adalah Bukan Firman drp Allah. Dia tidak pernah memberi nyawa kepada tanah liat, tidak pernah menyembuhkan sesiapa, tidak pernah membangkitkan orang mati dan dia sendiri pun mati dan tidak akan datang kembali. Oleh itu, pada hari itu saya membuat kesimpulan bahawa Yesus adalah lebih besar drp Nabi Muhammad dan Yesus itu tetap juga adalah nabi drp Allah.
  Pada suatu hari saya berjumpa dengan guru saya yg telah mengajar saya bahasa Arab selama 10 tahun. Saya bertanyakan “guru, bagaimanakah Allah menciptakan alam semesta?” Guru menjawab bahawa Allah menciptakan semua yang ada sekarang adalah melalui Firman. Saya bertanya lagi” guru, Firman yang dimaksudkan itu ada Pencipta atau sesuatu yang dicipta Allah?” Guru saya tiba-tiba menjadi marah kerana sekiranya dia menjawab Firman itu adalah Pencipta bermakna semua Umat Islam mesti menjadi Kristian kerana Quran menyatakan yang Yesus adalah Firman Allah. Yesus adalah “Kallimatulli” bermaksud “yang berasal drp Allah”. Guru menjawab ”Firman itu bukan Pencipta dan Firman bukan sesuatu yang dicipta!! Kau keluar dari sini!!” dia menghalau saya keluar.
  Salah satu sebab kenapa umat Islam tidak dapat menerima Kristian adalah kerana mereka dibutakan Imam-imam yang memberikan ajaran yang salah tentang Quran dan tentang Yesus. Sebab itu orang-orang Kristian menyatakan yang Firman itu adalah Anak Allah. Persoalannya, sekiranya Allah mempunyai Anak, Allah juga mempunyai Isteri bukan? Siapakah Isteri Allah? Dalam Quran menyatakan yang Allah dapat melihat tanpa memerlukan mata, Allah dapat mendengar tanpa memerlukan telinga, Allah dapat bercakap tanpa memerlukan lidah. Jadi, oleh itu, Allah juga boleh mempunyai Anak tanpa memerlukan Isteri.
  Pada detik itu, saya yang sebagai seorang Imam bagi Umat Islam memeluk rapat-rapat Quran disamping dadaku dan berdoa “ Ya Allahku, bagitahulah apa yang harusku lakukan kerana Quran menyatakan yang Yesus masih hidup tetapi Nabi Muhammad sudah mati.” Selepas doa itu, saya membuka semula Quran pada bab 10 ayat 94 menyatakan “sekiranya sesiapa mempunyai keraguan dalam Quran ini, pergilah dapatkan Alkitab atau berjumpa dengan seseorang yang telah membaca Alkitab.” Saya merayu kepada semua umat Islam supaya memberikan diri mereka kepada Yesus kerana Yesus adalah satu-satunya jalan menuju penyelamatan. Jangan memjadi seperti umat Islam yang lain yang menyembah Allah yang mereka tidak kenal. Allah memberkati.”(Copy paste)

 41. Abu Bakar Bin Abdullah @ Robinson Dalapan 010-7716790 Says:

  Bismillahirrohmanirrohim….Assalamualaikum wbt & Selamat petang (Waktu petang semasa menulis pndangan ini..12.5.2015, jam 3.53 petang). semoga tidakl terlewat untuk memberi pandangan saya yang daif ilmu ini.
  Nama saya Abu Bakar Bin Abdullah, nama asal saya Robinson Bin Dalapan. sy kembali kepada fitrah Islam pada 24.9.1995 iaitu 20 tahun yang lalu semasa saya berumur 18 tahun. kini saya berumur 38 tahun. semasa saya mengenali Agama Islam, saya berumur 14 tahun…dengan asbsb membaca NOVEI bertajuk ISABELLA. Dalam buku itu seorang anak Paderi yang bernama Isabella akhirnya memeluk Islam setelah mendengar dialog antara agama Kristian dan Islam…jadi, di sini saya tidak mahu komen apa-apa tentang agama asal saya kerana saya masih ramai saudara/saudari saya yang belum menerima hidayah Islam. saya sudah mengkaji Agama Kristian selama 20 tahun daripada semua sudut…saya juga bekerja, mengajar muallaf dan masih menuntut di IPT dalam bidang pengajian Islam & mengambil jurusan Usuluddin.
  Jika ada sesiapa yang mahukan penjelasan saya, kenapa saya memelilh Islam sebagai pegangan Hidup saya…bolehlah call, sms @ wahatsapp di talian 010-7716790.
  saya memohon, jika tujuan anda nak tahu Islam dengan niat mahu tahu atau mahu belajar tentang Islam…sialakan. jika anda dalam keadaan emosi mahu menyerang agama Islam..lupakanlah sbb, kemungkinan saya tidak akan melayan anda.
  jadi, sebelum anda mahu bertanya saya tentang agama Islam…lebih baik anda mencari buku Novel yang bertajuk ISABELLA…Baca dan hayati dan berfikir dengan normal & ambillah fakta2 Bible yang ada dalam Novel itu dan kaji…sekian dari saya…semoga orang yang mencari kebenaran akan menemuinya…in sha Allah.

 42. mr.christians and muslims Says:

  Sudah2 lah tu agama yang terbukti benar adalah kristian dan islam..kmu orang yg bebal ni nak tau knapa sbab dua2 agama ini terbukti benar contohnya agama islam..semasa berlaku taufan di acheh masjid tak runtuh sedangkan rumah atau bangunan lain di sebelah nya tlah runtuh jdi ini terbukti islam benar…begitu juga dengan agama kristian..semasa berlaku tsunami di filipin..orang yg tlah brada dlam gereja x mati tetapi hanya cedera sebab cermin pecah tpi x mustahillah kn cermin pecah sebab tsunami besar..macamtu juga patung jesus yang teguh berdiri malah x jatuh dan x kotor terkena kotoran tsunami..tetapi ini sbenarnya sesuatu yg mustahil kerana patung itu hnyalah patung yg kecil dn x pnya tiang macam tiang nk buat bangunan sampai kna cucuk kat dlam tanah tu..dan ini juga membuktikan bhwa kristian juga agama yg benar..ini juga terbukti di negara yg sama dimna puting beliung tlah trjdi dn bebrapa orng x smpat mlarikan diri mraka hnya mampu berdoa dan berdoa dalam bahasa roh kudus bgi yg kristian mungkin tau apa itu doa dlam bhasa roh..jdi ingin saya sarankan x perlulah kta brgaduh krana hl kaitan dngan agama krana ini ialah urusan pribadi kita dengan allah/tuhan..renung2 kanlah wahai saudara dan umat2 sekalian..TQ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *