close button

Ke Manakah Ajaran Kristian?

Kategori: Agama Kristian

Seringkali orang-orang Kristian mengajak umat Islam supaya memeluk agama mereka kerana pada dakwaan mereka, agama Kristian itulah yang benar dan ajaran Islam itu adalah palsu. Kita ingin bertanya kepada mereka: di manakah kebenaran agama Kristian itu? Di sini kita ingin menunjukkan kriteria-kriteria yang membuktikan bahawa sesuatu ajaran itu benar atau salah. Kita harus bersetuju bahawa sekiranya sesuatu agama gagal memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan ini, maka selayaknya ia ditolak sebagai agama untuk pegangan hidup umat manusia seluruhnya.

Berikut adalah sebab-sebab mengapa agama Kristian harus ditolak sebagai agama pilihan untuk manusia:

1. Konsep Ketuhanan

Ajaran Kristian menekankan bahawa Allah itu terdiri dari tiga oknum, iaitu Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus. Ketiga-tiga “tuhan” ini bukanlah tiga, tetapi satu. Apakah logikkah pemikiran seperti ini?

Lebih-lebih lagi, salah satu daripada “Tuhan” orang Kristian, iaitu Yesus (Nabi ‘Isa), yang kononnya adalah Tuhan Allah itu sendiri menurut kepercayaan orang-orang Kristian, diperlakukan seperti manusia biasa. Berikut adalah dalil-dalil yang menyokong hujah ini:

Di dalam ‘Matius’, fasal 4 ayat 5, menyebut:

“Kemudian daripada itu iblispun membawa Yesus ke Negeri Suci, lalu diletakkannya Jesus di atas bumbung Baitullah.”

Wajarkah Tuhan yang disembah dan dimuliakan oleh manusia dibawa oleh Iblis yang dilaknat dan dikutuk tunduk kepada kemahuan Iblis dibawa ke mana-mana sahaja? Wajarkah Iblis berani berhadapan dengan Allah?

Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 27 ayat 1-2, menyebut:

“Setelah hari siang, maka segala ketua imam dan orang-orang tua kaumpun berundinglah atas hal Yesus supaya dibunuhkan dia, maka diikat dia serta dibawa pergi, lalu diserahkan kepada Pilatus, iaitu Wakil Pemerintah.”

Wajarkah Tuhan boleh diikat sesuka hati oleh manusia dan di mana pula kekuatan yang ada pada diri Tuhan sehingga sanggup menyerah diri kepada manusia?

Manakala di dalam ‘Lukas’ fasal 2 ayat 21, menyebut:

“Apabila genap delapan hari, ia disunat, lalu disebut namanya Yesus….”

Wajarkah Tuhan disunatkan kemaluannya seperti manusia biasa? Apakah perlunya Tuhan disunatkan? Kalaulah Tuhan itu disunatkan bererti Tuhan mempunyai hawa nafsu untuk kepuasan seks.

Di dalam ‘Matius’ lagi, fasal 26 ayat 2, menyebut:

“Anak manusia akan diserahkan supaya disalibkan.”

Yang dimaksudkan dengan anak manusia ialah Yesus dan di sini jelaslah bahawa Yesus itu bukanlah anak Tuhan, tetapi anak manusia. Ini merupakan pertentangan di antara konsep kepercayaan ajaran Kristian bahawa Yesus itu adalah anak Tuhan dengan ayat di atas bahawa Yesus itu adalah anak manusia.

Di dalam ‘Matius’ fasal 5 ayat 45, menyebut:

“Supaya kamu menjadi anak Bapamu….”

Di sini juga menyebut bahawa orang-orang yang taat kepada perintah Tuhan menurut Yesus akan menjadi anak Tuhan, oleh itu bukan Yesus sahaja anak Tuhan yang tunggal.

Di dalam ‘Matius’ fasal 7 ayat 21 menyebut:

“Bukan tiap-tiap orang yang menyeru aku tuhan, tuhan akan masuk ke dalam kerajaan syurga, hanyalah orang-orang yang melakukan kehendak Bapa-ku yang di syurga.”

Di dalam Alkitab sendiri jelas menyangkal dan menolak orang-orang yang menganggap diri Yesus sebagai tuhan atau menyerunya sebagai tuhan, malah orang-orang yang menyeru itu tidak akan masuk kerajaan syurga.

Kalau Yesus itu benar-benar Allah, mengapa dia dilahirkan oleh seorang manusia? Adakah Yesus keturunan tuhan? Wajarkah ilmu pengetahuan zahir atau batin menerima bahawa Tuhan itu diperanakkan? Wajarkah ilmu pengetahuan exact atau yang abstrak (exact/abstract wetenschap) menerima hakikat ini?

2. Percanggahan Dalam Alkitab

Wajarkah sebuah kitab yang dianggap suci dan datang dari Allah mempunyai banyak kesilapan dan kesalahan di dalamnya? Sila rujuk kepada artikel ini untuk melihat bukti-buktinya.

3. Tiada Ulama dan Tokoh Ilmuan

Ajaran Kristian tidak mempunyai ulama atau tokoh ilmuan yang menghuraikan lebih lanjut tentang ajaran Kristian atau menghuraikan lebih lanjut lagi tentang ajaran Kristian atau menghuraikan pengertian ayat-ayat yang terkandung di dalam Alkitab. Kekuatan sesuatu ajaran adalah bergantung kepada kekuatan ilmu pengetahuan yang ada pada para ulamanya yang mempertahankan kekuatan ajaran tersebut.

Ketiadaan tokoh-tokoh agama di dalam ajaran Kristian melambangkan ajaran tersebut ketandusan ilmu pengetahuan dan penghuraian lanjut tentang peranan seterusnya yang harus dimainkan oleh ajaran Kristian. Agama Kristian hanya menyediakan para mubaligh untuk berdakwah menyeru manusia ke arah agamanya tetapi tidak mampu melahirkan manusia yang benar-benar profesional dan berkualiti terhadap konsep kepercayaan tersebut. Sepatutnya di sana perlu sekali penjelasan lanjut tentang konsep agama, konsep ketuhanan, konsep dakwah atau lain-lain lagi yang mampu dihuraikan oleh para ulama Kristian. Merekalah yang bertanggungjawab menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan manusia seharian dan menyelesaikannya dengan baik dan kemudian memandu mereka ke jalan yang benar. Tetapi hakikatnya ajaran Kristian tidak bermaya melahirkan tokoh ilmuan dalam agamanya dan tidak pula mampu mengluarkan ulama yang berperanan, sebagaimana yang berlaku di dalam ajaran Islam, seolah-olah ajaran tersebut menyekat budaya berfikir dan kebebasan mengeluarkan idea.

4. Konsep Ijtihad, Tajdid dan Mujaddid

Setiap ajaran memerlukan idea-idea pembaharuan atau tajdid untuk mengemaskinikan lagi ajaran agama. Maksud pembaharuan atau tajdid ini bukannya mencipta suatu bentuk ajaran lain dalam agama atau mengubahsuai ajaran agama atau mengada-adakan suatu ideologi dalam agama, tetapi apa yang dimaksudkan ialah suatu pembaharuan yang membaik-pulih ajaran agama yang telah lama ditinggalkan oleh para penganutnya atau membetulkan segala kesilapan dan kesalahan yang dilakukan oleh para penganutnya dengan menilai semula apa yang sepatutnya yang dituntut oleh ajaran agama.

Di dalam ajaran Kristian tidak wujud sama sekali konsep tajdid yang mencetuskan idea ‘ijthad’ terhadap sesuatu perkara yang tidak terdapat dalam nas atau dalam Kitab Suci, justeru ianya memerlukan suatu bentuk pemikiran yang tidak melanggar ketentuan syarak dan tidak terkeluar dari batas-batas agama. Konsep ‘ijtihad’ ini kadang-kadang bergantung kepada keadaan dan sesuatu tempat sebagai kesesuaian untuk masyarakat supaya tidak membebankan mereka di dalam mengendalikan ajaran agama.

Ajaran Islam telah ramai melahirkan tokoh ijtihad dalam masalah fiqh seperti Imam Syafie’i, Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Hambali dan lain-lain lagi yang telah banyak memberi sumbangan kepada keharuman ajaran Islam. Juga wujud tokoh-tokoh mujaddid yang membawa pembaharuan dalam agama seperti Sheikh Mohamed Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, Hassan Al-Banna, Syed Qutb dan lain-lain lagi. Mereka banyak memberi sumbangan kepada ajaran Islam melalui hasil tulisan tangan mereka.

5. Manhaj Kehidupan Yang Tidak Jelas

Ajaran yang syumul dan komprehensif mestilah mempunyai manhaj kehidupan yang jelas dan teratur. Manhaj tersebut meliputi semua aspek kehidupan manusia di dunia dan di akhirat.

Ajaran Kristian tidak mengatur dengan jelas tentang manhaj kehidupannya untuk diprogram kepada para penganutnya, tetapi yang dititik-beratkan ialah masalah ketuhanan dan meninggalkan unsur-unsur yang berbentuk keduniaan. Dalam masalah ketuhanan, ajaran Kristian hanyalah menyentuh tentang pendekatan diri kepada Tuhan dan kepercayaan tentang hari kemudian, tetapi tidak sekali-kali menyentuh tentang konsep kekuasaannya, konsep peribadatan dari aspek ;rububiyyah’ atau ‘uluhiyyah’, tidak pula membahaskan tentang sifat-sifat ketuhanan, perbuatannya dan perkara-perkara yang berkaitan dengan Zat-Nya. Oleh itu, dari aspek tersebut terdapat kepincangan yang harus diselesaikan.

Dalam masalah peribadatan atau konsep amalannya pula, ajaran Kristian tidak menggariskan batas sempadan halal-haram sesuatu perkara, yang mana harus dibuat dan yang mana harus ditinggalkan dan bagaimana pula sesuatu perkara ataupun sesuatu benda itu dianggap halal atau haram? Dan di dalam ajaran Kristian juga tidak terdapat pun suatu kaedah yang menunjukkan bagaimana struktur ibadat itu terbina.

Keadaan seumpama ini tidak cukup untuk kesempurnaan hidup manusia. Bahkan manusia memerlukan bekalan yang lebih untuk perjalanan hidupnya di hari esok dan hari-hari seterusnya.

6. Tiadanya Contoh Masyarakat Kristian

Ajaran Kristian tidak mempunyai suatu model bagaimana dakwah yang disampaikan itu dapat membentuk suatu perubahan kepada manusia dan membimbing mereka ke arah masyarakat yang kolektif. Ajaran Kristian tidak pernah menggariskan bagaimana rupa bentuk masyarakat yang mahu diwujudkan dan ke arah mana mereka mahu membawa masyarakat tersebut. Tidak ada contoh masyarakat Kristian untuk dijadikan cermin perbandingan kepada umat manusia dan adakah konsep pengasingan diri atau konsep pertapaan mahu diwujudkan dan kemudian dijadikan suatu masyarakat untuk dihayati? Kalaulah itu yang mereka mahukan, nescaya jumudlah pemikiran manusia, punahlah nilai kemanusiaan dan hakikat kehidupan.

Tetapi Islam mempunyai model masyarakatnya tersendiri tanpa dicampur-adukkan dengan mana-mana unsur atau mana-mana agama, sebagaimana yang telah dibina oleh Rasulullah s.a.w. di Madinah yang berjaya menyatu-padukan para penduduk Madinah yang sebelum ini tidak pernah bersatu dan mengeratkan lagi hubungan persaudaraan iman, sekalipun mereka tidak diikat dengan ikatan tali perkahwinan ataupun keturunan.

7. Perbalahan Dalam Mazhab

Agama Kristian terbahagi kepada beberapa mazhab yang saling bermusuhan di antara satu sama lain. Perkara ini berlaku di eropah apabila wujudnya pertelingkahan dan perbalahan di antara kumpulan-kumpulan penganut ajaran Kristian menyebabkan mereka berpecah dan menubuhkan kumpulan masing-masih. Mereka semua adalah orang-orang Kristian tetapi mengelarkan diri mereka dengan nama khas, seperti Katolik Roma, Protestan, Orthodoks, Anglican dan Methodist. Orang-orang Kristian dari sekte Katolik Roma mengakui Pope di Rom sebagai ketua agama mereka.

Sewaktu timbulnya mazhab Protestan di Eropah yang diasaskan oleh Martin Luther, pihak gereja Katolik telah bangkit menentang pengikut-pengikut mazhab tersebut dengan segala kekuatan yang ada. Sejarah penekanan manusia telah melihat beberapa peristiwa penyembelihan yang ngeri, di antaranya ialah ‘Penyembelihan Paris’ yang berlaku pada 24hb Ogos 1572 M di mana pihak Katolik telah menjemput para pengikut mazhab Protestan sebagai tetamu mereka di Paris untuk mencari penyelesaian supay dapat diselaraskan beberapa pertentangan dan percanggahan pendapat di antara kedua-dua mazhab. Akan tetapi pihak mazhab Katolik telah mengambil kesempatan ini dengan menyerang para pengikut mazhab Protestan dan membunuh mereka sewaktu mereka sedang tidur. Setelah berlakunya peristiwa terseubut, datanglah bertalu-talu ucapan tahniah kepada Raja Charles XI daripada Pope dan daripada raja-raja Katolik serta para pembesarnya. Tetapi yang anehnya, apabila puak Protestan memperoleh kekuatan, mereka pula bertindak liar dengan melakukan keganasan terhadap puak Katolik dan sebenarnya Protestan tidak kurang liarnya kalau dibandingkan dengan puak Katolik (Utusan Malaysia, 17 April 1997). Luther pernah menegaskan kepada para pengikutnya bahawa “Sesiapa di antara kamu yang boleh membunuh, mencekik leher dan menyembelih sama ada secara sulit atau terang, maka bunuhlah, cekiklah dan sembelihlah mereka para petani yang memberontak itu dengan sepuas-puas kamu.” (Dr Ahmad Syalabi, Al Masihiyyah).

Kesimpulan

Inilah hakikat ajaran Kristian yang ingin disampaikan oleh para misionaris kepada umat Islam. Apakah inikah agama, yang serba kekurangan baik dari segi intelektual mahupun dari segi etika dan moral, yang ingin ditukar-ganti dengan Al-Islam yang suci? Sekali-kali tidak! Kebenarannya terserlah, bahawa ajaran Kristian adalah ajaran yang rapuh yang mengajak penganutnya ke arah kemunduran dan keganasan. Hanyalah Islam agama Allah yang diperakui untuk anutan umat manusia seluruhnya, dan hanyalah Islam yang dapat menyelamatkan manusia dari lembah kehinaan. Firman Allah s.w.t.:

“Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah Aku cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Aku redhai AL-ISLAM itu menjadi agamamu.” (Surah Al-Maidah (5):3)

Incoming search terms:

 • kristian
 • apa itu kristian
 • kenapa kristian sembah nabi isa
 • kepercayaan kristian
 • kristian anglican
 • kepercayaan orang kristian
 • agama kristian anglican
 • bukti kebenaran kristian
 • bagaimana wujudnya agama kristian
 • pandangan agama kristen terhadap rasuah
  30 May

  135 Ulasan untuk artikel “Ke Manakah Ajaran Kristian?”

  1. jeremy Says:

   Jika saudara menuduh bahawa agama kristian ini adalah palsu maka saya ragui pendapat itu kerana agama Islam telah wujud 500 tahun kemudian selepas kristian dan jika anda membaca Al-Quran ada isinya yang sama dengan Al-Kitab.Mengapakah ada persamaan isinya?

  2. asep2 Says:

   Jika kita lihat perbandingan kitab perjanjian baru dan kitab perjanjian lama, yg sedikit mirip itu kitab perjanjian lama.

   Sedangkan kitab perjanjian baru, isinya sudah banyak sekali campur tangan manusia. Apakah itu harus kita percayai juga..?

  3. mbokke Says:

   apabila anda tidak mengerti mengenai Trinitas baiklah saya beritahu sikit : 1. Allah adalah yang menciptakan jagat raya beserta isinya, Allah melihat begitu banyak perbuatan dosa manusia kemudian ,2. Allah turun kedunia melalui Firman NYA dan diperkuat oleh Rohul kudus ,menjadi manusia yang bernama ISA Almasih yang disebut YESUS Kristus oleh orang kristian untuk menyelamat kan kita dari siksa neraka. 3. setelah ISA wafat di salib dan naik kesurga duduk di sisi Allah ,ISA memberikan Roh kudus untuk menghibur kita secara rohani sampai akhir zaman ,sebelum ISA datang kembali kedunia untuk menghakimi kita semua yang begitu berdosa.jadi trinitas itu adalah: Allah yang mencipta, Allah yang menyelamatkan melalui ISA, Allah yang menghibur didalam Rohkudus. jadi apakah anda berpikir tuhan nya orang kristen itu 3 ? tidak, tuhan itu satu .Dialah yg menciptakan, menyelamatkan dan menghibur kita.

  4. hamba-Allah Says:

   Assalamualaikum
   Untuk Jeremy apakah anda sudah membaca Al-Kitab keseluruhan dan Al-Quran keseluruhan? Mungkin disitu Jeremy bisa membedakan mana yang benar2 firman Allah! Ataukah Firman dari Murid Yesus!

  5. sml Says:

   1. Dan apa sahaja musibah yang menimpa kamu adalah disebabkan perbuatan kamu sendiri, dan Allah memaafkan sebahagian besar daripada kesalahan-kesalahan kamu.

   2. Dan kamu tidak dapat melepaskan diri daripada azab Allah dimuka bumi, dan kamu tidak memperoleh seorang pelindung pun mahupun seorang penolong melainkan Allah.

   3. Dan ketahuilah olehmu di kalangan kamu ada Rasul Allah. Kalau ia menuruti kemahuan kamu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu akan mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekufuran, kepura-puraan dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus.

  6. Jamal Says:

   Babi Haram
   Imamat fasal II ayat 7 dan 8, fasal 14 dan 8
   Kenapa org kristian makan babi?

   Arak
   Imamat fasal 10 ayat 8
   minuman keras itu dilarang….

   Trinitas
   Doktrin trinitas dlm kristien di cetus oleh Agustine 354-430M dlm buku berjudul Trinitate…. Ia mempengaruhi umat kristian lalu diadakan persidangan Contantinopel tahun 381M ditetapkan Ruhulkuddus sebagai oknum dari Tuhan..
   Juga pengaruh Hindu (Brahma, Wisnu, Syiwa)
   Kuno Mesir (Oziris, Iris, Horus)
   Persia (Ormuzd, Ahriwan, Mitras)
   Kristian… Allah Bapa, Anak Allah, Allah Rabbulkuddus…

   Islam is the way of life…

  7. kingsms89 Says:

   Sungguh hebat penulisan ini tapi tidak membawa apa-apa makna. memang benar terdapat katolik dan prostetan dlm kristianiti tetapi dalam islampun sama aja iaitu puak Syiah dan Sunni. Seperti Prostetan, Sunni pun terdiri drp pelbagai fahaman lagi seperti hambali,shafie dll.kalau orang kristian katolik membunuh orang protestan dan sebaliknya, orang syiahpun bunuh orang sunnih macam di Iraq sehingga perang saudara. sama ajalah. Persoalan yang benar adalah sejauh mana seseorang itu mengamalkan agamanya dengan sesungguhnya.Misalnya, dalam katolik, seseorang yang melakukan pembunuhan dengan menggunakan nama agamanya adalah dianggap bukan lagi sebagai penganut kristian.Seperti juga kes IRA di Ireland di mana pope tidak pernah menyokong gerakan sedemikian.Bagaimana dengan orang Islam pula, yang menyokong 9/11 yg mengorbankan pelbagai bangsa dan agama sedangkan yg membuat kejahatan hanyalah orang Israel. Nasihat saya lebih baik sebagai orang Islam, memperbaiki dahulu keadaan umat sendiri terutamanya aspek kesepakatan dan kesatuan. Negara kecil seperti Israelpun tak terurus sedangkan begitu banyak negara-negara Islam yang kuat dan kaya seperti Arab,Mesir dan lain-lain yang mampu menghancurkan israel tapi sampai sekarangpun tercari-cari arah.Barangkali ada sesuatu yang tidak kena dengan cara orang mengajar agama kot…Janganlah cerita pekara kecil macam saudara Jamal utarakan..buang masa..kerana memang babi itu haram dan arak itu dilarang tapi apa bezanya orang Islam yang diamanahkan jaga Tabung Haji kebas duit orang yang nak buat haji dan menghalalkan pusat perjudiaan di genting highland.lebih hebat lagi salah seorang pemiliknya adalah orang melayu islam..malulah sendiri…

  8. wenzen01 Says:

   dua agama yang berlainan. mengutuk sesama sendiri, menunjukan kebenaran antara satu sama lain. Adakah kamu semua mengetahui apa yang sebenarnya di catitkan dalam kitam masing2. Redakan ketegangan ini ketika boleh. Nanti terjadi peperangan agama yang tuhan tidak ingin melihat umatnya musnah begitu sahaja. kita sekarang hidup dalam kesenangan namun apa yang bakal terjadi adalah ditangan tuhan yang berkuasa.

  9. kingsms89 Says:

   Cuba baca petikan transilasi Al Quran ini
   Dan Kami telah turunkan kepadamu Al-Qur’an dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; (QS. 5:48)

   Dan ini (Al-Qur’an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya (QS. 6:92)
   Rujukan : http://soni69.tripod.com/Islam/alquran.htm

   Ya.. cuba fahamkan… semua kitab yang pernah diturunkan oleh Allah adalah dibenarkan penggunaanya. Lihat penggunaan perkataan KAMI… sesiapa yang boleh jelaskan..Saya mahu tahu maksudnya KAMI itu.silakan..terima kasih

  10. buana Says:

   buat kingsms89..

   Maksud membenarkan apa-apa yang sebelumnya itu bermaksud, membenarkan bahawa nabi-nabi dan ajaran-ajaran sebelumnya adalah benar.. Iaitu ajaran untuk meng-Esakan Allah.. Allah itu tiada sekutu-Nya.. Allah itu Satu.. Tiada istilah 2 atau tiga..

   Membenarkan kitab-kitab sebelumnya, memang benar kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran.. Taurat, Zabur dan Injil.. Tapi, adakah masih terpelihara kesucian Kitab-kitab tersebut?? Bolehkah kamu, kingsms89 buktikan kesucian kitab bible yang kamu guna sekarang??

   Untuk membuat tafsiran Al-Quran, memerlukan ilmu tafsir itu sendiri.. Perlu berguru.. Tidak boleh membaca dan buat tafsiran mengikut akal manusia yg tidak sempurna.. Melainkan dengan ilmu sahaja, maka jelaslah apa yang tersirat..

   Tafsiran Kami di dalam Al-Quran itu, adalah menunjukkan kekuasaan Yang Maha Esa.. Tidaklah bermaksud, kami itu 2 atau 3..
   Bahasa yang digunakan di dalam Al-Quran itu amatlah tinggi dan suci.. Satu-satunya Kalamullah yang terpelihara.. AllahuAkbar..

   Cubalah cari perbezaan di dalam Al-Quran di seluruh dunia ini.. Nescaya tidak akan terjumpa perbezaan atau cacat celanya.. Cubalah carikan kesilapan di dalam Al-Quran.. Tidak, tidak akan dijumpai kesilapan.. Kecuali, Kitab itu ditulis oleh manusia yang tidak sempurna.. Kerana Al-Quran itu terpelihara..

   Wassalam..

  11. INTERPRENEUR Says:

   Kitab (Al-Qur’an ini) diturunkan oleh Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. 39:1)

   Sesungguhnya Kami menurunkan kepadamu Al-Kitab (Al-Qur’an) untuk manusia dengan membawa kebenaran (39:41)

   Dan sesungguhnya kamu telah diberi Al-Qur’an dari sisi (Allah) Yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. (QS. 27:6)

   (Mereka tidak mau mengakui yang diturunkan kepadamu itu), tetapi Allah mengakui Al-Qur’an yang diturunkan-Nya kepadamu. Allah menurunkannya dengan ilmu-Nya; dan malaikat-malaikat pun menjadi saksi (pula). Cukuplah Allah yang mengakuinya. (QS. 4:166)

   Telah sempurnalah kalimat Rabbmu (Al-Qur’an), sebagai kalimat yang benar dan adil (QS 6.115)

   Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu (ajakanmu) itu maka (katakanlah olehmu): “Ketahuilah, sesungguhnya Al-Qur’an itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Ilah selain Dia, maka maukah kamu berserah diri (kepada Allah)?” (QS. 11:14)

   Alif laam miim raa . Ini adalah ayat-ayat Al-Kitab (Al-Qur’an). Dan kitab yang diturunkan kepadamu daripada Rabbmu itu adalah benar; akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman (kepadanya). (QS. 13:1)

  12. kingsms89 Says:

   Salam Damai saudara buana,

   Memandangka saudara meminta-minta saya untuk mencari perbezaan atau cacat cela Al Quran maka saya mohon penjelasan pekara-pekara di bawah sesuai dengan ayat yang berbunyi “Apabila mereka tidak mendalami Al-Quran, kalau sekiranya itu bukan dari sisi Allah tentulah mereka dapati banyak pertentangan di dalamnya” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 82) :-

   1.Kadar hari Tuhan
   a.Para Malaikat dan ruh-ruh menghadap kepada Tuhan dalam sehari kadarnya 50 ribu tahun. (QS. 70 Al Ma’arij – tempat naik- 4) bertentangan dengan
   b. “Dan mereka meminta kepadamu disegerakan azab, dan Allah sekali kali tidak menyalahi janjiNya. Dan sesungguhnya satu hari disisi Tuhanmu adalah seperti 1000 tahun dari apa yang kamu hitung.” (QS. 22 Al Hajj – haji- 47).

   2. Tentang membunuh
   a.”. Bunuhlah dirimu!Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu,maka Tuhan akan menerima taubat.” (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 54) bertentangan dengan
   b.”…. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS 4 An Nisaa – wanita – 29)

   3.Tidak ada paksaan dalam Islam
   a.”Tidak ada paksaan untuk memasuki agama (Islam)”. (QS. 2 Al Baqarah-sapi betina- 256) bertentangan dengan
   b.”Maka hendaklah berperang di jalan Allah orang orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat ….” (QS. 4 An Nisaa -wanita- 74)

   4.Tentang pembunuhan Isa
   Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (QS. 4 An Nisaa -wanita- 157-158)

   Bertentangan dengan:

   Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (QS. 19 Maryam 33)

   5.Orang Kristian kafir
   Orang kristen kafir; karena berkata: “Allah mempunyai anak.”…. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 116)

   Bertentangan dengan:

   Orang Kristen di atas orang kafir sampai hari kiamat (QS. 3 Ali Imraan -keluarga Imraan- 55)

   6.Tentang anak Nuh
   Anak Nuh, berenang ke gunung waktu air bah dan tenggelam ….” (QS. 11 Huud 42-43)

   Bertentangan dengan:

   Nuh berdoa, doanya berkenan kepada Allah, maka diselamatkan beserta keluarganya. (QS. 21 Al Anbiyaa -nabi nabi- 76)

   7.Orang dapat diselamatkan dari neraka
   Orang dapat diselamatkan dari neraka…. (QS. 19 Maryam 72)

   Bertentangan dengan:

   Orang kafir penghuni neraka kekal di dalamnya. (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina-:39)

   8.Tentang minuman keras
   Minum khamar dan minuman keras atau arak adalah dosa besar (QS. 2Al Baqarah -sapi betina- 219)

   Bertentangan dengan:

   Di syurga akan diberi minum khamar dan arak secukup-cukupnya, (QS. 83 Al Muthafifiin -orang yang curang-: 25)

   Apakah amalan-amalan yang diharamkan di dunia ini adalah halal di akhirat ??? Dimanakah konsisten and kesahihannya Firman Tuhan ini?

   Banyak lagilah.. maka benarlah apa yang saudara katakan bahawa .. Kecuali, Kitab itu ditulis oleh manusia yang tidak sempurna.. Kerana Al-Quran itu terpelihara..

   Salam Damai.

  13. quraysh Says:

   Assalamualaikum
   1. Isa lahir dari kuasa Roh Allah = qs 21:91
   2. Isa itu Roh Allah dan firmanNya = hadis Anas bin Mlik hal 72
   3. Isa itu Rasul Allah dan FirmanNya = qs 4:171
   4. Isa itu Jalan Yang Lurus supaya diikuti = qs 43:61 (bandingkan dgn qs 3:47-51)
   5. Isa membawa terang supaya diikuti = qs 43:63
   6. Isa diberi mujizat dan Rohul Kudus = qs 2:253
   7. Isa mengatakan perkataan yang benar = qs 19:24
   8. Isa menyembuhkan orang buta sejak lahir = qs 3:49
   9. Isa menghidupkan orang mati dari kubur = qs 5:110
   10. Isa terkemuka di dunia dan akherat = qs 3:45
   11. Isa adalah satu-satunya Imam Mahdi = hadis ibnu majah
   12. Isa mati dan bangkit ke surga = qs 3:45
   13. Isa lahir, mati dan dihidupkan kembali = qs 19:33
   14. Isa akan diimani oleh semua ahli kitab = qs 4:159
   15. Isa itu hakim yang adil pada akhir zaman = hadis sohim muslim
   16. Isa itu Yang Awal dan Yang Akhir = qs 57:3
   17. hanya Isa yang sedari bayi tidak disentuh setan = hadis bukhari no 1493
   18. Isa langsung berfirman tanpa perantara malaikat = qs 19:29-32
   19: Isa diperkuat oleh Rohul Kudus = qs 2:87
   20. Isa adalah Rahmat dari Allah dan petanda bagi manusia = qs 19:21
   21. Isa adalah suci = qs 19:19-21
   22. Isa memiliki pengetahuan Ghaib = qs 3:49
   Dimulut kita menyalahkan orang-orang Kristen yang mempertuhan Isa , pada hal keyakinan kita membenarkannya. Betapa munafiknya kita, apa yang kita katakan berlawanan dengan apa yang kita yakini…!

  14. kitasama Says:

   1. Selagi anda menyakini tiada tuhan yang disembah melainkan Allah dan tidak menyekutuiNya maka anda adalah orang beriman.
   2. Beruntungnya islam itu kerana ia agama yang telah lengkap(sempurna) mempunyai kitab al-quran dan hadis rasulalllah, tidak kepada agama lain seperti kristian dan yahudi yang mempunyai kitab yang berbeza-beza.
   3. Sebagai manusia tentu kita inginkan yang lengkap (sempurna), maka anda buatlah pilihan agama anda?

  15. Gabriel Says:

   Tidak ada yang dapat diperdebatkan dari masing-masing agama..agama adalah urusan pribadi masing-masing individu kepada penciptanya..saya adalah pengikut Yesus Kristus..akan tetapi dalam perjalanan hidup saya di dunia ini saya memiliki saudara yang berasal dari satu Pencipta yaitu Muslim, Budha, Hindu, ateis, dll..Mewujudkan kasih dan persaudaraan jauh lebih penting dan hebat daripada permusuhan, kemunafikan dan dengki terhadap sesama..

  16. mien Says:

   usahlah dibandingkn agma msng2…kerna kita hnya mpercayai agma kita sndiri kerna kita sendiri dpt melihat mujizatnya kpd kta sbagai umat kristian..tp yg pntngnya kita mpercayai TUHAN yg satu..
   HALELUYA JESUS kpda saudara dlm kristian…

  17. x Says:

   Assalamualaikum…

   Saya begitu tertarik dengan komen saudara semua…Di sini saya ada beberapa soalan yang saya ingin saya ajukan kepada anda semua tak kira yang Islam @ bukan Islam…Tetapi jawapan yang saya inginkan hendaklah lahir dari pemikiran anda yang rasional…Dari pemikiran yang waras dan tidak dicemari oleh unsur-unsur khurafat n whateverlah…Tolong jawab berdasarkan akal fikiran dan secara logik…

   1.Jika dikatakan bahawa Tuhan Bapa itu sama dengan Tuhan Anak dan keduanya adalah juga sama dengan Roh Suci,boleh tak kalau kita katakan yang disalib itu ialah Tuhan Bapa?Atau kita katakan saja yang disalib itu ialah Roh Suci?Bolehkan?Kalau tidak boleh,apakah masih boleh dipertahankan bahawa Tuhan itu tiga tetapi satu?

   2.Kalau dikatakan bahawa dosa manusia adalah disebabkan oleh sebiji biah yang dimakan oleh Adam,dan Yesus kemudiannya turn ke dunia untuk menebus dosa itu,adakah buah itu lebih penting dari Yesus,sehingga olehnya Yesus harus dikorbankan?Manakah yang lebih utama?Anak Allah atau buah kecil itu?

   3.Kalau penyaliban Yesus di kayu palang merupakan persembahan atau pengurbanan yang paling lazat “sehingga Allah berkenan ke atasnya,” Tanyalah akal kita: “Adakah Allah sebegitu kejam sehingga sanggup menyantap tubuh dan darah anaknya sendiri? Bahkan acara makan2 dan minum2 ini diikuti oleh umat manusia di seluroh dunia pada tiap2 perjamuan suci atau misa yang kudus?

   3.Bagaimana akal harus menangkap selain kita menyembah padanya,kitapun memakan dan meminumi tubuh dan darahnya sepuasnya?

   4.Dengan dalih akal yang mana dan logika apa dapat dimengerti Roti Khusti Kudus itu akan berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus?Sedangkan roti itu hanya diperbuat daripada tepung saja?

   5.Dan jika Yesus itu dianggap sebagai Tuhan…kenapa tidak diikuti saja keteladanannya?Kenapa harus menyimpang dari ajaranya?Jesus itu berkhatan…Jesus itu tidak makan mahupun menyentuh khinzir…Apa benar sewaktu Jesus dikebumikan dia dipakaikan pakaian yang segak2 seperti sut atau tuxedo?Kenapa tidak mayat si mati dikapankan seperti yang berlaku kepada Jesus…

   Tolong jawab pertanyaan saya ini…saya tidak mahu jawapan yang membabi buta…saya ingin jawapan yg lahir dari peikiran yang waras serta rasional…

  18. x Says:

   hmmm….saya ada soalan untuk anda semua…tak kira yg muslim @ yg bukan muslim…just jawab je soalan saya ni…tapi please jawab dengan pikiran yg logik & akal yg rasional…

   1.Jika Allah Bapa itu adalah sama dengan Allah Anak & sama juga ertinya dengan Roh Suci…Trinitas right???Hmmm…boleh tak kita katakan yg disalib itu ialah Allah Bapa?Atau boleh tak dikatakan bahawa yg disalib itu ialah Roh Suci???Kalau tak boleh bukankah itu menyalahi kefahaman Trinity???

   2.Ok…Kalaulah penyaliban Jesus di atas tiang salib tu merupakan pengorbanan @ persembahan yg paling lazatuntuk Allah…berfikirlah kita semua…kejam sangat ke Allah tu???Kejam sangat ke sehingga wujudnya pula Khusti Kudus???roti yg kononya adalah tubuh tuhan???sedap ye tubuh tuhan tu???sedangkan firaun sendiri yang mengaku diri sebagai tuhan tidak pernah makan tubuh firaun yg lain yg dianggap sebagai tuhan??

   3.Ok…Jesus turun ke dunia untuk menebus dosa yg kononya ada selepas Adam makan sebiji buah yg diharamkan oleh Allah…sebab itulah Jesus disalib…itu adalah kepercayaan Kristian…ok sekarang mana yg penting???Buah tu @ Jesus???Buah tu atau Anak Tuhan???

   4.Bercakap pasal Adam…saya rasa umat kristian patut berterima kasih kepada Adam…sebab…jika Adam tak makan buah tu…takdelah Jesus diutuskan ke muka bumi ini…n…takdelah agama Kristian ni…betul tak??

   5.Oh ya…Adam…Kalau Jesus tu adalah tuhan…maksudnya…Jesus tu lah yg mencipta Adam…betul tak???Kalau tak…kat mana Jesus waktu Adam dicipta???

   6.Ok…renungkan kata-kata saya ini…

   Allah adalah Allah
   Jesus adalah Allah
   Jesus diutus oleh Allah
   Allah diutus oleh Allah???

   Ok…harap pertanyaan saya ini dapat dijawab oleh saudara semua…May god bless u all…peace…

  19. Uc85 Says:

   shallom. Syukurlah..kita semua diberikan kebijkasnaan untuk memhmi segala sesuatu.percayalah Tuhan dan ajaran Kita msg2 dan imaninya.kita satu dalam negara Malaysia. Berdoalah untuk kesatuan bangsa2 dan semua agama di dunia agr keharmonian dan keamanan terus menyertai kita semua.Amen

  20. seth07_sapiens Says:

   adakah benar dan tercatit dlam Quran apa yg quraysh katakan?

  21. lulu Says:

   Tuhan dan kebenaran itu di dalam hati kita… seek and you will find it… God love you all!

  22. lulu Says:

   Jangan bertengkar sahabat… Tuhan sedang melihat kita…

  23. payflow_charisma Says:

   kejadian nabi isa as atau terciptanya nabi isa as itu sendiri sama seperti terciptanya nabi adam as.jadi sangat wajar apabila ibu nabi isa as bisa melahirkan secara tiba – tiba ,dan allah swt berkehendak demikian terhadap ibu nabi isa as atau maryam tersebut menurut saya karena maryam adalah seorang yang salih dan pada saat itu semua sedang berebut untuk memelihara maryam,sehingga mungkin maksud allah swt adalah dengan kehamilan maryam yang suci tersebut akandi ketahuilah siapa yang berhak memelihara maryam tersebut.satu hal lagi ..apabila kita mempelajari sejarah munculnya surat pengampunan dosa bagi umat kristen maka akan kita temui adanya suatu usaha untuk merubah isi injil dan merahasiakan isi injil yang sebenarnya,hal itu di buktikan secara nyata bahwa ide munculnya surat pengampunan dosa itu datangnya bukan dari injil itu sendiri.Dan yang paling terpenting adalah dengan agama islam manusia lebih diajarkan untuk lebih mengenal allah swt,bukankah tujuan memeluk suatu agama adalah untuk lebih mengenal tuhan.

  24. payflow_charisma Says:

   “kami” untuk menjawab siapa yang di maksud “kami” itu cara nya adalah kita tahu bahwa allah swt menurunkan alquran melalui malaikat jibril..(karena sepengetahuan saya hanya nabi musa as yang pernah sebenar benar nya bercakap cakap sama allah swt ),dan nabi muhammad saw menyalin atau menulis perkataan allah swt yang di sampaikan melalui malaikat jibril itu sesuai yang di katakan malaikat jibril..dengan menggunakan kata “kami”.Allah
   swt memang maha penyantun karena itu jugalah allah swt yang maha mengetahui mengizinkan malaikat jibril menggunakan kata “kami” karena sebenarnya allah swt menyuruh kita semua untuk memahami alquran dan “kami” tersebut bermaksud bahwa allah swt memiliki kerajaan dan tentara yang hebat untuk melakukan apa apa yang di kehendakinya,dan sebenarnya akibat dari kata itu(“kami”) akan sangat membantu rasullullah untuk semakin tentram dalam menjalankan tugasnya karena pada saat itu pola pikir manusia bahwa orang yang banyaklah yang akan menang perang,namun ternyata kata “kami” tersebut mengingatkan rasulullah bahwa ia di dukung oleh tentara allah swt,dan tentu saja itu akan menambah keyakinan rasulullah untuk tidak takut kalah sama orang yang membenci dia pada saat itu dan sampai kapanpun.bahkan hanya dengan kata “kami” itu dapat kita temukan makna yang hebat dari yang maha pandai.benar itulah salah satu cara yang maha panda i dalam memperkuat keyakinan rasulullah saw untuk menang pada akhirnya.

  25. payflow_charisma Says:

   menjawab kingsms89 mengenai kadar hari tuhan:
   kalau yang 50 ribu tahun itu adalah naiknya malaikat dan roh manusia dari bumi kepada allah swt ,itu terjadi disaat seorang manusia di cabut nyawanya dan itu waktu 50 ribu tahun .mengapa lama karena ada proses siksa kubur yang harus di alami manusia.apabila ia berhak menerima siksa tersebut.sedangkan 1000 tahun yang di dalam surat al hajj ayat 47 itu adalah lamanya seorang manusia merasakan siksa allah swt itu seolah olah siksaan selama
   seribu tahun.

  26. payflow_charisma Says:

   karena itu rasulullah saw mengajarkan untuk berlindung dari godaan syaitan yang terkutuk sebelum membaca alquran.oh ya..al quran itu hanya di sentuh oleh orang orang yang suci..jadi sucikan pikiran juga sebelum membacanya(al waqiah ayat 79).
   aku serahkan mukaku (diriku) kepada allah swt bersama orang orang yang mengikutku .maukah masuk islam?
   oh ya ali imran ayat 20 cocok untuk mengakhiri perdebatan ini.

  27. hehe Says:

   Malas aku nak jawap banyak2, nampak sangat kristian ni blurrr. aku nak jawap satu bawah ni aje

   2. Tentang membunuh

   a.”. Bunuhlah dirimu!Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu,maka Tuhan akan menerima taubat.” (QS. 2 Al Baqarah -sapi betina- 54)

   Perkara di atas terjadi pada zaman nabi musa, bila beliau pergi ke bukit Tursina, bila balik dia tengok kaum dia menyembah patung lembu emas. Jadi hukum pada masa tu ialah ‘bunuh diri sendiri’.

   Serupa gak pada zaman nabi adam dan idris, hukum pada masa tu ialah ‘boleh berkahwin dengan adik-beradik sendiri’.

   Zaman sekarang, boleh kahwin dengan adik beradik sendiri ke? Setahu aku, hukum zaman sekarang, tak boleh kahwin dengan adik beradik sendiri. Bila sampai zaman nabi Nuh, hukum kahwin adik beradik ni telah di mansuh kan.

   Berbalik kpd ‘bunuhlah diri sendiri’ tu, itu adalah hukum pada zaman tu.

   b.”…. Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS 4 An Nisaa – wanita – 29)

   Ini adalah hukum utk zaman ni, bukan utk zaman nabi Musa.

  28. lulu Says:

   Ada begitu banyak persoalan,kekeliruan,ketidaksefahaman,pentengkaran,percanggahan,perdebatan,konflik,pergaduhan,kebencian,kemarahan,..n bla….bla… kenapa?KENAPA?KENAPA BOLEH JADI BEGITU? Kenapa kamu semua bertengkar?Tuhan tidak menginginkan perkara seperti ini baik pun dalam mana2 agama.Tidak ada seorang pun yang betul! Biarkan Tuhan sendiri mengatur segalanya menurut rencana-Nya.Kebenaran itu akan segera datang dan waktu itu kamu akan tahu siapa yang betul dan yang salah..Peace b with u! May God blez u all!

  29. WatchTowerOnly Says:

   mmmm…… Dunia Dah Tua

   Kita sebagai manusia biasa tidak peka akan kuasa syaitan iblis yg berada disekeliling kita. Senjata ataupun Kuasa utama syaitan dan sekutunya ialah Kesakitan atau “pain”, apabila kesakitan menguasai kita maka timbul pula rasa derita, apabila rasa derita sengsara yang tidak difahami kita menular, menyebabkan kita LALAI akan yang Esa. Sifat manusia memang semula jadi tidak mahu untuk menderita sengsara, semua inginkan selamat, semua inginkan kesenangan… LALAI disebabkan dunia… Adakah dunia ini selamat???…. Belum pasti lagi, yang pasti suatu hari kita akan kembali ke Alam Maut juga mengikut Hukum Alam.
   Setiap agama di dunia ini merujuk pada perkara dan perbuatan yang baik, dan setiap manusia berpeluang untuk menganuti mana-mana agama dalam dunia ini tanpa paksaan. Tetapi sesetengah manusia masih lagi mempertikaikan agama ataupun bangsa lain, adakah ini caranya ataupun erti kita beragama??
   Biarkan lah manusia itu sendiri yang akan menentukan nasib mereka untuk ke Distinasi Terakhir, ke dunia?, ke n e r a k a?? Ke Syurga??? Ke perigi????… terpulanglah pada amalan di dunia ataupun kehendak seseorang tetapi jangan jadi pendusta dan pembunuh!!

   Ingat seperkara ….. syaitan inginkan (roh) KITA SEMUA, syaitan hendak menguasai di setiap bahagian dunia, melalui Kuasanya mereka menguasai sesiapa saja bagi menghantui pemikiran kita untuk mengeliru,lahirkan kontrovesi, konflik dan akhirnya menimbulkan kebencian. Mereka bekerja untuk mencapai tujuan mereka iaitu membenci “Allah”. Benci adalah di ibaratkan peluru Syaitan untuk menimbulkan perbalahan, pergaduhan ataupun perang. Syaitan itu sesungguhnya kejam, ingin menipu semua bangsa manusia Walau Apa Cara Sekalipun, untuk mengheret mana-mana (roh) manusia untuk masuk ke neraka, SIAPAKAH YANG RUGI?

   Kita harus berdamai… Tiada siapa yang dapat membantu kita semua kecuali kita berdamai, Jika dunia ini tidak mencapai kedamaian, Zaman kita dah terlalu singkat… Mungkinkah kita semua diakhir Zaman???, Perlukah kita akhiri zaman kita dihiasi dengan peperangan, tumpahan darah?, seperti sebuah kisah drama yang sedih…. (sad ending story), Adakah ini yang kita semua mahu? Persoalanya sekarang, SIAPAKAH YANG MAMPU MENGHARUNGI PENDERITAAN?, jika akhir zaman kita dihiasi dengan tumpahan darah……

   Salam Damai

  30. azman malik Says:

   Keterangan saya begini.Kristian dan Islam itu tidak mungkin benar kedua-duanya atau tidak boleh kedua-duanya salah/palsu. Mesti salah satu mesti benar dan sebaliknya.
   Masudnya: Jika Kristian benar tentu Islam PALSU. Jika Islam BENAR tentu Kristian palsu. Begitu bah yang sebenarnya. Sebelum Perjanjian Bar, orang-orang yang percaya TUHAN/Allah disebut ORANG-ORANG BENAR. Apabila umpulan-kumpulan orang benar ini semakin banyak, mereka mengelarkan kumpulan mereka mengikut keadaan atau pereskitaran semasa termasuklah kumpulan KRISTIAN. Walaupun kumpulan itu berbagai nama tetapi dasar kepercayaan mereka tetap sama. Yang peliknya, apabila kumpulan ISLAM wujud, dasar kepercayaan mereka sangat jauh menyeleweng daripada dasar asal yang dianuti oleh ORANG-ORANG BENAR. Tuhan tidak mungkin bermaksud mencipta satu lagi ugama baru. Tetapi pengikut Islam sangat PINTAR memberikan alasan-alasan kenapa ugama baru/ Islam kononnya diwahyukan oleh ALLAH. Tidak mungkin Tuhan mempunyai dua set agama. Takkanlah semudah itu Tuhan menukar agama / peraturanNYA. Tidak masuk akal langsung. Lihat saja dlm contoh perbezaan yg tak logik langsung: Janji Tuhan kpd Ibrahim dan Sarah isterinya yang sah untuk mengorbakkan anak mereka ISHAK. Islam kata Ismael yang dikorbankan. Ibu Ismael ialah Hagar iaitu orang gaji/hamba Ibrahim yang diberikan semasa kunjungan mereka ke Mesir. Hagar berbangsa Mesir. Bagaimana mungkin janji pergi kepada anak itu? Harus diingat, Ibrahim dan Sarah sudah terlalu tua tetapi masih belum dapat anak. Ibrahim kena SABAR. Dia akan dapat anak bukan dengan cara kahwin dengan perempuan lain. Tidak, saudaraku tercinta. Lagi satu, dalam Perjanjian Lama sudah dinyatakan nama dan cara kelahairan, kematian, kebangkitan dan kedatangan semula JESUS. Benar itulah yang terjadi menurut nubuatan. Bagaimana dan kenapa Islam menidakkan yang itu. Siapa yg benar dalam hal ini? Teruskan penyelidikan saudaraku. Saya berdoa, roh suci (sebab ada roh jahat dari dunia ini) dari sorga membimbing saudara yang mencari kebenaran dengan JUJUR.Terima kasih.

  31. chatolic Says:

   BEGINI……
   KEPADA SEMUA UMAT ISLAM DAN KRISTIAN…..

   SAYA INGIN MENERANGKAN BAHAWA AGAMA KRISTIAN TIDAK AKAN SESEKALI KAN MENGUTUK AGAMA ORANG LAIN……..
   INI TERPULANG KEPADA FIKIRAN MASING2……..
   KERANA AJARAN AGAMA KRISTIAN KATOLIK DAN MUNGKIN JUGA KEPADA AGAMA PROSTESTANT………
   KITA HARUS MENGASIHI SESAMA…….
   DAN SALING MENGAMPUNI…..
   dalam pandangan saya…..
   Islam dan Kristian adalah sama……
   mempunyai Allah….
   mempunyai Jesus@Isa
   bukankah ia adalah sama…….
   jadi harus renung………
   agama kami sebenarnya bukan mahu mengkristian orang….
   jawapannya adalah pd individu yang murtad itu…..
   jangan menyalahkan kami kerana kami x melakukan apa2……
   ianya pada si murtad itu

  32. Azmeen Says:

   Kita tidak memandang kepada individu sesbuah agama itu, tetapi menilai ajaran dan syariat sesebuah agama tersebut.

   Kristian juga berasal daripada agama yang suci, yang pada dasarnya dibawa oleh Isa A.S ( Jesus bagi ajaran Kristian )
   Ia merupakan agama langit yang dibawa oleh nabi Isa ( Jesus ) untuk membawa manusia ke arah kebaikan. Dengan syariat-syariat yang sempurna.
   Setelah beberapa lamanya, lahirlah Barnaba. beliau merupakan seorang penganut ajaran Kristian yang hampir dengan apa yang telah diajarkan oleh nabi Isa ( Jesus ) sehingga beliau akhirnya dibunuh oleh segelintir manusia beragama Yahudi kerana Yahudi merupakan agama yang tidak boleh melihat satu agama pun berkembang melainkan Yahudi.
   Ajaran Kristian Barnaba adalah yang terbenar dan sangat serupa dengan kitab Injil yang dibawa oleh nabi Isa A.S ( Jesus )
   Cuba cari dan baca Injil Barnaba. Dimanakah injil suci tersebut berada? Mengapa ada kitab yang diabaikan dan tidak boleh dibaca serta diamalkan?
   Kristian sama dengan Islam pada kepercayaan Tuhan yang satu iaitu Allah. Kristian juga beriman kepada nabi yang sama iaitu nabi Isa. Juga ada disebutkan oleh nabi Isa sendiri tentang seorang rasul terakhir yang akan dibangkitkan iaitu Muhammad SAW.
   Persoalannya, siapakah yang menjadi dalang atas perpecahan ajaran Kristian? Itulah Yahudi yang sentiasa merasa tidak senang duduk dan sanggup melakukan apa saja demi melihat dua agama suci ini hancur. Berfikirlah dan jangan sesekali guna akal kerana, akal kita terlalu terbatas. Jangan buruk sangka dan mudah melenting. Terlalu mengikutkan emosi bermaksud kita adalah insan yang lemah.

   Saya ingin menjawab tentang mengapa dalam ajaran Islam, adanya mazhab?
   Mazhab di dalam Islam, bukanlah bermaksud perpecahan dan perselisihan pendapat. malah ia adalah seni islam yang menunjukkan kepada pelbagai kemudahan yang diberikan oleh Allah. Sebagai contoh, mazhab satu mengatakan bersuci dengan emas dibolehkan, manakaal ang lain mengatakan tidak. Sesuatu hukum dibuat bukanlah berdasarkan akal dan nafsu, tetapi ia berkait dengan perilaku nabi Muhammad SAW. Ia juga merupakan kemudahan daripada Allah. Sebagai contoh, jika seseorang tidak dapat keluar rumah dan hanya mempunyai emas, mereka boleh menggunakan pendapat yang mengatakan boleh menggunakan emas untuk bersuci.
   Berkaitan dengan Syiah, wahabi dan sebagainya, mereka masih Islam jika menyatakan ” Tiada Tuhan melainkan Allah dan nabi Muhammad SAW itu utusan Allah. ” Hanya Tuhan yang mereka sembah dan kepercayaan kepada nabi sahaja yang sama, cuma penghayatan dan pelaksaan agama itu yang berbeza.
   Seperti yang awal-awal saya beritahu, agama itu tidak dinilai pada individu ( kelompok ) tetapi dasar asal agama itu.
   Islam yang sebenar adalah seperti yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW, dengan syariatnya seperti yang tertulis dalam al-Quran dan al-Hadith. Bukanlah agama Islam itu mempunyai dua kitab dan al-Quran itu tidak sempurna, sebaliknya al-Quran merupakan kalam Allah yang menceritakan tentang ketauhidan dan sedikit tentang syariat. lain-2nya ada diriwayatkan dalam al-Hadith sebagai penambahan yang teramat lengkap bagi semua juzuk hukum, syariat, tauhid dan akhlak.
   Dalam sepotong ayat, Allah telah menyatakan ” Kamu adalah ummat yang pertengahan ” ( Ahli sunnah wal jamaah ) Seperti Jabariah, mereka mempercayai kuasa Allah sertus-peratus mampu melakukan sesuatu. Benar, Allah Maha Berkuasa. Kata mereka sebagai contoh, ( tidak perlu makan, kerana Allah akan mengenyangkan kita ) Yang kedua pula adalah Qadariah ( tidak mempercayai langsung kuasa Allah.
   Ahli Sunnah wal Jamaah berada ditengah-tengah. Setiap penyakit itu perlukan ubat, dan bukanlah ubat yang menyembuhkan tetapi adalah Allah. yang penting, perlu berusaha.
   Kesimpulannya, setiap agama mengajar kepada melakukan kebaikan. Tetapi Islam merupakan agama yang sebenar-benarnya dan diredhai oleh Allah seperti yang disebutkan dalam al-Quran.
   Lihatlah kepada kejadian-kejadian yang berlaku pada hari ini dan semalam. Kita akan lihat betapa banyaknya bukti-bukti tentang kebenaran Islam dan kerasulan nabi Muhammad SAW.

  33. Kafli Says:

   Sejak kejaian pengeboman 11 September di US, ramai orang-orang di sepanyol memeluk agama Islam dan ini menjadikan paderi-paderi di sana berasa takut.
   Di China, penduduk Islam dianggarkan semakin bertambah.
   Di Britain, Pope Benedict mencari-cari di mana silapnya dan merangkan plan mengajak semula penduduk negara itu yang semakin ramai memeluk Islam.
   Russia. Kajian beberapa pelajar menyatakan sejak dua tahun
   ( 2007-2008 ) kebelakangan ini, masjid yang dahulunya hanya bebrapa baris, kini jemaahnya sudah melimpah keluar sehingga orang-orang Islam di Russia terpaksa bersolat di luar kawasan masjid.
   Di Jepun pula, Masjid kini dikatakan semakin bertambah dan semakin ramai yang hadir untuk bersolat dsb.
   Mengapa ini terjadi?

  34. My power is jesus Says:

   Saya mau tanya..

   Knp nama nabi di quran berbeda dengan ijil?

   Bukankah quran sebagian isinya diambil dr ijil dan kitab-kitab sebelumnya?

   Knp umat muslim shalat hrs mengadap ke kiblat (kabah)
   bukankah qt percaya tuhan ada di sekitar qt bukan di kabah..

   Tlg di jawab dengan logika dan akal sehat..

   Pertanyaan saya tadi tidak bermaksud menjelekan islam
   saya hanya ingin tau saja

  35. syazz Says:

   ya Allah.. tetapkanlah aku dalam Islam, hidup dan matiku hanya untukMu.. tunjukkanlah mereka yang mendustaiMu ke jalan yang benar yang telah Engkau terangi ya Allah.. tetapkanlah iman dan ketaqwaan ku padaMu ya Allah.. ya Rabbal A’lamin….

  36. mabel Says:

   shallom kpd semua saudara2 kristian maupun muslim…

   soalan pertama saya pd kalian semua..
   mengapa perlu ada perbedaan diantara agama?
   mengapa perlu diungkapkan kekurangan antara kristian & muslim..
   kita semua hidup dlm satu dunia..
   pada saya..baik kristian maupun muslim..ajaran kita tetap sama iaitu mengikuti ajaran tuhan..
   saya tdk pernah menyatakan siapa yg btul & salah tapi saya cuma mnyatakan kebingungan saya tentang prangai semua umat pada msa ini baik kristian maupun muslim..
   tidak perlu menjatuhkan agama pihak lain kerana jika agama anda juga dijatuhkan2..apa perasan anda?baik?
   saya pasti anda akan merasa tertindas..
   DAN YANG PALING PENTING..
   kmi org2 kristian TIDAK PERNAH mnjatuh2kan agama org lain..
   tnya pada dri anda wahai teman2 bahawa haruskah kita bertelaga tentang hal ini..
   fikirkan…
   buat apa perlu nyatakan berapa bnyk sudah org telah memeluk islam atau kristian krn pada saya itu semua brgantung pada individu..
   —amen—

  37. Azil Says:

   Assalamualaikum

   Ini saya nak bagi pendapat saya, saya beragaam Islam dan hanya mempercayai Allah adalah satu dan Dia tidak diperanak-anakkan. Saya ada ramai kawan yang beragama kristian tidak kiralah dia tu berbangsa apa sebab saya ni kira macam ramah mesra dengan semua orang. Saya ada tanya mengenai agama merekalah iaitu kristian dan boleh dikatakan kawan saya ni ragu dengan agama mereka kerana dikatakan ada “cacat-cela” di situ. Mereka ada tanya jugak pasal agama Islam dan saya jawab ” Saya adalah Islam, saya yakin Allah adalah Tuhan saya. Kejadian Tsunami baru2 ni meyakinkan Allah adalah Tuhan. Buktinya, kejadian di India dan Acheh, Masjid tak roboh, orang-orang yang berada di dalam Masjid tak hanyut. Tak mungkinlah dikatakan kebetulan masjid tak roboh. punyalah ombak besar, takkanlah tak roboh. Lagi satu kejadian dekat mana-mana di dunia, Ada sahaja tulisan Allah(bukan jasad Allah tetapi tulisan arab ALLAH) ditelinga bayi bukan jasad Allah tetapi tulisan arab ALLAH), awan berbentuk Allah bukan jasad Allah tetapi tulisan arab ALLAH), madu lebah berbentuk Allah bukan jasad Allah tetapi tulisan arab ALLAH), pokok-pokok berbentuk Allah bukan jasad Allah tetapi tulisan arab ALLAH) dan macam-macam lagilah. Kalau tak percaya, gelintarlah (search pakai yahoo, msn atau apa-apa yg anda suka) “Kekuasaan Allah atau Keajaiban Allah” pasti anda akan terdetik memikirkannya. Itu baru Kekuasaan Allah belum lagi yang lain. Itu baru sikit. Belum lagi yang Allah telah berfirman (menyatakan) mengenai Kiamat. Kiamat akan berlaku dengan dahsyat. Jadi, renung-renungkanlah yer. Kalau kristian saya ragui Dia tu Tuhan. Sebab kenapa seorang manusia melahirkan Tuhan. memanglah ajaib sebab peritiwa sebegitu berlaku. Sebab Tuhan menciptakan manusia. yang ni pula, manusia seakan-akan menciptakan Tuhan dengan cara melahirkannya. Lepas tu pula sambut Krismas untuk menyambut hari kelahiran Isa (Jesus). Macam Jesus tu manusia pula jenisnya.

   Tapi, setiap orang dimuka bumi ini harus menghormati satu sama lain, memang tidak dinafikan. Jadi, kamu semua ada otak, guna untuk berfikir, ada nafsu, tentanglah habis-habisan.

   Sekian, Wassalam…

   P/S, Maaf ye, Bahasa pasar.

  38. Azil Says:

   Kepada My Power Is Jesus…

   saya ingin menjawab soalannya mengenai kiblat..
   menarik soalan tu…
   Memanglah Allah (Tuhan) berada dimana-mana. kita tidak tahu dimana Dia.
   Tetapi, Allah telah memerintahkan kepada umat Islam untuk bersembahyang mengikut kiblat yang telah ditetapkan. Allah Maha Mengetahui. Saya akan beri satu ayat yang boleh anada faham…

   Kalau kita ikut secara logik… kalau tiada kiblat, nanti orang solat ada yang ke arah utara, kearah selatan kearah situ kearah sini, jadi dengan adanya kiblat, akan tersusunlah jemaah (orang yang menunaikan solat). kalau tiada kiblat, nampak berterabur. Lagipun setiap umat islam adalah bersaudara, jadi kalau kita bersolat secara beramai-ramai, akan menjadi selesa dan rasa macam tenang sangat. Lepas habis solat boleh berinteraksi antara satu sama lain.
   Inilah bukti yang Islam ini menitik beratkan dan mengajar kita untuk berdisiplin.

   Ingatlah Allah Maha Mengetahui tetapi kita tidak tahu keseluruhannya. jadi, Ada otak, gunalah untuk berfikir, Ada nafsu, tentanglah habis-habisan.

   Ok…. Ada faham….

  39. intifada Says:

   YA ALLAH…TEGUHKANLAH IMANKU…KUATKANLAH SEMANGATKU DALAM MENGHADAPI MUSUH2MU YANG CUBA MEROSAKKAN AGAMA ISLAM YANG SUCI INI YA ALLAH…BANTULAH GOLONGAN YANG MEMPERJUANGKAN AGAMA MU YA ALLAH…TEGUHKANLAH IMAN KAMI YA ALLAH…YA RABBAL’ ALAMIN…

  40. hafizul Says:

   Salam sejahtera kepada anda semua.
   Saya juga ingin menyatakan pandangan tentang bahan yang dipertikaikan oleh ahli forum sekalian. Sebenarnya agama adalah satu panduan untuk manusia menjalani kehidupan agar lebih beretika, berdisiplin dan tidak tergelincir dari fitrah hidup bermasyarakat.Pada zaman adam dahulu manusia belum lagi berpegang kepada fahaman agama kerana waktu itu adam dan anak-anaknya tahu bahawa tuhan itu ialah Allah. Mereka hidup secara teratur walaupun berlaku pembunuhan di kalangan anak nabi adam itupun kerana hasutan iblis dan dorongan nafsu. Asasnya mereka tahu bahawa Allah itu pencipta mereka. zaman berlalu sehinggalah tiba di satu zaman yang mana Allah tidak lagi begitu dikenali. Cicit-cicit adam telah mencipta patung-patung berupa orang-orang alim yang ada karamah atau mukjizat pada waktu itu. Mereka memuja dan memuji patung sialim tadi dan menjadikannya seperti sembahan atau tuhan mereka. Maka diutuslah para nabi yang ratusan ribu(124000 orang) untuk membawa mereka kejalan yang benar semula. Allah mengutuskan para nabi untuk membetulkan akidah ketuhanan yang salah disamping memandu mereka menjadi manusia yang berakhlak mulia.Sifat semulajadi manusia memang mudah terikut kepada keadaan disekeliling mereka apatah lagi jika ada campur tangan iblis, syaitan dan nafsu.Begitulah yang berlaku dari hari kehari, bulan kebulan, kurun kurun. Nabi diutus silih berganti.Ingat nabi hanya diutus apabila sesuatu kaum disesuatu tempat itu sudah terlalu menyimpang dari jalan kebenaran yang ditunjukkan oleh Allah.Setiap nabi atau rasul masih tetap membawa ajaran yang utama iaitu mengesakan ALLAH. Jangan sembah orang alim, jangan sembah patung, jangan sembah nafsu, jangan sembah perempuan, jangan sembah harta.Hiduplah secara sederhana.Ikutlah norma kehidupan bermasyarakat yang berakhlak mulia. Tiada gunanya kita berbalah mengenai agama itu salah atau betul. Yang betul tetap betul. Yang salah memang salah. Ingatlah hanya Allah sahaja yang mampu mencipta segala yang ada di alam maya ini. setiap saat dari bilion-bilion tahun dahulu hingga hari infiniti sesudah kiamat nanti. MUSTAHIL ada tuhan berbentuk manusia yang mampu melakukan segala ciptaan yang besar-besar sehingga sekecil nuklius.Tidak perlu kita menyembah selain daripada Allah. Kebanyakan para nabi telah mati. Kalau adapun yang belum mati cuma nabi Khaidir, nabi Ilyas dan nabi Isa. Mereka bukan tidak pandai mati cuma dipanjangkan umur sebab ada tugas yang belum selesai. Tugas mengislamkan(menyelamatkan) semua umat manusia sebelum kiamat berlaku nanti. Mereka ini juga akan mati. Nabi Isa jasadnya akan dikuburkan bersebelah dengan makam nabi Muhammad di Masjid Nabawi,Madinah.SEKALI LAGI DITEGASKAN SETIAP PESURUH ALLAH TUGAS UTAMANYA MENYERU MANUSIA MENYEMBAH TUHAN YANG SATU disamping menyeru dan mendidik manusia mengamalkan nilai hidup yang mulia.Berhenti berbalah. Sembahlah Allah dan bersaksilah bahawa Muhammad itu pesuruh Allah.

  41. x Says:

   snang je nak taw…korang pnat2 tulis…

   caye x???

   kalau tuhan kristian ni dorang katakan p`cipta langit n bumi n sgala makhluk yang ada d muka bumi ini…

   KENAPA??????

   dalam injil cakap matahari mengelilingi bumi?????

   jawab!!!

  42. wiwik Says:

   Tulisan/artikel di atas benar adanya. Tuhan satu (ALLAH SWT) tidak dua atau tiga. Kami orang Islam pun sangat menghormati Isa sebagai nabi, beliau adalah nabi. Mana mungkin tuhan bisa disalip dan mati? Kami tidak menghormati Isa sebagai Tuhan karena beliau ciptaan tuhan. Kitab Injil dulu diturunkan pada nabi Isa untuk kaumnya. Kami pun mangakui kitab Injil (versi asli). Namun perlu diingat lagi bahwa satu-satunya kitab suci yang ayat2nya dituliskan dan dikumpulkan pada saat Rosulnya hidup adalah Al Qur’an. Al Qur’an di mana2 sama tidak ada perjanjian lama dan baru. Hanya satu Al Qur’an (bukankah ini salah satu tanda untuk orang yang berfikir). Al Qur’an sama dalam ruang dan waktu. Injil yang ada sekarang adalah tulisan manusia. Diberitahukan juga dalam injil (yang asli) bahwa pada waktunya akan datang seorang Nabi terakhir (Muhammad). Bagi orang yang sudah tidak berniat untuk mencari tahu kebenaran ini, silakan saja tidak mengapa. Dalam Al Qur’an pun ALLAH SWT sudah memberi pedoman pada kami orang Islam untuk menyatakan “Bagiku agamaku dan bagimu agamamu”. Namun jalan menuju keIslaman pun banyak. Ini kisah Salman Al Farizi dari Persi. Beliau pada waktu kecil Majusi. Suatu saat lewat dekat Gereja. Singkat cerita dia tertarik. Pulang terlambat dan ditanyai ayahnya. Salman katakan bahwa ia tertarik dg agama kristian tsb. Ayahnya marah diikatnya Salman spy tidak boleh ke mana2. Suatu ketika Salman melarikan diri ikut ke Syam bersama pedagang2 dan mencari ilmu pada pendeta sampai pendeta tsb mati. Salman pun berganti guru yaitu pendeta yg mengganti pendeta pertama. Sebelum pendeta kedua mati Salman minta ditunjukkan siapa yg ajarannya baik dan akhirnya ikut pendeta yg baru di tempat yang baru pula, sampai lima kali ia mengembara dr satu pendeta ke pendeta lain. Terakhir sebelum pendeta mati, pendeta tsb mengatakan datanglah kamu pada seseorang yg dalam Injil ditunjukkan sebagai nabi yg akan segera datang. Salman dibekali tanda2 kenabian yang dimiliki oleh Nabi tsb. Salman pun minta tolong ikut serta pedagang hendak yang menuju tempat Nabi Muhammad berada. Malangnya, di tengah jalan ia dijual sebagai budak. Suatu saat, apabila ia tengah bekerja, ia mendengar berita ttg kedatangan Nabi Muhammad ke daerah itu. Datanglah ia ke tempat Nabi dengan berbekal ciri2 kenabian mengikut pendeta terakhir yg menjadi gurunya. Dia berikan makanan sambil mengatakan: “saya sedekahkan makanan ini pada anda. Rosulullah mengambil makanan itu dan diberikan pada sahabat2nya untuk dimakan para sahabat. Salman datang untuk kali kedua. Sambil memberi makanan, ia mengatakan saya hadiahkan makanan ini pada anda. Nabi mau menerima dan makan bersama sahabatnya. Dari Pendetanya dahulu, dikatakan bahwa Nabi Muhammad tidak menerima sedekah, dan ada tanda kenabian di antara tulang belikatnya. Suatu saat Salman bergeser ke belakang nabi. Nabi Muhammad pun merasa, dibukanya sedikit bagian belakang pakaiannya shg tanda kenabiannya terlihat. Salman pun menangis dan menceritakan perjalanan panjangnya mencari agama yg benar dan lurus. Sungguh pun panjang dan sukar jika seorang memang nak dan ada hidayah dariNya tentulah ia masuk Islam. Tetapi kalau memang tak nak dan yg utama tdk ada hidayah dariNya tak kanlah org percaya Islam. Walaupun boleh perolehi maklumat dri internet atau membaca-baca Al Qur’an (apalagi kl dg niat tdk suci) tidak akan dapat membuka mata hatinya. Untuk yg seperti ini, tidak ada kata lain selain bagiku agamaku, bagimu agamamu. Sekali lagi, Isa adalah manusia ciptaan Tuhan, bukan Tuhan.

  43. MY Says:

   hi..dalam al-quran pun ada ayat mgatakan Isa lahir, wafat dan dibangkitkan. so, macamana tu?

  44. joe Says:

   bersatulah wahai sahabat-sahabat ku sekalian…..ingatlah pemerintahan nabi s.a.w di madinah.

  45. MY Says:

   sy ingin mjwap soalan x

   jawpn utk soalan ke-2
   2.Kalau dikatakan bahawa dosa manusia adalah disebabkan oleh sebiji biah yang dimakan oleh Adam,dan Yesus kemudiannya turn ke dunia untuk menebus dosa itu,adakah buah itu lebih penting dari Yesus,sehingga olehnya Yesus harus dikorbankan?Manakah yang lebih utama?Anak Allah atau buah kecil itu?
   ->bukan buah biah yang penting tetapi kerana kasih Allah yang sgat besar kepada umat manusia. dosa manusia hanya dapat dihapuskan melalui DARAH Anak Allah.

   3.Kalau penyaliban Yesus di kayu palang merupakan persembahan atau pengurbanan yang paling lazat “sehingga Allah berkenan ke atasnya,” Tanyalah akal kita: “Adakah Allah sebegitu kejam sehingga sanggup menyantap tubuh dan darah anaknya sendiri? Bahkan acara makan2 dan minum2 ini diikuti oleh umat manusia di seluroh dunia pada tiap2 perjamuan suci atau misa yang kudus?
   –> penyaliban Yesus di kayu adalah untuk menghapuskan dosa manusia. perjamuan suci adalah lambang penerimaan terhadap pengorbanan Yesus.

   3.Ok…Jesus turun ke dunia untuk menebus dosa yg kononya ada selepas Adam makan sebiji buah yg diharamkan oleh Allah…sebab itulah Jesus disalib…itu adalah kepercayaan Kristian…ok sekarang mana yg penting???Buah tu @ Jesus???Buah tu atau Anak Tuhan???
   –> bukan BUAH TU yang lebih penting tetapi “kerana begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengurniakan AnakNya yang tunggal supaya setiap org yg percaya tidak akan binasa melainkan beroleh hidup yang kekal.KASIH ALLH TERHADAP UMAT MANUSIA.

   3.Bagaimana akal harus menangkap selain kita menyembah padanya,kitapun memakan dan meminumi tubuh dan darahnya sepuasnya?

   4.Dengan dalih akal yang mana dan logika apa dapat dimengerti Roti Khusti Kudus itu akan berubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus?Sedangkan roti itu hanya diperbuat daripada tepung saja?

   UNTUK SOALAN 3 & 4, SEMUA ADALAH LAMBANG DARAH DAN TUBUH YESUS–PENERIMAAN TERHADAP PENGORBANAN ANAK ALLAH DI KAYU SALIB-

  46. keli sriyono Says:

   Mohon maaf , ini ada sedikit perumpamaan mengenai ulasan perseteruan atau permusuhan tentang Kristen dan dan Islam .

   Perumpamaan permusuhan agama Kristen dengan Islam diumpamakan oleh Allah SWT adalah dengan dimasukannya cerita Ashabul Kahfi dimana terdapat dalam kitab suci Al Quran ………………………………..

   Ke dua agama sebelum datangnya agama islam , yaitu Yahudi dan Nasrani ( bukan Kristen, karena Kristen adalah agama ciptaan Paulus , bukan Nabi Isa AS )
   diumpamakan oleh Allah SWT adalah seperti kisah tujuh orang yang beriman di dalam gua, dimana karena mereka beriman kepada Allah SWT sehingga dikejar kejar oleh pemimpin manusia tidak beriman yaitu kaisar Roma . Dan untuk menyelamatkan diri mereka , maka ke tujuh orang yang beriman itu bersembunyi di dalam gua .

   Oleh Allah SWT, ke tujuh manusia beriman ini ditidurkan semalam dan dibangunkan kembali pada keesokan harinya .

   Ketika salah satu dari tujuh pemuda berniat ingin mencari makan dengan keluar dari gua , maka ia mencari disekitar rumah penduduk di sekitar gua itu dengan membelanjakan mata uangnya yang ia punya dengan maksud menukarkan mata uangnya dengan beberapa makanan untuk mengisi perut nya dan ke enam saudaranya yang berada di dalam gua .

   Alangkah terkejutnya ketika … seorang penduduk di sekitar itu yang menerima mata uang dari sang pemuda …….

   “Nak … kamu dari mana ….. mengapa pakaian kamu dan mata uang kamu berlainan dengan kami di masa sekarang ?”

   “Memang mengapa bu …. kami merasa bahwa kami adalah SAMA SEPERTI IBU DI JAMAN INI ,”

   “BUKAN … BUKAN itu yang ibu maksud…. yang ibu maksud adalah MATA UANG YANG NAK PUNYA ITU SUDAH TIDAK BERLAKU LAGI DI JAMAN INI .”

   “Memang kenapa bu, … mata uang ini ASLI lho bu, INI BENAR BENAR ASLI KOQ, ini lho mata uang kami ini ada tahun pembuatannya, dan ada pula cap tanda tangan yang meresmikannya …. ”

   “Memang benar nak, WALAUPUN MATA UANG ANAK ,ADA TAHUN PEMBUATAN DAN DITANDATANGI OLEH YANG BERKUASA PADA MASA ITU , NAMUN MATA UANG ANAK HANYA BERLAKU PADA ZAMAN ITU, TIDAK BERLAKU LAGI PADA ZAMAN SEKARANG INI NAK .”

   “Sekarang adalah jamannya nabi Muhammad SAW, bukan jaman nya lagi nabi MUSA AS , atapun nabi ISA AS , atau nabi nabi sebelum Nabi Muhammad SAW….. Jadi segala sesuatu pada masa DAHULU yang berada pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW ini muncul , maka agama dan ajaran mereka sudah tidak berlaku lagi nak … seperti kitab sucinya , ajarannya , ….. semuanya itu sudah disempurnakan dalam satu wadah yaitu ISLAM sebagai agama agama yang diridhoi oleh Allah swt .. bukan agama agama lain selain Islam ….”

   Alangkah terkejutnya pemuda itu ketika dia menyadari bahwa dirinya ini sekarang bukan lagi di jaman yang ia dulu diami , sekarang ia berada pada jaman yang menurutnya adalah berbeda dengan zamannya yaitu zaman setelah Islam muncul di muka bumi ini sebagai agama yang terakhir di bawa oleh RASULULLAH MUHAMMAD SAW …………………………….

   ……. Dari kisah di atas semoga menjadi perumpamaan bagi SELURUH MANUSIA DI MUKA BUMI INI ….. untuk menyakini bahwa agama yang dirihoi oleh ALLAH SWT itu cuma satu yaitu ISLAM dengan Rasulnya yaitu Muhammad SAW………bukan agama Nasrani ,Kristen, Yahudi ,Budha, Hindu ataupun agama katholik , Khong Hu chu , Shinto atau agama selain dari Islam.

   Agama agama selain Islam setelah Islam MUNCUL, digugurkan oleh Allah SWT dan sekarang disempurnakan oleh Allah SWT dengan munculnya agama Islam sebagai agama penutup .

   Kisah Ashabul Kahfi dapat kita tarik manfaat pengertiannya yaitu :

   1. Untuk kaum Muslimin, bahwa Allah itu Maha Sempurna, Maha Segalanya, dapat mematikan makhluk yang masih hidup , ataupun menghidupkan makhluk yang sudah mati ( pada zaman Nabi Isa AS dengan mukjizatnya menghidupkan orang mati ), atau pun nanti pada masa kebangkitan akhir zaman .

   2.Untuk NON MUSLIM, bahwa apa apa yang telah diturunkan sebelum Nabi Muhammad , baik itu kitab sucinya , ajarannya atapun peraturan Nabi nabi atau Rasul terdahulu itu SUDAH GUGUR DAN SEKARANG DISEMPURNAKAN setelah turunnya Al Quran dan Nabi Muhammad SAW .Jadi Islam lah sebagai penutup dari semua kisah ajaran semenjak Nabi Adam AS hingga Nabi Isa AS .

   Akhir kata semoga tulisan ini dapat dijadikan hikmah yang kecil diantara lautan hikmah yang luas, yang kita tahu betapa Maha Segalanya Allah SWT, dengan menurunkan perumpamaan kisah Ashabul Kahfi ini di dalam Al Quran umat Muslim .Jikalau dibandingkan diskusi diatas dengan perumpaan kisah Ashabul Kahfi , semoga diri kita selaku manusia yang lemah, bodoh, dan tidak tahu masalah apa apa dapat mencari jawaban siapa yang paling benar di hadapan Allah SWT dengan perumpamaan kisah Ashabul Kahfi tadi. Islam ataukah agama lain ? PASTI ISLAM.. SEKALI LAGI ISLAM .

   Semoga tulisan kecil ini dapat dijadikan perbandingan dari masalah permusuhan agama Kristen dan Islam di atas .

  47. K1 Says:

   Mengapa Quran ada yg sama dg isi Injil…?? disini memang dr sjarah sdh diketahui bahwa kristen lbih dulu drpd ‘islam’..

   mohon bedakan walaupun ada persamaan isi , lebih dari itu juga banyak yang berbeda!!!! yang diyakini muslim, islam adalah agama yg sempurna dr yang sebelum2nya sjak awal semua agama membawa keselamatan…’islam=selamat’….dan bukti bahwa Quran bukan ‘copyan’ dimana berbagai isinya pada akirnya terbukti kebenarannya…seperti matahari yang mengelilingi bumi->injil sedang dalam Quran bahwa bumilah yg mengelilingi matahari…apakah hanya kebetulan??jaman adanya Quran belum ada pembuktian seperti itu…mnurut anda apakah seorang manusia biasa(Muhammad SAW) bisa tahu hal2 semacam dan menganggapnya sebagai pembohong atw mengada2? dan dikatakan bahwa Quran adalah kitab yg di kopi2 dr kitab sebelumnya??ada berbagai bukti yg lain yg bisa mendukung bahwqa Quran’lah yg ‘sempurna’ sepanjang masa….tak ada keraguan….dan terjaga keasliannya….

   Kesimpulannya : Quran bukan versi jiplakan…dan didalamnya berisi kebenaran…yang seiring jaman kebenaran yg tadi dibantah lama kelamaan akan terbukti benar dengan semakin modernnya jaman dan ditemukannya berbagai penemuan2…bersyukurlah umat muslim yg memiliki Quran sebagai sumber..pedoman hidup dan pengetahuann ^_^ makanya jangan mau kalah dan berjuang terus untuk meng’eksploitasi’ Quran!

  48. chester Says:

   saya nak tanya dengan orang muslim or kristian,adakah dalam dua2 agama ni dinyatakan kita akan masuk syurga.

  49. chester Says:

   Buat orang yang mempertahankan agama islam dan beragama islam,saya nak tanya anda beberapa soalan… (1)anda baca al-quran tapi anda fahamkah apa maksudya(2)kawan saya kata kalau orang kristian masuk agama islam dosa yang lampau tidak ada lagi,betul kah?(3)adakah dinyatakan bila kita beragama islam confirm masuk syurga,kalau ada dinyatakan baru saya nak masuk muslim.(4)orang cakap alkitab injil diseleweng ayatnya tapi al-quran betul kah tak diseleweng,orang muslim memang tahu baca al-quran tapi tak tahu maksudnya kan…buat apa nak komen pasal agama lain kalau kita pun tak faham dengan agama sendiri…lagi senang citer anut la agama yang kita faham.k.akhir kata saya bersyukur sebab jadi seorang hamba allah yang beragama kristian(S.I.B SABAH)

  50. KHALIFAH 6666 Says:

   Orang berbudi kita berbahasa,

   Orang memberi kita merasa,

   Orang menjual kita membeli,

   Orang menegur kita terima,

   Kalau kail panjang sejengkal

   Lautan dalam jangan di duga,

   Tak sungguh tak melata,

   Tak sungguh orang tak kata,

   Apa ajaran yg kurang,

   Apa amalan yg tak diterima,

   Jangan menjadi seperti ketam,

   Menyuruh anaknya berjalan betul.

   TANAH AIR API ANGIN,

   Di wadi mani manikam

   Jauhari juga yang mengenal manikam,

   Nafas Anfas Tanafas Nufus,

   Ujud ilmu Nur Syuhud,

   IMAN ISLAM TAUHID MAKRIFAT,

   Apa yang salah pada bahasa kami?

   SELEMPANG MERAH pakaian saya,

   Sebaik-baik pakaian adalah TAQWA.

   Salam PANGLIMA kami beri,

   Agar bertemu PANGLIMA SEJATI.

   Benar-benar kenali diri.

   Moga mendapat rahmat ilahi.

   Kalau datang sebagai kawan kami tertawan,

   kalau datang sebagai musuh kami tak lari.

   Akan tetapi kenalilah musuh di dalam diri sendiri.

   AMARAH LAMAWAMAH MULHAMAH

   SYAITAN LAKNATULLAH…

  51. loveislam Says:

   Islam adalah agama untuk semua orang di dunia ini.Walupun Islam mempunyai banyak mazhab namun semasa Ibadah Haji dilakukan semua akan bersatu di satu kawasan Masjidil Haram.Anda yang bukan islam akan senantiasa melihat di kaca TV betapa kuatnya ikatan persaudaraan yang terjalin walaupun berlainan bangsa dan mazhab.Saya sebagai orang islam tidak boleh menghina agama lain tetapi anda semua boleh berfikir secara logik mengenai asas dan apakah sebenarnya agama Kristian yang anda banggakan selama ini.

   Agama Kristian dalah agama yang datangnya daipada Allah tetapi pada masa itu ia bukan dipanggil agama kristian.Ia mempunyai satu kitab iaitu KITAB INJIL (BIBLE) dan diturunkan kepada Nabi Isa.Dasar perjuangan dan pengembangan daripada ajaran dari Kitab Injil ini menjurus kepada agama islam kerana jika diperhatikan daripada Kitab Injil yang sebenar tiada perkataan yang ditulis bahawa Nabi Isa adalah anak tuhan kerana salah satu sifat Allah S.W.T ialah ia tidak beranak atau diberanakkan(Sifat 20) dalam ajaran Islam.Kitab Injil telah diubah isi kandungannya oleh para cendiakawan dari zaman Rome sehingga banyak ajaran sebenar telah terpesong.

   Dosa Besar di dalam Islam :

   1. Minum Arak
   2. Berjudi
   3. Berzina
   4. Makan babi
   5. Membunuh

   Sedabgkan di dalan agama Kristian perkara diatas dibenarkan.Mengapa????Adakah anda agama kebinasaan?

   Sebab mengapa Dosa ini Diharamkan Dalam Agama Islam:

   Minum arak:
   Merosakkan kesihatan,kebanyakan orang yang minum arak akan mengalami bermacam-maacam penyakit dan menyusahkan masyarakat apabila mabuk seperti kemalangan dan sebagainya.

  52. Mano Says:

   kalau mengutip pendapat orang lain pastikan pendapat itu benar dengan mengecek ke sumbernya, sehingga tidak asal mengatakan yang kita sendiri tidak jelas ujung pangkalnya. sebenarnya bagi yang dikutip pendapatnya itu tidak ada masalah, hanya saja bagi yang mengutipnya menjadi ketahuan bodohnya itu saja. Hal ini disampaikan mengomentari pendapat di atas ( no. 51; dari Loveislam, tgl 28 April 2008) yang mengatakan bahwa 5 dosa besar menurut islam dia katakan bahwa kristen membenarkannya. Pendapat ini jelas ngaur dong !

  53. wong han Says:

   al qur’an bisa di hafalkan,..
   itulah bukti kebenaran yang ndak perlu d ragukan..

  54. Hebert Says:

   Kalau masalah Tuhan di logikakan tentu tidak akan bisa!
   coba saya tanya Allah itu ada berapa ? satu atau banyak ?
   kalau Allah itu satu, tapi waktu kita berdoa di makasar Allah itu ada di Makasar dan waktu yang bersamaan ada orang berdoa di Lampung Allah itu juga ada di Lampung, berarti Allah itu ada banyak dong !
   coba logika nya kalau Allah ada di Makasar berarti di Lampung tidak ada Allah dong ! pantas doa nya tidak dijawab, Allahnya harus bolak balik kesana kemari.
   Allah itu tidak bisa pakai Logika, karena bersifat roh.

  55. Hebert Says:

   Kun Fa Ya Kun

  56. Hebert Says:

   kalau pakai logika tidak akan dapat memahami Allah, Allah itu satu ? Jika ada orang berdoa di negara malaysia berarti dinegara lain Allah tidak ada, karena hanya ada satu? itu masuk logika bukan? Allah harus balik kesana kemari karena hanya ada satu, lelah sekali Allah itu.
   Kalau Allah itu ada dimana-mana berati Allah itu ada banyak bukan satu. itu logika. Jadi kalau anda hendak memahami Allah tidak bisa dengan Logika.

  57. Me... Says:

   Allah itu satu.. Islam

   Kitab2 yang diturunkan oleh allah : ZABUR.. INJIL.. TAURAT.. ALQURAN (PEMBIMBING MANUSIA AKHIR ZAMAN)

   BEGITU JUGA DATANG PERGINYA RASUL2 YANG DUUTUSKAN OLEH ALLAH UNTUK MEMBIMBING UMAT MANUSIA…

   NABI MUSA.. NABI ISA (DIANGKAT KE LANGIT SEHINGGA TIBA MASANYA DITURUN KEBUMI KERANA ALLAH MAHA BESAR TAHU YANG SETELAH WAFATNYA NABI MUHAMMAD MANUSIA AKHIR ZAMAN AKAN MENJADI HURU HARA DAN KIAMAT HAMPIR TIBA).. NABI MUHAMMAD YANG DIANGKAT MENJADI RASUL…

   Kebenaran pasti akan tiba.. kepada yang Islam.. Allah akan pasti memberi hidayah kepada manusia yang melihat kebenarannya.. Allah akan menutup hati manusia yang tidak menerima ajaran yang sempurna.. biarlah.. usah berbahas… Imam mahdi pasti tiba.. Nabi isa pasti akan turun ke bumi.. kiamat dan hari penghisaban juga pasti tiba… Setelah rasullah wafat… Al quran sahaja yang menjadi pegangan kita.. Kandungannya tetap sama.. cerita dari nabi adam hingga muhammad semua ada… Jika iman kita ada insyallah kita akan tetap dengan apa yang kita pegang… Kalau nak berdebat cerita nabi isa.. nabi muhammad serta islam dan kristian… hmm apa pulak cerita nabi musa (moses) dan nabi2 yang lain yang diutuskan oleh allah itu… mereka cuma pengantara bagi membawa manusia menyembah allah yang sat.. Cuma zaman mereka diutuskan berbeza…… Seperti juga zaman2 penganut Nabi musa (moses) bila datangnya nabi isa yang mengatakan isa dituduh membawa agama palsu sedangkan ajaran yang dibawa oleh Nabi musa ketika itu telah jauh terpesong setelah kewafatannya.. seperti itu juga lah zaman muhammad nabi terakhir yang diutuskan dan nabi akhir zaman.. hmmm.. Diakhir zaman ini umat Islam sendiri pun dah jauh terpesong dan ada yang mengaku jadi imam mahdi dan sebagainya.. Kerana itulah allah mengangkat dan menurunkan semula nabi isa untuk membimbing manusia akhir zaman keran tiada lagi rasul yang akan lahir selepas nabi muhammad…

   Wahai saudara islam seagama ku.. peganglah apa yang kamu pegang. Kita yang tinggal merupakan umat akhir zaman. Tak usah membandingkan agama kita dengan yang lain..Usah melihat orang lain kerana pasti orang akan tetap melihat kita… Sudah cukuplah umat Islam diseksa dan diperkotakkatikkan.. Penuhkan ilmu didada kerana ternyata bila ilmu kita nipis.. kita senang ditertawakan…
   sekia.. wassalam

   Hormatilah agama lain dan janganlah mengkritik pahaman mereka keran akal kita manusia tidaklah sesempuna mana…

   Hanya allah dan para utusanyya sahaja ynag mengetahui segalanya..

   Ingatlah yang syaitan jahanam itu akan menyesatkan umat manusia kerana dia tidak mengenal engkau dari agama mana… Yang penting buat baik dan jauhi perkara yang dilarang…

  58. jibam Says:

   1.tuhan disalib untuk mensucikan dosa manusia???… sebab tu lah orang putih tak segan silu buat maksiat…buat jenayah..sebab dosanya dah diampunkan…
   2. tuhan disalib sbgai peyembahan paling lazat untuk dirinya sendiri..dosa manusia makhluk ciptaannya??
   3. tuhan apakah pula yang disimpan dalam rahim wanita…selama bbrapa bulan dan pernah keluar melalui kemaluan wanita.
   4.bercampur gaul denga manusia berak, kencing berpeluh berdarah macam manusia??
   ..kami mengangkat kedudukan Nabi ISA (jesus) sebagai kedudukan yang mulai sebagai utusan Allah yang ESA( tiada 2 atau lebih) tetapi kamu mengangkatnya terlebih sebagai tuhan??

  59. xhxhk Says:

   Assalamu’alaikum

   Kehadiran Al-Quran tidak lain dan tidak bukan hanyalah bertujuan melengkapkan kitab-kitab terdahulu(sebelum diubah suai oleh tangan manusia,)meluruskan kitab-kitab terdahulu(selepas diubah suai oleh tangan manusia). Malah bahasa Al-Quran itu sendiri tetap dengan bahasanya, bila disebutkan dalam bahasa melayu/indonesia di namakan tafsir Al- Quran, bukan terjemahan supaya menjaga memelihara Al-Quran Karim itu sendiri. Dan saya lihat ada non muslim yang meletakkan tafsir secara ringkas, sila lah ke web Islam yang secara terperinci tafsirnya, supaya lebih fahami maksud sebenar-benarnya.

   Sebenarnya saya kurang bersetuju dengan cara penyampaian sesetengah post permulaan dekat web ini. Memang benar kita perlu berdakwah atas dasar islamiah. Tetapi perlulah kena dengan caranya.

   Kata-kata orang tua, tarik pelahan-lahan rambut dalam tepung, rambut tak putus, tepung tak beselerak.

   Apabila seseorang itu lahir dengan beragama itu ini. Maka baginya amatlah payah untuk menerima sesuatu kenyataan lain selain agamanya yang diketahuinya, maka lagilah susah mengubah agama dan kepercayaannya sendiri.

   Saya rasa, lebih baik berdakwah dari memikirkan perbandingan agama, memang sudah kita diperjelaskan tentang itu. Jika mahu buatlah website soal jawab Kristian-Islam secara sukarela, rasional dan hormat menghormati, tapi ditekankan oleh orang yang benar² faham. Yang benar² expert dalam bab-bab ini.

   chester:
   1. anda baca al-quran tapi anda fahamkah apa maksudya.
   -Al-Quran itu Kalam Allah, maksudnya banyak tersirat dan tersurat, kami(muslim) kebanyakkan telah mengatam Al-Quran, juga memahami dan diperjelaskan lagi tafsir-tafsir yang masuk di akal. Jika anda temui keraguan daripadanya, silalah pergi ke web² surah yang muslim sendiri. Supaya tafsirnya lebih kukuh. bukan tafsiran ringkas sahaja.

   2. kawan saya kata kalau orang kristian masuk agama islam dosa yang lampau tidak ada lagi,betul kah?
   -“Mualaf itu lebih baik dari seseorang yang dilahirkan dari keluarga muslim, Bukan terbatas kepada agama kristian sahaja, agama mana-mana pun begitu, waima tiada agama sekalipun. Dosa yang dikatakan itu ialah dosa sebelum masuk Islam, setelah Islam ia seperti bayi(islam percaya bayi yang lahir itu tiada dosa) dan selepas itu dikirakan dosa yang baru(sesudah itu).

   3. adakah dinyatakan bila kita beragama islam confirm masuk syurga,kalau ada dinyatakan baru saya nak masuk muslim
   -[walaupun saya tahu cara anda ini cara menyindir]ini simple, dimana yang benar-benar menuruti perintah Nya, merangkumi tauhid dan akidah. ada juga Islam, tetapi tidak mengamalkannya dan ada yang mengingkari. Sesungguhnya urusan syurga dan neraka itu hanya milik Allah. Amal kebaikan dan dosa akan di kira walaupun sebesar atom.

  60. Amalina Says:

   assalamualaikum…anda semua begitu mengambil berat akan perihal agama,saya berasa bangga masih ada yang ingat agama dan ingin cari kepastian walaupun kita sudah berada di zaman jahiliyah ini.saya harap anda akan terus di rahmati oleh Allah.

  61. Nurul Says:

   Assalamualaikum kepada saudara seIslamku n salam sejahtera kpd non-muslim…

   Kepada non-muslim, pernahkah saudara/saudari membaca Al Quran dlm bahasa Arab???
   (Cukuplah dengan mendengar bacaan Al Quran…)

   Bolehkan anda fikirkan kenapa muslim selalu membaca Al Quran tanpa jemu???
   Padahal Al Quran itu ayatnya adalah sama…
   Di baca berulang2 tanpa sedikit perasaan JEMU???
   Jikalau anda membaca buku lain pun sudah tentu rasa jemu bukan kalau dibaca berulang2….

   Setiap muslim yg membaca Al Quran pasti jiwa akan berasa tenang…
   Mengapa???

   Jwpn nya kerana Al Quran tergolong dlm ‘Mukjizat Maknawi’ iaitu perkara luar biasa yg diketahui menggunakan akal fikiran…

  62. Nurul Says:

   Sesungguhnya,
   solatku, ibadatku, hidup dan Mati ku kerana Allah Taala…

   Andaikata terpaksa ku memilih antara diriku atau agamaku (ISLAM),
   Ambillah nyawaku kerana nyawaku tidak bererti tanpa Allah SWT…

  63. sakura Says:

   kepada hebert,oleh kerana itu namanyapun Tuhan..So tuhan anda ada banyak n then boleh pergi ke mana-manalah..mana tuhan awak?TUNJUKKAN saya salah 1 tuhan awak dan suruh dia cipta seorang manusia atau menghidupkan manusia yg dah mati..

  64. alan Says:

   chester ni mcm org sabah ja..araiti kio..islam agama ku,allah swt itu tuhan ku muhammad nabi ku,org muslim itu saudara ku, kaabah qiblat ku..
   ikutlah yusuf islam..apa agamanya sekarang?

  65. Bumi hijau Says:

   jeremy, manusia pertama ialah Nabi Adam, dan Nabi Adam diajar oleh Allah agar mengEsakan Allah (dengan meyakini bahawa Allah itu tuhan yang Esa) Bermakna, agama Kristian wujud selepas ketiadaan Nabi Isa di dunia ini. Nabi Isa adalah Nabi yang second last before Nabi Muhammad. Nabi Isa juga meneruskan agama yang dibawa oleh Nabi Adam.

   Kewujudan para Nabi adalah meneruskan penyampaian agama yang mula-mula dibawa oleh Nabi Adam. Cuma, perubahan demi perubahan berlaku selaras dengan peredaran zaman (sebelum Nabi Muhammad). kerana ada di kalangan pengikut Nabi-nabi yang lain mengolah agama yang dibawa oleh para nabi mengikut fahaman mereka sendiri lalu wujudlah pengikut nabi pelbagai aliran.

   Nabi Muhammad hanya meneruskan agama yang disampaikan oleh Nabi Adam lagi, dengan wahyu-wahyu yang diberikan kepadanya sesuai dengan keadaan umat pada masa itu dan untuk masa akan datang, wahyu-wahyu itu dikumpulkan oleh para sahabat Nabi dan dibukukan dan dikenali sebagai Al Quran, segala perkataan dalam Al Quran tetap terpelihara sejak 1431 tahun selepas kewafatan Nabi Muhammad hinggalah kini. saudara jeremy boleh lihat isi-isi di dalam Al Quran yang dicetak beberapa tahun yang lalu dan yang terkini. isi kandungannya 100% tidak berkurang dan tidak bertambah sedikit pun.

   saudara jeremy, Mengikut sejarah, Raja Konstantinopel I mengumpulkan ahli-ahli agama dalam Majlis Nicaea pada 325M bertujuan utk menyelesaikan pertelingkahan yang berlaku di kalangan ahli-ahli agama Kristian bersangkutan dengan isu sama ada Jesus itu Tuhan atau tidak. bagaimana pendapat saudara sendiri tentang Jesus Christ?

  66. hand Says:

   kalaulah agama kristian betul berapa hari atau masa untuk mencetak kitab bebel jikalau seluruh dunia hilang kitab yang dianuti oleh agama kristian?

  67. Alvin Says:

   Ehem..Shalom kpada umat kristian dan slam sejahtera kepada umat islam..Awal2 aku susun jari 10 ku untuk minta ampun jika apa yang aku tuliskan ini ada terpesong sedikit…saudara saudari sekalian..kenapa kita di zaman ini banyak sangat konflik dgn agama sejak kebelakangan ni?? sampai ada yang membuat huru hara?? kenapa?? dan sampai ada yang sangup membakar tempat ibadat orang lain..seperti kejadian nya di malaysia..kenapa?? ada sesiapa tahu jwapan nya?? semua jwapan ini terletak pada para penganut agama islam..sejak akhir2 ini agama islam banyak melakukan huru hara..kenapa nak halang kami umat kristian memangil tuhan kami dengan pangilan “Allah”?? pernah kah kami kristian menghalang umat islam memangil tuhan islam “Allah”?? kenapa nak buat huru hara?? bukan nya agama kami setahun 2 bermula..tp sejak 2000 tahun dahulu kami sudah memangil tuhan kami Allah Bapa..kenapa nak menghalang kami?? salah kah kami memangil Tuhan kami “Allah”?? sudah tertulis dalam alkitab Tuhan kami dipanggil Allah..tak kan kami nak memesongkan kebenaran kepada kepalsuan kepada umat2 kami?? dan kenapa sekarang umat islam sudah tiada sabarnya?? kata nya sabar itu separuh dari iman..namun ianya sudah melebihi iman..terpampang di media masa wajah2 ulama islam membawa sepanduk..membuat bantahan..dan ada juga yang mengapi2 umat sendiri untuk membuat huru hara?? adakah ini yang para imam2 ajarkan di kelas2 agama..kekadang ada para imam2 yang keluar sekali menunjukan rasa tidak puas hati..pernahkan kami umat kristian membuat huru hara seperti itu?? pernahkah anda melihat pastor2 kami father2 kami sperti itu? membawa sepanduk segala apabila melihat gereja kami dibakar di baling batu dan bom petrol?? kenapa umat islam hari ini semakin ganas sampai main2 bom?? kenapa umat islam tidak dapat berbincang secara bijaksana dan membawa hati yang sabar di zaman ini?? di sini juga sya ingin meluahkan sesuatu yang tidak senang ku lihat..umat kristian dan bukan kristian di pendalaman di paksa memeluk islam dengan berhadiahkan WANG TUNAI..kekadang para penan di hulu2 sana ditipu dengan muslihat segala..kami umat kristian tidak pernah memaksa umat islam masuk agama kami..itu kehendak mereka kerana mereka telah mendegar SUARA Tuhan berbicara tentang kebenaran..pernah kah sekalian mendegar suara Tuhan berbicara ketika berdoa?? bagi umat kristian mungkin anda tahu hal ini..namun orang yang tidak tahu hal ini akan menyangkal habis2..kami banyak kesaksian yang anda tidak tahu..kekadang sya umat kristian ini sendiri pun hampir tidak percaya kepada mukjizat yang saya pk seperti terlampau mustahil..tetapi ianya berlaku di depan mata kenapa nk disangkal2kan lagi?? aku bukan nak menunjuk2kan agama ku..tp kita sebagai 1 MALaYSIA harus lah melahirkan keharmonian negara dan tidak patut ada konflik antara rakyat gara2 agama..kepada semua..hentikan semua persoalan anda..kita just duduk diam2 dan layan lah agama masing2 jgn peduli kan agama orang lain..jnji tiada tumpahan darah dalm beragama sudah..jgn biarkan ianya terjadi sebelum terlambat..cegah lah semua.. Tuhan memberkati semua..maaf sekira nya ada terkasar kata..dan membuatkan ada yg tidak puas hati..harap anda baca dengan sabar..banyak2kan sabar..Tuhan kita hanya 1..nak tahu Tuhan mana yang sebetul2 nya hanya hari kematian saja kita tahu kalau anda ragu2.. sekian..

  68. NARONG Says:

   KALAU ISLAM HANYA 45MINIT UNTUK CIPTAKAN KITAB AL-QURAN. KALAU KITAB BAIBLE 30 TAHUN PN BELUM TENTU SIAP……. SEBAB AL-QURAN ADA AL-HAFIZ DAN ALQURAN ADALAH SAMA WALAU DIMANA SAJA… BIBLE BERBEZA-BEZA….JADI NAMA YANG ANDA LEBIH YAKIN…. MENGENAI KITAB TERSEBUT. SLAM..

  69. bingung aku Says:

   asalamualaikum

   aku yakin apa yang aku dengan itu benar…tapi aku bingung pertanyaa dan jawaban sodara . kita adalah manusia yang mengetahui keyakinan dari orang yang dahulu lampau, jika kita membenarkan semua pemeluk agama masing2…saya penegen tahu kepada siapa kita bertanya untuk kebenaran itu….adakah yang memberikan jawaban yang akuran untuk di akui semua umat mnusia di dunia ini? mungkin orang yang sudah memeluk agama nya masing2 pasti tidak akan pernah mau agama nya di pandang rendah,karna setiap manusia memiliki ego…kita di wajib kan untuk memeluk setiap agama yang berbeda, tapi jika kita membenarkan setiap kebenaran ajaran agama,semua orang akan menganggap benar agamanya…tapi jika kita bertanay kebenaran ajaran agama,kepada siapa kita bertanya saat ini…setelah di temukan kebenrana dalam 1 agama ,bisakah semua umat manusia menerima nya …..berikan jawaban . asalamualaikum

  70. bingung aku Says:

   Hebert : aku cuma mau kadih masukn …langit yang begitu besar bisa di lihat..langit yang hanya 1 ,tapi terbuat besar….jika anda ada di lampung apakah anda tidak melihat langit,jika anda ada di amerika, apakah anda tidak melihat langit…dengan 1 yang agung ,besar,kuasa, tidak percaya 1 itu ada…saya mau bertanya…adakah tuhan yang tidak mengetahui hari kiamat itu kapan???????????????????

  71. Olan Says:

   Allah Maha Besar,,
   wahai sdaraku, usah risau, Allah sentiasa brada bsama kita,,

   Jesus ada wat cmnie??

  72. hamba Mu Ya ALLAH Says:

   bismilla hirrahman nirrahim
   (dengan Nama ALLAH Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang)

   1.KULHU WALLAHU AHAD
   (Katakanlah: “Dia lah ALLAH, Yang Maha Esa,

   2.ALLAHUS SOMAD
   (ALLAH adalah Tuhan yang bergantung kepada-Nya segala sesuatu.)

   3.LAMYALID WALAMYULAD
   (Dia tiada anak dan tiada pula diperanakkan,)

   4.WALAM YAKULLAHU, KUFUANN AHAD
   (dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Nya

   Surah Al Ikhlas(Memurnikan KeEsaan ALLAH)

   ayat ini lah sebenarnya ikatan kekukuhan iman kepada mereka yang menghambakan dirinya pada ALLAH SUBHANAU WATALLAH.

   adakah ALLAH SWT itu bersifat lemah? Tidak sama sekali, ALLAH Maha Sempurna,tiada sikit bersifat lemah mahu pun menunjukkan lemah/kelemahan.

   “Katakanlah: Dia yang Maha Esa”, Kerana Dia lah satu-satunya ‘Yang Maha segala yang Maha’,tiada Maha selain ALLAH SWT. ALLAH bersifat ghaib, jika ALLAH itu muncul dihadapan hamba-hambaNya, maka bersifat lemah lah Ia. ALLAH Maha Mengetahui apa yang ada disesudah dan disebelum. Masa itu adalah dibawah kuasaNya.cuba bayanghkan sekiranya ALLAH ada didepan mata hambaNya, nescaya hambanya akan mengukir berhala/patung, dan berhala/patung itu lah yang akan disembah hambanya,bukan pada yang Maha Esa.maka tiadalah Nabi dan RasulNya untuk dijadikan utusan. Tapi ALLAH tidak bersifat lemah.jika ALLAH tidak bersifat ghaib,maka ALLAH mudah dijumpai dan saintis-saintis dan pengkaji akan mencipta alat untuk berkomunikasi dan alat/pengangkutan untuk bertemu ALLAH,tapi ALLAH tidak bersifat lemah. Sedangkan penciptaan Adam a.s. dan penderhakaan azazil adalah rancangan ALLAH SWT untuk menjadikan titik-titik permulaan kehidupan Manusia. Inilah Kuasa ALLAH SWT yang sangat hebat. ianya untuk menjadi sejarah buat manusia dari zaman ke zaman.Dan diturunkan Nabi-Nabi dan Rasul-Nya untuk memperingatkan tentang kewujudan mereka yakni menyembah ALLAH yang Esa.yang tida beranak dan diperanakan.ALLAH adalah tuhan yang bergantung pada-Nya segala sesuatu. maksudnya adalah ALLAH mampu segala-galanya,apa yang ingin ALLAH lakukan tiada siapa yang mampu menghalang dan tiada siapa yang tahu rahasiaNya, segala yang terjadi,telah ALLAH tentukan dan pada ALLAH lah kita berharap.

   Dia tiada anak dan tidak diperanakkan. dan tiada siapa pun yang setara dengan Nya. ALLAH tiada sekutu,tiada mewariskan atau diwariskan. ALLAH Maha Kekal.kerana ALLAH tidak bersifat lemah. segala yang ada di langit dan dibumi adalah hakNya.Segala puji-pujian hanya untukNya.apa yang terjadi adalah kesilapan manusia itu sendiri.bukan pada ALLAH.

   diharap sedikit peringatan saya pada hamba ALLAH semua, dapat mengukuhkan lagi keimanan kita.

  73. hamba Mu Ya ALLAH Says:

   percayalah pada janji-janji ALLAH,yakni ALLAH akan memelihara Al-QUran hingga hari kiamat.kerana Al-Quran adalah Kalamullah yakni kata-kata ALLAH. ALLAH akan menurunkan Nabi ALLAH Isa a.s dari syurga untuk membenarkan apa yang Nabi Muhammad saw dakwah/sampaikan dan akan memperbetulkan akidah umat Nabi Isa a.s yang menyimpang jauh. ALLAH mencabar pada mereka yang tidak mempercayai Al-Quran untuk mencipta kitab seperti Al-Quran.jika dikumpulkan semua penduduk bumi,nescaya tidak mampu akan mereka.

  74. hamba Mu Ya ALLAH Says:

   Misonaris membuat dakwaan kononnya bahawa

   Isa tidak dibunuh melainkan diangkat (QS. 4 An Nisaa -wanita- 157-158)

   Bertentangan dengan:

   Isa lahir, telah wafat, dan bangkit hidup kembali (QS. 19 Maryam 33)

   Bantahan
   Berikut adalah konteks ayat Surah An-Nissa’ (4): 157-158 berserta terjemahannya:

   “Dan kerana ucapan mereka” ‘Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, ‘Isa putera Maryam, Rasul Allah’ padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak (pula) menyalibnya, tetapi (yang mereka bunuh ialah) orang yang diserupakan dengan ‘Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih faham tentang (pembunuhan) ‘Isa, benar-benar dalam keragu-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka, mereka tidak (pula) yakin bahawa mereka bunuh itu adalah ‘Isa.

   “tetapi (yang sebenarnya) Allah telah mengangkat ‘Isa kepada-Nya. Dan adalah Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

   Berikut pula adalah ayat Sura’ Maryam (19): 33 berserta terjemahannya

   “Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.”

   Tidak ada pertentangan antara kedua-dua ayat tersebut. Ayat yang pertama, iaitu Surah An-Nissa’ (4): 157-158 menceritakan bahawa Nabi ‘Isa telah diselamatkan daripada mati disalib dan diangkat ke langit oleh Allah s.w.t., yang bermakna bahawa ‘Isa belum mati dan akan kembali ke dunia pada akhir zaman. Memandangkan Isa a.s. belum lagi mati menurut al-Qur’an, maka kata-kata ‘Isa a.s. di dalam Surah Maryam (19): 33 yang mengatakan bahawa dirinya akan mati semasa dia bercakap dari dalam buaian hanya akan berlaku apabila dia muncul pada akhir zaman dan membunuh ad-Dajjal. Kepercayaan tentang kembalinya ‘Isa a.s. ke dunia untuk membunuh ad-Dajjal juga merupakan perkara pokok dalam kepercayaan orang-orang Kristian.

   Masalah “kontradiksi” dalam pemahaman para misionaris timbul disebabkan mereka tidak menimbangkan hadis-hadis Rasulullah s.a.w. yang menceritakan tentang kemunculan ‘Isa di akhir zaman. Riwayat ini memang terdapat di dalam sebuah hadis Nabi s.a.w yang diriwayatkan oleh Bukhari.

   Hadis yang dimaksudkan adalah seperti berikut, yang diriwayatkan dari Abu Hurairah r.a., di mana Rasulullah s.a.w. bersabda seperti berikut:

   Demi Tuhan yang nyawaku berada di dalam genggaman-Nya! Saatnya hampir tiba bahawa Anak Maryam akan turun dan berada di tengah-tengah kamu sebagai hakim yang adil, yang akan membunuh dajjal dan babi, menghancurkan salib, membebaskan pajak cukai dan membahagi-bahagikan harta sehingga tiada seorangpun menerimanya dan bahawa bersujud adalah lebih baik dari dunia seisinya.

   Kesimpulannya adalah jelas: bahawa Nabi ‘Isa tidaklah wafat karena dibunuh atau disalib dan sebenarnya apa yang digambarkan oleh Al-Qur’an adalah sama dengan apa yang digambarkan di dalam Perjanjian Baru sebagaimana yang termaktub di dalam Yohannes 12:27-29, di mana Yesus berdoa agar namanya dimuliakan dan Allah pun mengabulkan permohonan itu. Dengan demikian sudah jelas dan pasti bahwa menurut Injil juga, ‘Isa tidak disalib, karena setiap orang yang tersalib itu terkutuk, padahal Allah memuliakannya.

   Bolehkah para misionaris masih mendakwa bahawa ayat-ayat al-Qur’an ini bertentangan? Tidak sama sekali!

  75. hamba Mu Ya ALLAH Says:

   Dakwaan Misionaris
   Misionaris membuat dakwaan kononnya bahawa:

   “Bunuhlah dirimu! Hal itu lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu, maka Tuhan akan menerima taubat.” (QS. 2 Al Baqarah – sapi betina- 54)

   Bertentangan dengan:

   “Janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah maha penyayang kepadamu.” (QS 4 An Nisaa – wanita – 29)

   Bantahan
   Alangkah dangkalnya fikiran misionaris Kristian ini sehinggakan membuat dakwaan yang benar-benar palsu dan tidak mempunyai asas sekalipun. Seperti yang sebagaimana lazimnya, misionaris Kristian telah mengambil makna ayat-ayat Qur’anul Karim luar daripada konteksnya.

   Perbandingan Konteks Ayat-ayat 2:54 dan 4:29
   Berikut adalah ayat Surah Al-Baqarah (2):54 beserta terjemahannya

   “Dan (ingatlah), ketika Musa berkata kepada kaumnya: ‘Hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri kerana kamu telah menjadikan anak lembu (sembahanmu), maka bertaubatlah kepada Tuhan yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu. Hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu; maka Allah akan menerima taubatmu. Sesungguhnya Dialah yang Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.”

   Berikut pula adalah seluruh ayat Surah An-Nissa’ (4):29 beserta terjemahannya (di mana misionaris hanya memetik hujung ayat tersebut)

   “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

   Sekiranya kita membandingkan dua ayat di atas yang didakwa oleh misionaris Kristian sebagai “bercanggah” ini, dapatlah kita melihat bahawa Surah Al-Baqarah (2): 54 menceritakan kembali peristiwa Nabi Musa a.s. berdepan dengan kaumnya dan menganjurkan hukuman membunuh diri sebagai tanda taubat mereka agar diterima oleh Allah . Manakala Surah An-Nissa’ (4):29 ditujukan kepada orang-orang yang beriman, iaitu umat Nabi Muhammad (orang Islam), baik pada zamannya dan juga zaman sekarang.

   Memang jelas bahawa kedua-dua ayat sedang menceritakan tentang dua zaman yang berbeza, serta syariat yang berbeza. Adalah tidak munasabah untuk menganggap bahawa syariat yang dianjurkan oleh Nabi Musa a.s. sama dengan syariat yang dianjurkan oleh Rasulullah s.a.w., kerana sememangnya umat Islam sudah mengakui bahawa setiap syariat Nabi-nabi dan Rasul-rasul berbeza antara satu sama lain, tetapi hanya syariat Rasulullah yang kekal sehingga ke hari kiamat.

   Sekali lagi, misionaris Kristian telah gagal menemukan “percanggahan” di dalam ayat-ayat di atas.

  76. syud^_^ Says:

   Kesilapan besar para misionaris Kristian adalah kurangnya pendedahan dalam cara-cara mentafsir al-Qur’an dan disebabkan itu, mereka dengan sewenang-wenangnya menggunakan penafsiran mengikut cara tersendiri mereka untuk menegakkan tuduhan-tuduhan mereka yang jelas palsu.

  77. once Says:

   tuhan tuh selain tiga ada lima,tuhan bapak,ibu,anak,kakek,sepupu,keponakan,satu darah…. loh kok jadi banyak????? terlahir sebagai manusia bukan dari hewan seperti hindu,menikah dengan manusia bukan hewan….. yang jelas bagi kristiani bukan trinitas tapi semuanitas karena kita semua saudara tuhan sebagaimana ajaran budha jika sudah mencapai pencerahan siapapun bisa jadi tuhan,tapi yang aku masih bingung seperti hercules,uzair dan yesus diatas berebut tahta yahhh…

  78. Hamba Allah S.W.t Says:

   SAlam kawan2 islam sekalian,Usah dirisau..kiamat kelak,semua bakal terjawab..Selam ini orang islam selalu dianggap hina dan pengganas..sedangkan mereka la yang menjadi pengganas..mereka hine al-quran,kencing di atas al-quran dan kita sebagai pencinta islam dan Allah perlu mempertahankan Kesucian Agama Islam dan Al-Quran..Di Akhir Zaman nanti, kaum2 yahudi dan Kristian Laknatullah akan menangis dan mati dengan seksanya..Neraka tempat mereka yang menyekutukan Allah..

  79. bacter Says:

   kpd mbokke…
   mengenai Trinitas..1)ayat ni boleh diterima akal..2)ayat ke 2 ni..tak boleh langsung pakai..ikutkan logik..tuhan itu seperti bos..kalau bos..buat ape nak susah2..die just beri arahn kat orng bawah jalankan tugas..3)ayt 3 pun takleh terime..ad ke tuhan senag2 kene ikat,kene buli..lemah giler..tuhan lemah macam ni ke???..

  80. bacter Says:

   kepada kingsms89..
   ala..normal la..nafsu..sebab nafsu.orng jadi jahat,rosak..robot pun takde nafsu,dah di programkan pun kadang2 buat silap..kite adalah ciptaan.bukan pencipta..ap yang menjadi persoalan kebenaran kat sini ialah kandungan kitb yang menjadi pegangan..keaslian kitab tu..pasal benua arab yang tak sehaluan tu..umum dah tau..oarng arab memang bangsa yang kasar..susah untuk di urus..sebab tu la nabi banyak lahir dari kalangan bangsa arab..

  81. bacter Says:

   kepada Gabriel..
   sory comen saya..memang la agama adalah urusan masing2…Mewujudkan kasih dan persaudaraan jauh juga adalah penting..memang semue agama menyeru kearah kebaikan..tetapi persoalan yang utama..agama manakah yang benar2 didunia..yang bukan ciptaan manusia..yang buakn agama dari olahan akal manusia

  82. bacter Says:

   kepada chester..
   Buat orang yang mempertahankan agama islam dan beragama islam,saya nak tanya anda beberapa soalan… (1)anda baca al-quran tapi anda fahamkah apa maksudya(2)kawan saya kata kalau orang kristian masuk agama islam dosa yang lampau tidak ada lagi,betul kah?(3)adakah dinyatakan bila kita beragama islam confirm masuk syurga,kalau ada dinyatakan baru saya nak masuk muslim.(4)orang cakap alkitab injil diseleweng ayatnya tapi al-quran betul kah tak diseleweng,orang muslim memang tahu baca al-quran tapi tak tahu maksudnya kan…buat apa nak komen pasal agama lain kalau kita pun tak faham dengan agama sendiri…lagi senang citer anut la agama yang kita faham.k.akhir kata saya bersyukur sebab jadi seorang hamba allah yang beragama kristian(S.I.B SABAH)

   jawapan soalan 1)memang tak faham semua maksudnya.akan tetapi membacanya adalah suatu ibadah..juga dapat pahala walaupun jumlah yg dapt tak 100% dapat..2)betul..3)conform tak conform tu begantung pada amalan la..nak dapat sesuatu yang baik itu bukan mudah..kita hanya perlu berusaha dan bertawakal.4)check la ayt alquran ad seleweng ke tidak..tanya la orng hafiz injil..pasti die pun susah nak jawab..emm.memang la tak semua yang hafal..tapi kan ada kitab terjemahan,dari situ kita boleh faham..kalau makna injil aku bace pun sakit hati..langsung tak lojik cnth.. ‘Matius’ lagi, fasal 27 ayat 1-2, menyebut:

   “Setelah hari siang, maka segala ketua imam dan orang-orang tua kaumpun berundinglah atas hal Yesus supaya dibunuhkan dia, maka diikat dia serta dibawa pergi, lalu diserahkan kepada Pilatus, iaitu Wakil Pemerintah.”..ad ke tuhan kene ikat..kelakar la.langsung tak power

  83. masjay Says:

   kalau al quran seperti injil, wah repot kalau mau sholat di luar negeri. contoh orang berbahasa melayu mau sholat di thailand. mana bisa sholat donk. makanya di manapun kapanpun al quran tak kan berubah

  84. adiecebol Says:

   assalamualaikum wr.wb…haleluya….budha bless to u….hom swastiasu

   fakta kabah (kota mekah) sebagai pusat bumi,sebagai arah kiblat umat islam,
   fakta bulan pernah terbelah menjadi 2 telah dibuktikan oleh ilmuwan amrik
   fakta nabi musa, Seorang Arkeolog bernama Ron Wyatt pada ahir tahun 1988 silam mengklaim bahwa dirinya telah menemukan beberapa bangkai roda kereta tempur kuno didasar laut merah

   silahkan baca pada blog Isi-Bumi-Kita
   ALLAH tuhanq
   Al-Quran kitabq
   Nabi Muhammad rasulq

   bgi umat kristiani tolong buktikan mukzizat yang ada di alkitab….seperti mukzizat yang ada diAl-Quran bisa dibuktikan secara ilmiah
   wassalam…salam sejahtra…budha bless to u..home swastiasu

  85. bb80 Says:

   so pendapat anda, kami yang beragama KRISTIAN ni ajaran sesatlah…..

  86. bb80 Says:

   kenapalah wujudnya agama lain kan….SESAT tu……alangkah bagus kalau Islam je wujud dlm dunia ni…..taklah kita sesama manusia ni saling benci-membenci,kutuk-mengutuk…pendek kata amanlah.

  87. md azizul Says:

   saya azizul bumur 13 thun. . . . saudara agama yang benar adala islam. . . . . . .perna saya mengadiri majlis daura di surau. . . . . . . dlm majlis trsbut ada seorang ustad mnegaskan smua orng di dnia asalnya islam .. islam adala agama yag memenuhi fitrah seseorang manusia skarang

  88. md azizul Says:

   saudara semua agama di dunia salah salah kecuali ISLAM . . . saudara agama kristian tidk benr klau saudara x pcaya cuba saudara b,jmpa dngan bks KETUA PADERI SABAH THOMAS LAIDEN kemana sekarang . . . beliau tele memeluk agama islam . . .bliau jugak mngatakan smua benda yang bliau tlah kaji jawapan ialah ISLAM. . . . .wa nama beliau sekarang TAJUDDIN OTHMAN ABDULLAH sedanngkan dulu beliau menganut agama kristian tambahan lagi beliau dulu perna bertugas sbagai ketua paderi sabah mengampunkan dosa dosa orang. . . . .saudara agama saya islam tidak menyembah berhala tapi agama kristian menyembah berhala ishishish padahal mereka juak yang buat sndri patung berhala itu . . . . . . . .saudara agama ISLAM yang benar

  89. md azizul Says:

   asalamualaikum. . . . . . zaman dahulu memeng jahil berbanding zaman sekarang wahai saudara agma kristian tidak benar . . . . . wahai penganut agama kristian kamu adala orang yang jahil pada masa kini. . . . . . . sesungguhnya islam agama yang benar tiak ada agama yangboleh menanding kan agama islam . . . .YA ALLAH ENGKAU LAH TUHAN YANG AKU SEMBAH ,TIADA TUHAN YANG BERHAK DI SEMBAH MELAINKAN ENGKAU YA ALLAH. . . .JADI TEGUHKAN LA IMAN KUE DAN JANGAN LA HAMBA MU INI BERADA DALAM KESESATAN. . . .. . ..

  90. simple je.. Says:

   banyak pembuktian mukjizat2 para nabi2 islam.. tapi saya sering mencari di mana pulak mukjizat2 yang di bawa oleh para kristian.. tak ada pun. yang jumpa hanyalah.. kejahilan..

  91. Faizaltaheer Says:

   SALAM.
   Dalam Bahasa Arab mempunyai 2 kategori kata majmuk(Plural)
   1. Kata majmuk jamak(Plural of quantity)
   2. Kata Majmuk Kebesaran & Penghormatan(Plural of respect)

   Oleh itu tafsiran ‘Kami’yang digunakan dalam tafsir AlQur’an adalah sempena Kebesaran dan penghormatan kepada Tuhan..
   Namun itu ‘Kami’ tetap digunakan dalam bahasa Melayu dalam tafsir Al Qur’an untuk mengelak terjadinya tuduhan salahtafsir dari golongan skeptik dan prejudis.

   Penjelasannya : …’Kami’.. dalam tafsir Al Qur’an adalah sempena kebesaran dan rasa hormat(plural of respect) ketika merujuk kepada ALLAH SWT.
   Seperti Queen Elizabeth gunakan dalam ucapan diraja Britain..

   Contoh dekat: Dalam Bahasa Brunei:
   Soalan: ‘Ke mana kita?’. Perkataan ‘..kita..’di atas tidak bermaksud berdua atau ramai. Tetapi soalan dalam Melayu sebenarnya bermaksud: ‘Ke mana awak’.
   Penggunaan kata ..’kita’..nampak seperti majmuk(lebih dari satu) dalam bahasa Melayu.
   Tetapi sebenarnya ianyan adalah sapaan hormat kepada orang lain dalam bahasa Brunei.
   Harap Jawapan mudah difahami…..(Rujuk ebsite Bahasa Arab)

   P/S : Cukup tidak sesuai jika ALLAH SWT dirujuk dengan perkataan : Saya,aku,diriku atau Beta…

   Wallahualam

  92. fella Says:

   bodoh!!!!!
   bukan org kristian yang sering membawa orang islam masuk ke agama kristian.
   malahan orang islam yang sering membawa orang kristian memeluk islam.

  93. Allah adalah Tuhanku Says:

   ALLAH adalah Tuhanku,,ISLAM adalah AGAMAKU dan tunjang hidupku,,dan NABI MUHAMAD itu adalah nabi dan rasulku…KETAHUILAH bahawasanya ISLAM lah agama yang sebenar-benarnya…Takbir! ALLAHU AKHBAR!!! ALLAHU AKHBAR!!!!! ALLAHU AKHBAR!!!!

  94. iin Says:

   fella: buktinya, ngapain kalian bikin acara buka puasa di gereja2, cari simpati aja…. ga level!!!

  95. REZA84 Says:

   WAHAI UMAT MANUSIA, PANDANGLAH DN LIHATLH DGN MATA HATI KEJADIAN ALAM MAYA INI, DI DALAMNYA AKAN TERPANCARLAH KEHEBATAN PENCIPTAANNYA, DI SITULAH TIMBULNYA KEIMANAN YG TEGUH TERHADAP TUHAN YG MAHA ESA, KEIMANAN INILAH YG TERBIT DR PARA2 UTUSAN TUHAN SEMENJAK PENCIPTAAN NABI ADAM HINGGALAH SKRG..JGN KITA TAKSUB DN MEMPERCAYAI CERITA2 DONGENG YG DISAMPAIKAN OLEN ORG2 YG KONONNYA MENGAKU DIRINYA MENGENAL TUHAN..SELIDIKI DIRI KITA DN BERRFIKIRLAH TNTG KEJADIAN LANGIT DN BUMI KERANA ITULAH PERJALANAN DN PENGENALAN UTK SMPAI KPD TUHAN..KEIMANAN ADA D DLM DIRI KAMU DN INGATLH TUHAN SENTIASA BERADA DGN KITA JIKA KITA MENGETAHUI..DIRIMU ITU BUKAN MILIK KAMU, DIBERI PINJAM SEMENTARA SAJA D DUNIA INI, SBLUM DIAMBIL SEMULA OLEH TUANNYA..K.AZWAN

  96. love Says:

   Agama islam tidak memaksa agama lain untuk memeluk agama islam ,kbnyakn mualaf memeluk islam kerana mereka sendiri tlh menggunakan mata hati mereka untuk mencari kebenaran dgn mempelajari kitab suci agama islam,,,carilah kebenaran yang sebanarnya,insyaAllah,semoga anda memperoleh hidayah….Amin ^_^

  97. kamilah35 Says:

   untuk pengetahuan semua..terutama kingsms89…
   mengenai qadar,malaikat memerlukan sehari untuk naik ke langit,sedangkan kita,memerlukan 50ribu tahun.dan memang betul..sehari di akhirat bersamaan 1000tahun di bumi.
   mengenai arak,memang benar,di syurga ada arak,tapi tidak memabukkan malah lebih enak. dan untuk pengetahuan anda,akal dan fikiran kita takkan dapat mencapai untuk membayangkan mengenai kehidupan di syurga.dan kehidupan di syurga amat bahagia,di mana tiada yang diharamkan.

  98. ayu Says:

   renung-renungkanlah…
   bila angin bertiup…terasa nyamannya…tapi tidak boleh
   melihat…
   begitu jugalah ALLAH S.W.T…
   rumah kayu asal dari papan…
   papan asal dari pokok…
   manusia menebang pokok untuk membuat papan dan mencipta rumah…
   tapi…pokok x kan tumbuh dgn sendirinya…
   manusia pula ???…
   bukan untuk memperkecilkan org beragama kristian…tapi renung2kan lah….
   setiap benda yg ada di dunia ini ada penciptanya….

   kitab bible yg sekarang ni sudah tidak asli…telah byk diubah suai…tetapi paderi kristian akan menyimpan satu naskah AL_QURAN untuk rujukan…x percaya…cuba tanya pada paderi anda…

   jika ilmu panjang sekail..jgnlah lautan hendak di duga…
   tidak salah kiranya org kristian belajar tentang islam…cari,bandingkan…dan fahami…

   tetapi org islam kuat berpegang teguh pd ajaran nya…
   YA ALLAH HAMBA MU INI MEMOHAN KEAMPUNAN…..

  99. PT. Gacor Jaya Prima Says:

   boleh ikutan? hehehe…
   lama2 situs ini bisa jadi tempat diskusi agama.,.. ^^

  100. PT. Gacor Jaya Prima Says:

   saya mau tanya dengan hormat tanpa ingin melukai dan dengan maksud “menyerang” keimanan Islam… Namun, apakah benar, orang-orang muslim benar2 merasa tidak boleh seorang non-Muslim mengutip ayat2 Al-Quran atau hadis,?? ^^

  101. hamba Allah yg Muslim Says:

   Islam adalah agama yang benar..agama paulus(kristian) adalah sesat..kitab bible yang ada skrg ni dengan mudahnya isinya berubah, siapa yang ubah?..tanyalah orang yang beragama paulus(kristian)..murahnya ayat tuhan sampai boleh diubah2..i proud to be a Muslim..ALLAHUAKHBAR!!!!..

  102. 1malaysia Says:

   apakah maksud iman dalam islam?adakah mukjizat terjadi dalam islam?

  103. hamba Alloh Says:

   KEBENARAN ISLAM YANG MUTLAK.

   1. Qur’an dengan bahasanya yang tetap sepanjang masa dan
   sama dimana-mana telah sanggup menciptakan iklim keIslaman
   yang merata mutlak. Ia akan dimengerti di Amerika, demikian
   juga di Inggris. Bila ia dibacakan di Jepang, maka ia juga
   dipahami oleh orang-orang India dan Pakistan, dan bila ia
   dibaca di negeri Belanda, maka Mesir, Libya, Indonesia akan
   mengerti, setidak-tidaknya mengenali bahwa itulah ayat-ayat
   Al Qur’an. Qur’an tidak pernah dirubah bahasanya dan ini
   saja sudah dapat dijadikan pegangan, bahwa isinya authentik
   asli. Beda dengan Injil yang telah melalui sedemikian banyak
   terjemahan, sehingga keaslian kata-kata mungkin telah
   menyimpang dari maksud semula. Ia disalin dari bahasa Ibrani
   ke bahasa Gerika, lalu ke bahasa Latin, dari Latin oleh
   Marthen Luther pada tahun 1521 disalin ke bahasa Jerman.
   Dari Jerman disalin pula ke dalam bahasa Inggris, Belanda,
   Indonesia, Jawa, Minang, Timor dst. Sambil menyalin, maka
   atas pertimbangan politik(?) sipenyalin menterjemahkannya
   pula menurut “situasi dan kondisi” setempat. Kita lihat
   misalnya, kalau didalam Injil bahasa Belanda dan Inggris
   syarat masuk surga adalah Door bidden en fasten atau by
   praying and fasting, maka didalam Injil bahasa Indonesia
   mereka mencukupkan hanya dengan doa, sedangkan fasting atau
   fasten atau puasanya dihilangkan.

   2. Al-Qur’an tidak bertentangan dengan Ilmu pengetahuan.
   Bacalah theorie LaPlace & Chamberlin, bacalah theorie
   kejadian bumi, maka Chamberlin menyebutkan: Bahwa bumi kita
   ini ialah terjadi dari gumpalan-gumpalan kabut yang
   bergulung-gulung semakin lama semakin padat, sehingga
   berpijar, dan kemudian mati pijarnya, lalu tumbuhlah
   kehidupan. Lalu cobalah kita buka Al-Qur’an surat
   tertulislah disana theorie itu: “Dan ingatlah ketika Aku
   menciptakan bumi ini dari suatu hamparan yang lalu
   bergulung-gulung.” Qur’an surat Nuh 14 menulis tentang
   adanya tingkatan-tingkatan kejadian dari manusia, surat Al
   An’am 97 memuat theorie Astronomi. Dalam surat-surat yang
   lain dimuat pula theorie perkawinan tanam-tanaman (botani).
   Qur’an tidak serupa dengan Perjanjian Lama yang menolak
   theorie Galileo Galilei, Islam tidak seperti Kristen yang
   telah begitu banyaknya membunuhi kaum cerdik pandai seperti
   Galileo Galilei, Johannis Heuss dan sebagainya.

   3. Al-Qur’an tidak menentang fitrah manusia. Itulah sebabnya
   didalam Islam tidak diakuinya hukum Calibat atau
   pembujangan. Manusia dibuat laki-laki dan perempuan adalah
   untuk kawin, untuk mengembangkan keturunan. Maka itu ajaran
   Paulus yang mengatakan bahwa ada “lebih baik” laki-laki itu
   membujang seperti aku dan perempuan itu tidak kawin,
   ditentang oleh Islam. Bukankah monogami akhirnya melibatkan
   dunia Kristen dalam lembah pelacuran? Bukankah orang-orang
   Italia yang monogami itu akhirnya mempunyai juga istri-istri
   yang gelap? Dan bukankah Amerika, Swedia dll. akhirnya
   menjadi bejat akhlaknya sebab mempertahankan monogami? Maka
   dunia akhirnya menetapkan: Poligami adalah bijaksana dengan adanya term and condition tertentu.
   Poligami mencegah manusia daripada zinah dan pelacuran.
   Tidak heran bila surat An Nisa ayat 3 kemudian membolehkan
   orang untuk Poligami, yaitu poligami yang terbatas: 4.

   4. Qur’an udak bertentangan dengan aqal dan fikiran manusia.
   Itulah sebabnya Islam sangat menghargai akal dan fikiran
   yang sehat. Kaidah Islam tidak dapat menerima doktrin “Tiga
   tetapi satu,” sebab tiga tetapi satu bertentangan dengan
   ratio. Ummat Islam sama sekali tidak dapat memahami
   bagaimana Paus, seorang manusia, dapat menjabat Wakil
   Tuhan(Ficarius Filii Dei). Paus mewakili urusan Allah untuk
   dunia ini, memberikan amnesti, abolisi dan grasi atas ummat
   manusia yang berdosa dengan mandaat sepenuhnya dari Allah.
   Demikian pula, kalau kami yang tidak tahu menahu akan
   perbuatan Adam harus memikul dosa Adam. Dan akal lebih tidak
   bisa menerima lagi, kalau Allah yang pengasih penyayang itu
   akhirnya lalu menghukum mati anaknya sendiri demi menebus
   dosa Adam dan anak cucu Adam. Maka itulah Islam tidak
   mengakui dosa keturunan, juga tidak mengakui adanya
   “Sakramen pengakuan dosa” yang memanjakan manusia dan
   mengajar manusia untuk tidak bertanggung jawab itu.

   5. Islam tidak bertentangan dengan sejarah. Islampun dengan
   sendirinya tidak mendustai sejarah. Putih hitamnya sejarah
   Islam, diakuinya dengan jujur. Ia, misalkan mengalami
   tragedi pahit seperti “Night of St. Bartolomeus” pastilah ia
   mengakui, dan ummatnya mengetahui. Islam selalu sesuai
   dengan situasi d.an kondisi, ia bukannya menyesuaikan diri,
   tetapi diri (dunia maksudnya) yang harus menyesuaikan
   dengannya.

   6. Oleh sebab itulah maka Islam tetap bertahan. Ia selalu
   maju seirama dengan kemajuannya zaman. Empat belas abad
   sudah lamanya Islam tetap dalam suatu kesatuan syareat dan
   hakekat. Seribu empat ratus tahun lamanya hukum-hukumnya,
   undang-undangnya, shalat dan kiblatnya, puasa dan hajinya
   tetap berjalan. Ia tidak ambruk setelah ilmu pengetahuan
   lebih maju, ia juga tidak colaps menghadapi kebangkitan
   humanisme dan sosialisme. Adapun atau kalaupun dikatakan
   mundur, sebenarnya ialah ummat artinya orang-orangnya apakah
   itu person atau kelompok. Mengapakah ummatnya mundur? Sebab
   ia telah meninggalkan Qur’annya. Ia berbeda dengan ajaran
   atau hukum gereja Katolik yang selalu berubah-ubah boleh –
   tidak boleh dan sekarang boleh lagi kawin. Padahal soal
   kawin adalah soal keputusan Tuhan. Adalah keputusan Tuhan
   selalu berubah-ubah dan dapat ditentang oleh manusia?

   7. Qur’an tak dapat disangkal ]agi, adalah pegangan hidup
   dan mati, dunia dan akhirat. Qur’an ternyata merupakan
   landasan idiil dan spirituil, landasan hidup di dunia dan
   di akhirat. Qur’an, tidak hanya memuat perkara akhirat saja,
   tetapi juga perkara dunia. Itulah sebabnya bila kita membaca
   Al-Qur’an kita akan menemui bermacam-macam hukum, apakah itu
   hukum pidana, perdata, atau hukum antar manusia dan
   kemasyarakatan. Demikian pula ia memuat hukum dengan
   lengkapnya hukum perkawinan dan sopan santun perang.

  104. mUJAHID SIPITANG Says:

   SESUNGGUHNYA KEJAYAAN MANUSIA HANYA TERLETAK KPD AGAMA…SEJAUH MANA KITA IKUT PERINTAH ALLAH S.W.T. DAN IKUT CARA KEHIDUPAN NABI S.A.W.IA AKAN BERJAYA DI DUNIA DAN AKHIRAT..

  105. niat Says:

   to all non-muslim….find the truth when you still have time….

  106. ABdullah Says:

   kristian wujud selepas kematian nabi isa..nama kristian wujud dari golongan yang tidak suka akan nabi isa dengan mengelar pengikut baginda kristian…seperti yang ada sekarang…Baginda(nabi isa a.s) kalau dia wujud di depan kita sekarang,kita bertanyakan pd Baginda apakah agamamu wahai nabi Allah???…kmu rasa apa Baginda akan jawab?adakah kristian?..Baginda tidak akan jawab kristian sebab baginda tidak pn bagi nama agama yang dia anuti semasa hidupnya itu kristian…Baginda akan menjawab agama yang saya anuti adalah PENYERAHAN DIRI SEPENUHNYA KEPADA TUHAN!!!..dan ayat pendek untuk maksud perkataan di atas dalam bahasa arab adalah ISLAM!!!

  107. hamba Allah Says:

   wahai abdullah,sungguh terang dan nyata kesalahan mu. . sebelum kedatangan Nabi Muhammad, agama ISLAM tidaklah dinamakan ISLAM. . saudara, saya yakin nabi ISA akan menjawab “saya berpegang kepada agama Allah”.. Nama ISLAM hanya muncul ketika Muhammad Ibnu Abdullah-the last prophet- muncul untuk menyelamatkan kaum Musyirikin ~ ASSALAMUALAIKUM, WARAHMATULLAHIWABARAKATUH . . perbetulkan ana jika ada kehilafan :) salam ukhwah !! JIHAD FISABILILLAH .

  108. kenedy Says:

   cuma tunggu dan lihat di akhir dunia ini siapa yang benar siapa yang salah..pada masa tu nabi palsu akan muncul..sama2 kita saksikan…cakap byk pun tidak guna..debat sana sini,kutuk sini sana??..think..it’s a part of sins…

  109. Ingat mati Says:

   ingatlah iblis sentiasa memesongkan kita.. wahai penganut kristan sesungguhnya agmamu telah terpesong jauh dri agama Allah s.w.t. Marilah kta kembali ke agama islam krna islam adalah sebnr2 agama yg akan membri kta kbhgian didunia lbh2 lgi diakhirat kelak.. allahualam..

  110. pencari kebenaran Says:

   assalamualaikum..
   trlebih dhlu sy ingin mngucpkn tahniah pd kalian semua, krn msih ad lg insan y peduli ttg pegangannya…kite disini bkn brbincang utk mncri prbalahan..bahkn kite brbincang bgaimna utk mncari persmaan, shingga prsmaan i2 mnybbkn kite dpt menilai dmnakh kbenaran…kritian mnyebut tuhan i2 satu..islam juga mnyatakan bhw tuhan i2 stu…cme kristian menyebut bhwa 3 i2 hakikatnya 1..umat islam mnyebut bhw Allah i2 tetap stu dn bkn 3 i2 1…bg umat islam Allah i2 tuhan yang satu..wajarkah allah menjelmakn diriNya sbg manusia utk mnebus sgla dosa manusia…mengapa ia perlu berbuat demikian mnjelma sbg makhluk y Dia sendri cipta…jika benar Allah turun mnjelma sbg isa utk mnghapuskan dosa manusia..mngapa ddlam al-kitab ad mnyatakn bhw isa mencela org y menyalibnya spatotnya isa perlu memuji org tersebut krn tlh mnyalibinya dn disebbkn penyaliban i2 mnyebabkn dosa2 manusia terhapus…jd fikir2kanla…

  111. 333 Says:

   Memang menjana minda melalui pembacaan ini. Semoga keturunan nabi Ibrahim (Ishyak dan Ismail) sentiasa diberkati.

   Semua yang berlaku memang dalam perancangan Tuhan.

  112. Sweet Says:

   Salam,btol..islam adlh agma y dredhai..Allah tuhan y 1. Xb’anak dn dperanakkn.. Kte wajib myakini bhwa Allah itu ad,mlalui kkuasaan’y. Allah mciptakn langit,lautan,daratan,matahari,bulan,bintang,bumi,dn planet2 laen.Mciptakn tumbuh2n,bahkn sluruh isi mahluk dmuka bumi ini tmsuk mnusia,jin,dn syaitan..Krne Allah jgelh kte hdup ddunia ini.Mmpukah isa y danggap owg kristian sbg tuhan mmpu mciptakn makhluk dbumi ini sdgkn dya hyalh seorg manusia..?? Dye hnyalh nabi utusan Allah utk mbimbing mnusia kjln y bnar iaitu islam.Rnung2kn dn slmt b’amal. Mdh2n dbri hidayah 4 n0n-muslim..amin…

  113. adam Says:

   Salam kepada sekalian anak cucu adam .. untuk merungkai segala permasalahan berkaitan kepercayaan dan pegangan ..

   Kena pergi kepada asas mengenal diri dan mengapakah manusia dilahirkan didunia?

   apabila sudah mengenal asal kejadian diri ini barulah kita insaf dan sadar bahawa siapakah sebenarnya yang menjadikan kita.

   adakah sia2 sahaja manusia diwujudkan didunia?

   apakah tujuan manusia dijadikan hidup didunia?

   kemanakah manusia selepas mati?

   Oleh kerana Allah itu adalah Kuasa.
   Kuasa yang menjadikan sekalian alam didunia dan selain dari dunia ini.

   Pengetahuan akal manusia ibarat setitik air dilautan.

  114. BOB Says:

   SALAM SEMUA..AKU NAIK SAKSI TIADA TUHAN DI SEMBAH MELAINKAN ALLAH DAN NABI MUHAMMAD ITU ADALAH PESURUH ALLAH

  115. .suka lagu rock80-90'an Says:

   memang betul terdapat beberapa persamaan antara kandungan bible dan quran..kerana kedua-dua nya adalah agama Allah swt..

   cuma,bible terdapat versi perjanjian baru dan perjanjian lama..terdapat perbezaan kandungan antara perjanjian lama dan baru..mengapa ini terjadi?kerana ia nya telah diubah suai isi kandungan nya..kepada orang kristian,kalau tidak percaya,cuba anda buat perbandingan antara pjnjian lama dan baru berkaitan kandungan nya..saya tahu,anda tidak mahu membuatnya..kerana anda malas..

   sedangkan quran,dari dulu sehingga kini,kandungannya tetap sama..tidak pernah berubah..andai kata quran lenyap didunia sekarang ini,tidak menjadi masalah untuk org islam mencari dan membuku kan nya semula..kerana ramai org islam telah menghafal isi kandungan nya..

   jika bible lenyap????bagaimana untuk mencari isi kandungannya semula sedangkan bible terdapat dua versi?..

  116. blablabla Says:

   “Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu).” Surah Al-Hujurat, ayat ke-13

  117. meijie Says:

   orang kristian beriman melalui apa yg disampaikan oleh paderi,pastor dan sewaktu dengannya,,, tanpa sokongan atau bukti dari alkitab…. ada juga golongan kristian yg fanatik dngan paulus, dan sebahagian tidak percayakan paulus… tidak seperti islam .. hadis dan Al-quran jadi rujukan utama…. perikan sura al-baqarah ayat 140..
   Atau patutkah kamu mengatakan, bahawa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dan Nabi Ishak dan Nabi Yaakub berserta anak-anaknya, mereka semua adalah orang-orang Yahudi atau Nasrani, (padahal agama mereka telahpun ada sebelum adanya agama Yahudi atau agama Kristian itu)? Katakanlah (wahai Muhammad): Adakah kamu yang lebih mengetahui atau Allah? Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menyembunyikan keterangan (saksi dan bukti) yang telah diberikan Allah kepadanya? Dan (ingatlah), Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang telah kamu lakukan.

  118. Hamba Allah Says:

   Sesungguhnya Allah itu hanya 1. Agama hanya dibumi, jika kita mati nanti Allah hanya akan menilai kita bukan bertanyakan agama..Dia menilai kita sama ada kita hidup benar berlandaskan Perkatan perkataan dalam kitabNYA dan hidup dalam kasih serta tidak menghakimi sesama sendiri kerana sesungguhnya kita semua adalah hamba2NYA yakni anak2NYA yang DIA sayangi. Tetapi harus diingat dan percaya bahawa dalam hidup kita sehari2 mesti kita ingat bahawa “AKUlah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa (masuk kedalam syurga), kalau tidak melalui Aku.” ingatlah siapakah yg mengungkapkan kata kata ini. dan kita harus menyanjung Allah kita dan menyembahNYA selalu. MAri kita sama2 berdoa agar kedamaian dapat kita capai dan menjadikan Perkataan Allah sebagai pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan jalan hidup kita.

  119. harry potter Says:

   Hai,kepada semua yg tlh m’bri komen d atas,saya amat berterima kasih kepada mereka yg sanggup mengkaji bible dan Al-Quran….sayakagum kerana masing2 b’usaha m’pertahankan agama masing2..tapi cuba anda tanya diri anda…adakah anda mengamalkan ajaran agama anda sekiranya ianya benar?kita tidak sepatutnya menarik orang lain masuk agama kita kalau diri sendiri pun belum tau masuk surga…cadangan saya,baiklah kita mengamalkan agama kita seadanya dan melakukan kebaikan sesama….

  120. panji hitam Says:

   ni saya ada soalan mahal…soalan cepu emas…sape2 y baca ak mintak sangat tolong jawab…jika ada banyak tuhan tidak kah akan terjadi perebutan kuasa antara tuhan tuhan?jika ada banyak tuhan.tuhan y manakah kamu akan sembah?kepada orang kristian kenapa tuhan kamu yang menciptakan kamu lebih lemah dari manusia sehinggakan manusia dapat menangkap nya dan menyalibnya?ada kah tuhan y kamu sembah tu manusia?kenapa pernah ada paderi paderi yang sebelum matinya mengucap dahulu sedangkan paderi itu beragama kristian?kenapa profesor profesor ramai yang memeluk islam selepas mengkaji al quran sedang kan yang mengkaji kitab injil tidak memeluk agama kritian?

  121. panji hitam Says:

   Ucapan ini datangnya dari seorang yang benar lagi dibenarkan kata-katanya atau Sodiqul Masduq. Itulah gelaran bagi Rasulullah.

   Kalau kita mengikuti perkembangan dunia banyak peristiwa yang telah terjadi, yang sebelum terjadinya ia telah pun disabdakan oleh Rasulullah SAW terlebih dahulu.Ini semua sebagai bukti kebenaran ucapan kekasih ALLAH ini. Di antara maksud-maksud Hadis yang telah terbukti kebenarannya ialah :-

   Pertama : Selepas Khulafa’ur-Rasyidin, akan muncul pemerintah- pemerintah di kalangan umat Islam yang menyeleweng daripada AI Quran dan Hadis, menindas dan gila dunia.

   Kedua: Daerah pemerintahan meluas umat Islam hingga menguasai tiga perempat dunia.

   Ketiga: Banyak terbina bangunan yang tinggi-tinggi.

   Keempat: Perempuan sudah hilang malunya

   Kelima: Lelaki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai lelaki.

   Keenam: Tersebarnya ilmu pengetahuan.

   Ketujuh: Umat Islam akan kembali kepada cara hidup orang Yahudi dan Kristian.

   Kelapan: Banyak makanan haram, berlaku rasuah dan riba, yang tidak dapat dielakkan lagi.

   Kesembilan: Orang kafir telah menguasai umat Islam hingga umat Islam terhina dan tertindas di mana-mana.

   Kesepuluh: Ulama-ulama dan pembaca-pembaca AI Quran ramai yang fasiq.

   Kesebelas: Umat Islam sangat cinta dunia dan takut mati.

   Kedua belas: Umat Islam lebih cenderung belajar ilmu dunia daripada ilmu Akhirat.

   Ketiga belas: Masjid hanya menjadi bangunan hiasan yang indah-indah, untuk ditonton, bukan untuk dijadikan tempat ibadah dan mengingati ALLAH SWT.

   Keempat belas : Banyak berlaku peperangan dan pembunuhan.

   Kelima belas: Banyak berlaku bencana alam seperti gem pa bumi, banjir, ribut taufan, ledakan gunung berapi dan pelbagai macam bencana lagi.

   Keenam belas: Banyak berlakunya zina dan lahir anak zina.

   Ketujuh belas: Orang belajar dengan tujuan keduniaan dan bukan kerana ALLAH lagi.

   Kelapan belas: Anak jadi tuan, ibu jadi hamba.

   Begitu juga dengan peristiwa Perang di Iraq ini, ALLAH jadikannya untuk membuktikan kebenaran kata-kata Rasulullah SAW itu. Lebih 1400 tahun yang lalu diucapkannya dan ternyata sekarang terjadi di hadapan mata kita.

   Menurut hadis bermaksud,

   “Tidak akan berlaku Qiamat sehingga tersingkap Sungai Furat (di Iraq) menampakkan gunungan emas (minyak) maka berperanglah manusia kerananya. Akibatnya terbunuhlah daripada setiap seratus, seramai sembilan puluh sembilan orang”.
   (Riwayat Muslim)

   Sabda Rasulullah SAW lagi yang bermaksud : ”Sesungguhnya sebahagian daripada tanda Qiamat itu, banyaknya berlaku Al Kharaj iaitu pembunuhan (peperangan)”.
   (Riwayat Mutawatir)

   Hadis-hadis mengenai Peperangan Teluk ini bukan saja tanda kebenaran ucapan Rasulullah, bahkan ia juga tanda dunia ini sudah terlalu tua. Ia juga sebagai petanda semakin hampirnya kezahiran seorang Penyelamat Dunia yang bertaraf antarabangsa iaitu Al Mahdi AI Muntazar, sebagaimana yang juga sudah pun dijanjikan oleh Rasulullah. Al Mahdi merupakan penyelamat umat di akhir zaman. Beliau juga merupakan seorang khalifah akhir zaman untuk menegakkan keadilan sepertimana orang lain datang untuk menegakkan kefasiqan di muka bumi ini.

   Bersama kedatangannya, beliau membawa kedamaian, kasih sayang, keamanan dan kemakmuran sepertimana yang ALLAH firmankan dalam AI Quran:

   Terjemahannya : Negara yang aman makmur dan mendapat keampunan ALLAH. (As Saba’: 15)

   Seperti juga orang Islam, orang-orang kafir turut sama menunggu seorang penyelamat di akhir zaman. Kalau umat Islam menunggu Imam Mahdi dan selepas itu diiringi pula oleh Nabi Isa a.s., orang Yahudi yakin akan munculnya ‘AI Messiah’. Bagi orang Kristian pula, mereka menantikan kemunculan ‘Tuhan’ Jesus Christ sebagaimana akidah yang diyakini mereka.

   Ketiga-tiga golongan agama ini masing-masing percaya, selain daripada pemimpin yang ditunggu-tunggu itu membawa keamanan, keadilan, kasih sayang dan kemakmuran, ia juga datang untuk membela mereka dan agama mereka. Tapi bagi umat Islam, mereka tetap berkeyakinan bahawa Imamul Mahdi dan Nabi Isa a.s. itu adalah pembela kepada umat Islam. Dua pemimpin itu akan datang untuk memerangi orang-orang kafir yang keras kepala, yang tidak mahu tunduk kepada Islam dan enggan membayar jizyah, termasuklah orang-orang Yahudi dan Kristian yang menjangka penyelamat itu akan membela mereka.

   Ini merupakan khabar gembira dan hadiah besar daripada ALLAH untuk mereka yang yakin dengan janjiNya dan Pesuruh-Nya. Ini merupakan nikmat yang paling berharga, kerana selepas ini iaitu tidak lama lagi, akan lahir seorang pemimpin besar yang ditunggu-tunggu dan yang dirindukan selama ini iaitu Al Mahdi.

   ALLAH simpan dia dan ALLAH zahirkannya untuk membela umat Islam dan ajaran Islam, Dia yang kita tahu akan menjadi khalifah akhir zaman.

   Beliau dibekalkan oleh ALLAH kemampuan dan kekuatan untuk menukar corak pemerintahan dunia yang selama ini penuh dengan kucar-kacir, huru-hara, kezaliman, penindasan, kekejaman, penuh noda dan dosa kepada keadilan, kasih sayang, kedamaian dan kemakmuran.

   Siapakah yang akan menang atau kalah dalam Peperangan Iraq ini? Kemenangan tetap berpihak kepada Islam yang akan mengulangi sejarah kegemilangannya buat kali kedua, bila pemimpin besar yang dijanjikan tiba dengan membawa bersamanya kemenangan dan keadilan. Itulah kemenangan mutlak kepada umat Islam di seluruh dunia.

  122. MOHD_SHAHRIZAL Says:

   aku bersyukur kerana aku di lahirkan seorang yang BerAgama Islam, serba sikit aku mengkaji juga, bahkan teman wanitaku seorang yang beragama kristen ! aku tidak pernah menyalahkan dirinya kerana eya memeluk agamanya, tapi suatu hari tu, aku pernah bertanya, “KALAU BETUL YESUS TU TUHAN KAMU” kenapa saat dia mengalami kekeliruan dia memohon kepada yang di Atas ?? dia pun mempersoalkan ke atas dirinya, bahkan ada tertera dalam bible. persoalanya SIAPAKAH YANG DI ATAS ? sekiranya kamu percaya yang di atas itu tuhan , (ALLAH s.w.t) kenapa bisa dia biarkan anaknya tergantung di atas tiang SALIP ! kenapa bisa nampak anaknya di pandangan mata manusia ! sedangkan TUHAN ITU 1 bukan 3 . aku berasa sedih kerana masih tidak ada kfahaman dalam persoalan ini, YA ALLAH KAU BUKAKANLAH PINTU HATI SAUDARA SAUDARIKU INI AGAR MEREKA TAHU APA ITU erti KEBENARAN.

  123. ADIN Says:

   untuk HAMBA ALLAH…mmandangkan saudra/i mngajukan persoalan , sy juga ingin mngutarakan soaln sye..pertama knapa dgn senangnya kowong mngatakn n mntfsir bhwa owng kristian mnymbah 3TUHAN tuduhan ini atas dsr pnylidikan mlalui AL-KITAB. nmpknya kmu smua juga tdak mmbaca AL-KITAB ngn teliti kn???jwab k…dan mmbuktikan bahawa kamu smua mntafsir dgn hanya MEMBABI BUTA (soie sikit terkasar bhasa)…jika sauadara/i n blum mmhmi isi AL-KITAB..so jgn hnya pndai berkata2 ngn bukti2 y terpesong selidik ngn betol2….lpas tu kemukakan bukti y relevan..

  124. brothetan Says:

   untuk saudara2 yang beragama kristian dan islam diatas,saya ingin tanya sape yang pernah baca hbis al-kitab atwpun al-qran…..

  125. atirah Says:

   Untuk makluman chester. saya beri awak jawapan ya. 1)Tidak semua yang membaca al-quran itu tidak fahami isinya dan ada memang tahu apa yang dibaca dan apa makna. 2) Jika sebelum ini dia bukan islam dan kemudian memeluk islam dengan mengucap 2 kalimah syahadat, dosa yang lepas memang diampunkan. 3) Muslim masuk syurga? memang akan masuk syurga. sekiranya mempunyai dosa yang bertimbun sekalipun, setelah dihisab dan menjalani hukuman setimpal, mereka akan masuk syurga.4) pasal penyelewengan injil atau kebenaran al-Quran,,,hanya boleh difahami dengan mata hati…..
   untuk pt gacor jaya prima
   setiap ayat al-quran dan hadis hendaklah difahami maksudnya. bukan ambil sekerat-sekerat tanpa fahami maksudnya.
   untuk 1 Malaysia, iman itu kepercayaan kepada Allah, malaikat, rasul, kitab2, hari kiamat dan qada dan qadar. Pasal mukjizat, Nabi Muhammad memiliki Al-Quran sebagai mukjizat yang terhebat. OK!

  126. Rafeyki Says:

   mbokke Says:
   December 1st, 2005 at 4:20 am
   Menerangkan mengenai Trinity :
   1. Allah adalah yang menciptakan jagat raya beserta isinya, Allah melihat begitu banyak perbuatan dosa manusia kemudian.

   Soalan:
   Apakah Allah tidak tahu yang manusia akan menyebabkan banyak kerosakkan yang akan di lakukan oleh manusia di mukabumi ini?
   Allah telah berfirman:
   “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata: Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerosakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman: Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” – Surah Al-Baqarah: Ayat 30

   mbokke Says:
   2. Allah turun kedunia melalui FIRMANNYA dan diperkuat oleh ROH KUDUS,menjadi manusia yang bernama ISA AL MASIH yang disebut JESUS KRISTUS oleh orang kristian untuk menyelamatkan kita dari siksa neraka.

   Soalan:
   Apakah Allah terpaksa turun ke dunia sebagai manusia melalui kaedah yang tidak jelas dan keliru ini ( melalui Firman dan diperkuat dengan Roh Kudus?) dan dialah juga yang dikenali sebagai Isa Al Masih@anak Allah untuk menyelamatkan manusia dari siksaan di neraka.?

   Saya sambung disini, pada dasarnya Pengikut Al Masih (Christ-tian-Jesus/Isa) ini percaya bahawa, semua manusia yang lahir ke dunia ini mewarisi dosa yang telah dilakukan oleh Adam semasa nabi Adam a.s disyurga. Oleh sebab itu lah mereka percaya bahawa Allah itu sendiri turun ke dunia di dalam bentuk manusia yang mereka kenali sebagai Al Masih ( Christ-penyelamat/ Jesus/Isa) untuk menebus dosa dosa warisan ini. Ini mereka kenali dengan sifat belas kasih Allah.

   Untuk melepaskan diri dari dosa ini seseorang Pengikut Al Masih @ Massiah @ Christ-tian hanya perlu percaya bahawa Isa itu adalah Allah@anak Allah yang turun ke dunia untuk menebus dosa dosa manusia dengan disalib.

   Soalannya :
   Apakah Allah tidak mampu untuk mengampunkan dosa manusia sehingga terpaksa melalui kata-katanya ( Firman) dan diperkuat dengan Roh nya sendiri untuk menjadi manusia dan menebus dosa yang bukan dilakukan oleh manusia itu sendiri.?

   Apakah manusia itu akan terlepas siksaan neraka atas dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri kerana telah ditebus oleh tuhannya.

   Oleh yang demikian bolehkah kita simpulkan ajaran ini akan menyelamatkan diri dari dosa yang tidak dilakukan oleh dirinya sendiri serta masuk syurga bukan dengan usahanya sendiri.

   Inilah yang saya sifatkan ramainya mereka yang tertarik dengan ajaran ini.

   mbokke Says:
   3. Setelah ISA wafat disalib dan naik ke syurga duduk di sisi Allah,

   Jawapan saya:
   Setelah Isa wafat kerana di salib ( Dia sebenarnya akan ke neraka selama 3 hari) kemudian naik ke syurga di sisi Allah. Sekiranya Nabi Isa a.s itu akan naik ke syurga DUDUK di sisi Allah, ini bermakna Isa a.s adalah bukan tuhan.

   Persoalannya, adakah layak bagi Allah untuk masuk ke suatu tempat yang sungguh keji @ neraka yang diciptaNya sendiri untuk mereka yang berdosa?.

   mbokke Says:
   ISA memberikan ROH KUDUS untuk menghibur kita secara rohani sampai akhir zaman, sebelum ISA datang kembali ke dunia untuk menghakimi kita semua yang begitu berdosa.
   Jadi trinity itu adalah:
   Allah yang mencipta,
   Allah yang menyelamatkan melalui ISA,
   Allah yang menghibur di dalam ROH KUDUS.
   jadi apakah anda berpikir tuhan nya orang kristen itu 3 ? tidak, tuhan itu satu .Dialah yg menciptakan, menyelamatkan dan menghibur kita.

   Saya berkata:
   Allah berfirman:
   “Wahai Ahli kitab (Yahudi dan Nasrani)! Janganlah kamu melampaui batas dalam perkara ugama kamu, dan janganlah kamu mengatakan sesuatu terhadap Allah melainkan yang benar; sesungguhnya Al Masih Isa ibni Maryam itu hanya seorang pesuruh Allah dan Kalimah Allah yang telah disampaikanNya kepada Maryam, dan (ia juga tiupan) roh daripadaNya. Maka berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-rasulNya, dan janganlah kamu mengatakan: “(Tuhan itu) tiga”. Berhentilah (daripada mengatakan yang demikian), supaya menjadi kebaikan bagi kamu. Hanyasanya Allah ialah Tuhan Yang Maha Esa, Maha Suci Allah daripada mempunyai anak. Bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan yang ada di bumi. Dan cukuplah menjadi Pengawal (Yang Mentadbirkan sekalian makhlukNya).”An-Nisaa’ – ayat 171

   Maafkan saya. saya cuma ingin berkongsi idea. Sesiapa yang merasakan ada perlu penjelasan dan kebenaran.Bersungguh sungguh mencarinya dengan mengharapkan pertolongan Allah semata mata.
   Walahaulawala quwataillah billah.

  127. hamba Allah Says:

   http://taotauajer.blogspot.com.....-nabi.html

  128. HA Says:

   Bahawa Allah itu tidak sama dengan sesuatu juapun,baik kayalan,idea,perasaan ,benda..atau pun lain2..kalau dok kayal lg tuhan tu macm makhluk..tu dok pusing2 tak lepas-lepas..keluaq la mcm manusia,mcm cahaya,tangan sepuluh,..la..DIA adalah maha suci,maha sucinya melampui dari kita pikirkan..Tiada sekutu bagiNya,dan Muhammad adalah Rasul nya….

  129. Layuyu Rejas Says:

   mengapa kita harus memburukan agama asal kita sebelum menukar ke agama lain . sering kali saya mendengar perkataan ini muncul dari mulut mereka ..apakah buruk agama asal mereka ini.jika seorang kristan ke islam dan orang islam ke kristian internet … kita membunuh seseorang bukan kerana agama yg kita anuti tapi sebalik nya kerana rasa marah kita terhadapnya.
   kita melakukan kezaliman di dunia ini sering menggunakan atas nama tuhan. jika tuhan itu kejam sudah tentu tiada apa yg tinggal di dunia ini….apakan agama yg kita anuti itu mengajar kjekejaman dan kejahatan harus di lakukan .jawapan nya tidak cuma atas perasaan marah kita . memang ada mempertahan hak dan agama kita itu ada…pada zaman nabi perkara ini wujud peperangan meperluaskan kawasan taklukan dengan cara peperangan .jika islam mengap kristan itu kafir dan kristan itu mengatakan perkataan yang sama di mana tuhan kita berada ada kah tuhan itu lebih dari satu ..orang islam menyebut allah dan orang kristian tritunggal hanya ada satu tuhan …..dalami dan halusi agama kita dan jang berdebat dengan nama tuhan cari lah jalan kebaikan di bumi ini kita sekadar penumpang saja.syurga belum tentu milik kita sebab dosa banyak yang kita lakukan sedangkan amal ibadat jarang sekali kita lakukan…berdamai lahwahai kita semua dunia kita hampir ke penghujongnya …….

  130. amb Says:

   Siapa pencipta salib?
   Bulan dan bintang sudah semestinya ciptaan Allah SWA yang maha pencipta, ciptaannya ini tidak diagungkan.
   Kaabah di Mekah adalah bermaksud rumah Allah SWA kiblat umat Islam. Satu arah tujunya sembahyang atau solat umat Islam.
   Persoalanya adakah Allah SWA mencipta salib.

  131. Semini Says:

   Kenapalah korang perlu bergaduh hanya nk tunjukkan agama siapa yang betul… nak tahu tak orang yang asyik cari kesilapan orang lain adalah orang yang tak puas hati dengan agama orang lain…
   kalau ada orang yang menghina agama kita,kita kenalah nasihatkan mereka,cakap baik-baik dengan mereka dan bukannya mengutuknya balik… kita dah merdeka dan kita juga 1 malaysia. cukup-cukuplah
   dulu berperang… jangankan pula kali ni kita berperang kerana nak buktikan agama siapa yang benar… kerana tiada siapa yang tahu kenapa agama banyak kat dunia ni kecuali tuhan yang esa…

  132. angelyna Says:

   Siapa anda untuk menghakimi manusia dan agama lain..setiap agama mngajar bnda baik dan spatutnya tiada pksaan untuk mnganut mna2 agama..ia sbnarnya dtang dri hati dan niat seseorg tu.. Dan tiada agama yg mnyuruh kta mngutuk agama lain..

  133. melati putih Says:

   walau apapun agama….tetap menyuruh kebaikan.. tidak ada agama yg menyuruh kejahatan…jangan salahkan agama tapi salahkan penganut itu…buruk seseorang itu bukan kerana agama yang dianuti tetapi kerana tidak mahu memahami dan mengkaji agama itu sendiri..ada orang kristian yang tak pernah ke gereja. ada islam yang tak pernah ke masjid dan ada buddha yang tak pernah ke kuil. kalau anda semua mengkaji maksud di dalam alquran, anda akan tahu kita semua walau apapun agama adalah dari rumpun yang sama…islam percaya pada kitab taurat yang di turunkan kepada nabi musa atau moses tapi yang ada sekarang bukan lagi asal. islam percaya pada kitab injil yang diturunkan kpd nabi isa atau yesus dan dalam alquran mengatakan bahawa baginda tdak mati sehingga hari ini tapi di angkat ke langit sehinggalah akan diturunkan semula pd masa hampir kiamat. nabi isa yang akan mengalahkan pihak yang ingkar agama. dan dlm alquran juga menceritakan bagaimana bermulanya tuhan lembu semasa ketiadaan nabi musa. jangan menuding jari atau mencari kesilapan sesiapapun. kajilah…anda semua akan temui jawapan.. pelik tak kalau di dalam alquran menyatakan bahawa suatu hari nanti matahari akan bertukar arah…tidak pelik kalau sesebuah kitab menceritakan keadaan lampau atau semasa . tapi tidakkah pelik kalau ada kitab yang menceritakan keadaan lampau, semasa dan akan datang dan ia betul2 berlaku…kajilah….kita semua adalah sama

  134. aldofuego Says:

   Saya atheis n freethinker(fahaman menjurus kepada sains) dari sabah..yang sekarang ne mulai uda mau
   mengkaji2 kitab keagamaan..sy ada kitab bible yg dibagi oleh kawan sy yg beragama kristien la..n sy ada beli satu kitab quran tafsiran…with all respect to christian and muslim…sy tiada niat mau memperlekehkan atau menyangkal ajaran kamu..maka sy kajipun dengan niat mencari kebenaran..xkan la sy hidup xda agama sampai mati kan..
   Sy pun mula dengan baca bible start dari perjanjian lama…emm dicatatkan Allah menciptakan dunia..menciptakan Adam dan Hawa..nah..terang2 sudah Allah yg Maha kuasa n menciptakan..Jesus ialah nabi yg Allah utuskan ..bukan Tuhan yg wajar disembah la..dlm quran pulak sangat menegaskan yg Allah yg Esa(tunggal) dan tiada anak…so..i think logically n spiritually Islam lebih kepada kebenaran..bab perang2 kejam2 tu mungkin ideologi terrorism mungkin tidak diterima oleh Allah jugak kan…anyway islam x ajar keganasan..kristian pun x ajar keganasan..tp quran ne macam pelengkap semua kitab bah..”membenarkan kitab sebelumnya”bemaksud memperbetulkan kitab sebelumnya..with all respect to muslim n christian..mungkin islam adalah kebenaran yg sebenar2nya…kristian pun ajar kebaikan n kasih syg..tp apa yg disembah..konsep pemahaman theology dan tauhid mgkin agak lain n bagi sy mgkin agak susah diterima la..dengan niat yg baik sy menyatakan semua.bukan bermaksud penghinaan atau mau cari gaduh..sy just takut..sy kafir n sy takut kalau sy tesalah pilih jalan saja..and ada satu lg..mgkin pendakwah islam tu is umat yg ingin mbimbing saudara2(umat kristien) ke jalan yg benar kan..cuba kristien fikir begitu..kan bagus..sy pun bukan islam tp sy yakin islam lah yg benar..ntah knpla tp begitu la sy rasa.with all respect to christian n muslim..kita tinggal d satu bumi..satu tuhan menciptakan..satu pengawal n penguasa dunia n galaksi dan semua alam2 la..so..cuba kita buka mata hati untuk mempercayai satu tuhan yg paling berkuasa paling powerful keatas dunia n isi2 dalam alam kita..jesus is nabi..dia x cipta dunia..dia x cipta manusia.malah tuhan yg cipta dia kan..so..sembah lah Allah yg mencipta jesus..bukan menyembah jesus..begitulah pemahaman sy terhadap agama d dunia..harap maklum…n salam sejahtera

  135. kassim bin harris Says:

   untuk rakan muslimku sekalian berhujah lah dgn ilmu,,,sekiranya kita he ndak berhujah kita hendaklah berhujah dan menghujah mereka di atas sudut pandang dan ke fahaman org Kristian itu sendiri terhadap agamanya . kita jangan berhujah sepertimana mereka berhujah..untuk menidakkan kefahaman org lain di atas kefahaman sendiri bukan cara yg terbaik untuk berdakwah..kalau ilmu anda terhadap islam itu sendiri cetek ini hanya akan menampakan islam itu seperti diri anda …cara kita berhujah takubah sama seperti mereka yg hanya berhujah dgn kefahaman sendiri tanpa merujuk dahulu kefahaman yg sebenar…islam berdiri di atas fakta bukan hujah,,, kebenaran islam itu tertonjol di atas kewujudan islam dan sejarah islam itu sendiri bagaimana ia bermula dan perkembangannya bukan menidakkan kefahaman org lain,,,

  Tinggalkan Ulasan Anda